Deklaracja dostępności strony internetowej VIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:
• zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są
dostępne cyfrowo w całości,
• opublikowane zdjęcia nie mają opisu alternatywnego,
• część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
• na niektórych podstronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej
artykułów,
• na niektórych stronach elementy wejściowe nie posiadają
określonego przeznaczenia,
• do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem,
• niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru
czcionki,
• brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami
tekstu,
• niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
• brak informacji w języku migowym.

Wyłączenia:
• dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w
programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy
kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są
wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
• mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
• pliki wytworzone przez inne podmioty niż VIII Liceum
Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii
Skłodowskiej-Curie w Katowicach i przekazane do publikacji w formie
papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do
danych źródłowych,
• treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań
są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

• Deklarację sporządzono dnia 15 września 2021 r.
• Deklarację sporządzono na podstawie samooceny

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

• Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada dyrektor szkoły
Maria Dłotko.
• E-mail: sekretariat@8lo.pl
• Telefon: 32 25 39 432

Każdy ma prawo:

• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej
elementu,
• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej
elementu,
• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej
alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej
w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
• Organ nadzorujący: Urząd Miasta Katowice, Wiceprezydent
Waldemar Bojarun
• Adres: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice
• E-mail: waldemar.bojarun@katowice.eu
• Telefon: (32) 2593-234
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona
internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich jest dostępna pod adresem:
https://www.rpo.gov.pl/.

Dostępność architektoniczna

Budynek, w którym znajduje się siedziba VIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach przy ul. 3 Maja 42 nie jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Do wejścia do budynku szkoły prowadzą schody wyposażone w poręcze. Bezpośrednio
przed drzwiami wejściowymi znajduje się utwardzone dojście (podest). W budynku są progi. Drzwi do wszystkich pomieszczeń mają minimum 90 cm szerokości. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Bezpośrednio
przed budynkiem szkoły nie ma miejsc parkingowych; dla postoju samochodu można skorzystać – po wcześniejszym ustaleniu – z miejsca na placu szkolnym.

Udogodnienia

Brak jest architektonicznych i technicznych udogodnień dla osób
niepełnosprawnych