Wycieczka na pole golfowe


Trwa sezon wycieczkowy w szkole. Wyjeżdżamy, póki istnieją korzystne warunki pogodowe i pozwalają na to ograniczenia pandemiczne. Klasy starsze udają się na jednodniowe wycieczki krajoznawcze, klasy pierwsze usiłują się poznać i scementować na wyjazdach integracyjnych. Aby zrealizować oba cele, wcale nie trzeba daleko jechać. Piękne miejsca znajdują się blisko nas.

            28 września 2021 r. klasa 1c1 czerpała ogromną radość z wycieczki integracyjnej do rekreacyjno-sportowego obiektu Golf Park Mikołów. Wydarzenie doszło do skutku we współpracy z rodzicami. Szczególne podziękowania za pomoc w organizacji imprezy kierujemy do p. Mariusza Maciejaka.             Poznając się coraz bardziej, chłonęliśmy kojącą dla oczu zieleń kilkudziesięciu hektarów trawy. Pod okiem instruktorów: Adama Maciejaka i Krzysztofa Adamieckiego – uczniów kl. 1c1 – ćwiczyliśmy podstawowe uderzenia kijem golfowym na różne dystanse. Podczas zajadania się gulaszem wysłuchaliśmy prelekcji na temat fenomenu golfowego sportu. Oczywiście najbardziej będziemy pamiętać adrenalinę rajdu meleksami szlakiem dołków, w które należy wbić piłkę, a przecież zafundowano nam jeszcze potem pokaz mistrza w trzech uderzeniach trafiającego przez staw do celu i ognisko z kiełbaskami.

Światowy Dzień Sybiraka


20 września 2021 roku wzięliśmy udział w obchodach Światowego Dnia Sybiraka. W miejscach celebrowania uroczystości (budynek sądu i cmentarz przy ul. Francuskiej w Katowicach) wystawiliśmy dwa poczty sztandarowe w składzie: Krzysztof Kołodziejczyk, Justyna Kalińska, Maja Kodzis; Franciszek Matuszewski, Julia Cofalik, Maja Grabiniok. Ponadto nasi maturzyści – Aneta Karcz, Julia Kołosowska, Dorota Węgrzyn, Michał Stano, przygotowani przez p. prof. Damiana Norasa – wystąpili z okolicznościowym programem artystycznym przed uczestnikami obchodów na czele z p. Danutą Sedlak, prezes katowickiego oddziału Związku Sybiraków, zgromadzonymi przy pomniku Sybiracy – Sybirakom.

            Nad 33-osobową delegacją szkoły opiekę sprawowali profesorowie Jacek Burzyński i Mariusz Solecki.

Szkolny konkurs recytatorski poezji Norwida


Z okazji trwającego Roku Cypriana Norwida zapraszamy do udziału w szkolnym konkursie recytatorskim wierszy późnego wieszcza. Zawody recytatorskie odbędą się 11 października 2021 roku (poniedziałek), o godz. 14.30 w sali 304.

ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Każdy z recytatorów przygotowuje pamięciowo jeden wiersz Cypriana Norwida.
 2. Wystąpienie nie powinno przekroczyć 4 minut.
 3. Jury oceniać będzie deklamacje w skali sześciostopniowej, biorąc pod uwagę 3 kryteria:
 4. oryginalność doboru prezentowanego wiersza,
 5. płynność recytacji,
 6. umiejętność operowania głosem.
 7. Najlepsi recytatorzy (miejsca I–III) zostaną uhonorowani nagrodami.
 8. Zgłoszenia drogą mailową (ziemiams@wp.pl) albo osobiście w s. 303 do 1 października 2021 roku.
 9. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, klasę, tytuł wybranego na konkurs wiersza.

„Śląskie. Inwestujemy w talenty – VI edycja”


Zarząd Województwa Śląskiego wyznaczył termin II naboru Wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – VI edycja” w roku szkolnym 2021/2022, realizowanego przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Celem niniejszego projektu jest podwyższenie potencjału edukacyjnego uczniów/uczennic ze szkół ponadpodstawowych (licea i technika), szczególnie uzdolnionym w zakresie przedmiotów matematycznych, informatycznych, języków obcych lub przyrodniczych, uczących się na terenie województwa śląskiego, poprzez wsparcie stypendialne, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów/uczennic z niepełnosprawnościami.

Stypendia w wysokości 5 000,00 zł udzielane będą na czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022.

Termin naboru został ustalony na okres: od 20 września 2021 r. do 22 października 2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru oraz wymaganej dokumentacji są dostępne na stronie internetowej projektu: https://efs-stypendia.slaskie.pl/.

