Ubezpieczenie uczniów


Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolne. 

Umowa w tym zakresie może być zawarta wyłącznie z woli rodziców. Dotyczy to zarówno nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w czasie zajęć edukacyjnych realizowanych na terenie szkoły, jak i imprez oraz wycieczek szkolnych w kraju. Ponadto ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków za pośrednictwem szkoły nie jest obowiązkowe.

Warto jednak podkreślić, że jeśli uczniowie będą brali udział w wycieczce lub imprezie zagranicznej, wtedy ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia jest obowiązkowe.

Rada Rodziców po zapoznaniu się z nadesłanymi ofertami Towarzystw Ubezpieczeniowych z uwagi na najlepsze warunki ubezpieczenia rekomenduje Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Rada Rodziców nie zawiera polisy grupowej i nie zbiera pieniędzy na składki za ubezpieczenie. Osoby zainteresowane zawarciem umowy ubezpieczenia indywidualnego proszone są o kontakt z Panią Anną Botor.

Dane kontaktowe :

Agencja Ubezpieczeń PARTNER 

ul. Sikorskiego 36

40-282 Katowice

email ubezpieczenia@agencjapartner.pl

tel. 664 726 902

tel. 664 726 903

Dane do wystawienia polisy :

Ubezpieczający ( rodzic/ opiekun prawny ) : imię, nazwisko, pesel, adres zamieszkania i adres do korespondencji, telefon i/ lub email

Ubezpieczony ( dziecko ) : imię, nazwisko, pesel + data urodzenia, adres zamieszkania