• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Test predyspozycji językowych

do klasy dwujęzycznej (0a)

 

Uwaga: termin składania wniosków rekrutacyjnych do klasy dwujęzycznej upływa 29.05.2024 r.

Sprawdzian predyspozycji językowych odbędzie się w budynku VIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach przy ulicy 3 Maja 42.

 

4 czerwca 2024 r. (wtorek)

godz. 9.00

Sprawdzian predyspozycji językowych

(pierwszy termin) dla kandydatów do klasy dwujęzycznej.

12 czerwca 2024 r.

Ogłoszenie wyników sprawdzianu predyspozycji językowych

(pierwszy termin).

18 czerwca 2024 r. (wtorek)

godz. 9.00

Sprawdzian predyspozycji językowych (drugi termin) dla kandydatów do klasy dwujęzycznej,

którzy z przyczyn niezależnych* (*potwierdzonych zaświadczeniem) nie mogli przystąpić do sprawdzianu w pierwszym terminie.

4 lipca 2024 r.

Ogłoszenie wyników sprawdzianu predyspozycji językowych

(drugi termin).

 1. Przystąpienie do sprawdzianu predyspozycji językowych jest warunkiem podjęcia postępowania rekrutacyjnego do klasy dwujęzycznej (niezależnie od kolejności wyboru klas w systemie rekrutacji).
 2. Ze sprawdzianu zwolnieni są laureaci lub finaliści olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z języka niemieckiego. Kopię dokumentu potwierdzającego ww. uprawnienia należy dostarczyć do 03.06.2024 r.
 3. Sprawdzian predyspozycji językowych ma formę pisemną, trwa 45 minut. Z testu można uzyskać maksymalnie 50 pkt.
 4. Kandydat uzyska pozytywny wynik, jeżeli osiągnie 50% punktów.
 5. Test, przeprowadzany w języku polskim, .sprawdza predyspozycje uczniów do nauki języków obcych.
 6. Test może sprawdzać następujące umiejętności:
  - czytanie tekstu ze zrozumieniem,
  - uzupełnianie tekstu (zdań) właściwymi wyrazami,
  - wyszukiwanie słów o tym samym i przeciwstawnym znaczeniu,
  - grupowanie wyrazów w kategorie gramatyczne i znaczeniowe,
  - tworzenie odpowiednich (analogicznych) form gramatycznych,
  - wyszukiwanie podobieństw między językami,
  - analizowanie języka fikcyjnego (tworzenie reguł gramatycznych).
 7. Kandydaci powinni zgłosić się w wyznaczonej sali 15 minut przed rozpoczęciem sprawdzianu. Na test należy zabrać ze sobą legitymację szkolną.
 8. Kandydaci rozwiązują test samodzielnie, nie mogą korzystać z żadnych pomocy dydaktycznych.
 9. Sprawdzian przeprowadzi i sprawdzi komisja powołana przez Dyrektora VIII LO w Katowicach.
 10. Komisja wprowadzi punktowe wyniki egzaminu do elektronicznego systemu rekrutacji.
 11. Wszystkie etapy postępowania rekrutacyjnego, w tym sprawdzian predyspozycji językowych, zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującym terminarzem postępowania rekrutacyjnego.