Uczniowie i uczennice zainteresowani/ne otrzymaniem stypendium, spełniający/ce kryteria określone w Regulaminie przyznawania stypendiów w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – VI edycja”, mogą składać wnioski (wraz z załącznikami) przez elektroniczną platformę ePUAP lub wysłać je pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście w kancelarii ogólnej Urzędu.

W aktualnym naborze Wnioskujący mają możliwość przygotowania wniosku za pomocą Aplikacji służącej do generowania Wniosków o przyznanie stypendium. Aplikacja ułatwi proces aplikowania o stypendium oraz pozwoli na wyeliminowanie ewentualnych błędów.

Stypendia zostaną przyznane uczniom i uczennicom z najwyższą liczbą punktów przyznaną w ramach oceny wniosków. Ilość przyznanych stypendiów będzie uzależniona od dostępnej alokacji, tj. środków finansowych przeznaczonych na wypłatę stypendiów.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Adres siedziby: ul. Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice

Adres korespondencyjny: ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

Tel. +48 32 77 40 420;  fax +48 32 77 40 402

Życzenia od Rady Rodziców


Z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2021/2022, wszystkim Nauczycielom i Pracownikom oświaty składamy serdeczne życzenia, aby ten rok szkolny przyniósł Wam wiele radości i satysfakcji z wykonywanej pracy i zdobywanej wiedzy. Aby był rokiem samych sukcesów oraz licznych spełnionych marzeń i zrealizowanych planów.

Uczniom życzymy, aby każdy dzień wzbogacał Was w wiedzę i nowe doświadczenia.

Życzenia spokojnego roku szkolnego przekazujemy również rodzicom. Państwa zaangażowanie w pracę szkoły jest niezwykle cenne, dlatego prosimy o nie również  w tym roku. 

Wszystkim Państwu jeszcze raz życzymy udanego roku szkolnego, entuzjazmu i zapału do pracy, odkrywania na nowo swoich pasji oraz samych sukcesów zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym. 

 Rada Rodziców

Wsparcie psychologiczne


Szanowni Państwo,

w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2021/2022, chcemy kontynuować pomoc dzieciom i młodzieży przeżywającym kłopoty i trudności, spowodowane m.in. skutkami izolacji rówieśniczej podczas epidemii COVID-19 oraz zapewnić im adekwatne wsparcie psychologiczne.

Od 6 września działa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów. Pod numerem telefonu 800 800 605 dzieci i młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

Aby skorzystać z pomocy wystarczy zadzwonić na infolinię, gdzie profesjonalni konsultanci odpowiedzą na wszystkie pytania, doradzą, co można zrobić w danej sytuacji. Rozmówcy nie muszą się przedstawiać, mają zapewnioną dyskrecję i anonimowość.

Zachęcamy także do skorzystania z kontaktu mailowego pomagamy@1815.pl

Departament Wychowania i Edukacji Włączającej

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Stypendium szkolne. Zasiłek szkolny


Stypendium szkolne

 1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego.
 2. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.
 3. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje:
  1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
  2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
  3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
  4. Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 4. Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta.
 5. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
  1. Stypendium szkolne.
  2. Zasiłek szkolny.
 6. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, gdzie kryterium dochodowe na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 600 zł, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
 7. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:
  1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą.
  2. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.
 8. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów: nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.
 9. Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w ww. formach nie jest możliwe, a przypadku słuchaczy kolegiów, o których mowa w pkt. 3d, udzielenie stypendium w takich formach nie jest celowe.
 10. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.
 11. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.
 12. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.
 13. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie ww. terminu.
 14. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na wniosek:
  1. Rodziców lub opiekunów prawnych uczniów niepełnoletnich.
  2. Pełnoletniego ucznia.
  3. Dyrektora: szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
 15. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być również przyznawane z urzędu.
 16. Rada gminy (miasta) uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, kierując się celami pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w którym określa m.in.:
  1. Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności.
  2. Formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie gminy.
  3. Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów netto uzyskanych przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (oryginał).
 3. W przypadku osób pobierających rentę, emeryturę lub inne świadczenie z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych:
  1. Kopia decyzji ZUS ustalającej prawo do emerytury, renty lub innego świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, aktualna w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.
  2. Kopia odcinka renty/emerytury lub wyciąg bankowy z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
 4. W przypadku osób bezrobotnych – odpowiednio:
  1. Zaświadczenie z Urzędu Pracy o prawie lub braku prawa do zasiłku dla bezrobotnych z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (oryginał).
  2. Zaświadczenie o wysokości (netto) zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium itp. (oryginał), w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku
  3. Własnoręczne oświadczenie bezrobotnego o nieuzyskiwaniu dochodów – w przypadku osoby bezrobotnej nie zarejestrowanej.
 5. W przypadku istnienia obowiązku alimentacyjnego:
  1. Kopia wyroku sądu zasądzająca alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopia odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej.
  2. Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów w przypadku uzyskiwania niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej.
  3. Zaświadczenie od komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (oryginał).
  4. Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osób spoza rodziny.
  5. Oświadczenie o wysokości otrzymanych dobrowolnych alimentów na rzecz osób w rodzinie.
  6. Kopia orzeczenia sądu zobowiązująca jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka.
  7. Kopia decyzji lub zaświadczenie o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego (oryginał), aktualne w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.
 6. W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego:
  1. Kopia zaświadczenia o ilości ha przeliczeniowych wystawionego przez właściwy urząd gminy, aktualna w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku lub nakaz płatniczy aktualny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł).
  2. Zaświadczenie albo oświadczenie o zobowiązaniu do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników.
  3. Kopia umowy dzierżawy w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.
 7. W przypadku uczących się pełnoletnich członków rodziny
  1. Zaświadczenie wystawiony przez szkołę, potwierdzające posiadanie statusu ucznia (oryginał).
 8. W przypadku studiujących członków rodziny:
  1. Zaświadczenie wystawione przez uczelnię potwierdzające posiadanie statusu studenta.
  2. Zaświadczenie o wysokości otrzymywanego stypendium za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub o niepobieraniu stypendium.
 9. Pisemne oświadczenie o uzyskanych innych dochodach netto nie podlegających opodatkowaniu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.
 10. Kopia decyzji lub zaświadczenie o przyznaniu zasiłku rodzinnego, pielęgnacyjnego wraz z dodatkami, aktualne w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (oryginał) lub zaświadczenie o nie pobieraniu ww. świadczeń (oryginał).
 11. Kopia decyzji lub zaświadczenie o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, aktualne w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.
 12. W przypadku utraty dochodu:
  1. Kopia dokumentu określającego datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu.
  2. Zaświadczenia o dochodach z miesiąca, w którym wniosek został złożony.
 13. W przypadku, gdy rodzina korzysta ze świadczeń pomocy społecznej – zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. (oryginał).
 14. Pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis).

Sposób dostarczania dokumentów

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego   składają wnioskodawcy :

a) w szkole – dla uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice w terminie   do 15 września danego roku szkolnego, w godzinach pracy szkoły

b) w urzędzie gminy właściwym ze względu na adres zamieszkania ucznia – w przypadku uczniów spoza Katowic, uczęszczających do katowickich szkół

W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia.

Zasiłek szkolny

 1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego.
 2. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.
 3. Pomoc materialna przysługuje:
  1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
  2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
  3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
  4. Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 4. Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta.
 5. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
  1. Stypendium szkolne.
  2. Zasiłek szkolny.
 6. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
 7. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
 8. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
 9. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na wniosek:
  1. Rodziców lub opiekunów prawnych uczniów niepełnoletnich.
  2. Pełnoletniego ucznia.
  3. Dyrektora: szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
 10. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być również przyznawane z urzędu.
 11. Rada gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, kierując się celami pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w którym określa m.in.: tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Dokumenty umożliwiające określenie miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie.
 3. Dokumenty potwierdzające dochody gospodarstwa domowego przed zajściem zdarzenia losowego oraz potwierdzające obecne dochody gospodarstwa domowego.
 4. Kopie dokumentów poświadczających wystąpienie zdarzenia losowego, np. odpis aktu zgonu, zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę, wypadek, zaświadczenie wystawione przez policję (kradzież) lub straż pożarną (pożar).
 5. Pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis).

Sposób dostarczania dokumentów

 1. Dla uczniów zamieszkałych w Katowicach – wniosek o przyznanie pomocy materialnej
  o charakterze socjalnym w formie zasiłku szkolnego składa się w szkole do której uczęszcza uczeń lub w Centrum Usług Wspólnych w Katowicach ul. Wita Stwosza.
 1. Dla uczniów spoza Katowic – wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie zasiłku szkolnego składa się w urzędzie gminy właściwym ze względu na adres zamieszkania ucznia.

W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni.

Opłaty
Postępowanie nie podlega opłatom.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

W terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku wydawana jest decyzja o udzieleniu bądź odmowie udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie zasiłku szkolnego.