Test predyspozycji językowych


Test predyspozycji językowych do klasy dwujęzycznej

Test predyspozycji językowych odbędzie się dnia 5 czerwca 2018r. o godz. 15.00 w sali 109, w budynku VIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach przy ulicy 3 Maja 42.

 1. Przystąpienie do testu predyspozycji językowych jest warunkiem podjęcia postępowania rekrutacyjnego do klasy dwujęzycznej (niezależnie od kolejności wyboru klas w systemie rekrutacji).

 2. Test predyspozycji językowych ma formę pisemną, trwa 60 minut. Z testu można uzyskać maksymalnie 50 pkt.

 3. Kandydat uzyska pozytywny wynik, jeżeli osiągnie 50% punktów.

 4. Test przeprowadzany jest w języku polskim. Nie sprawdza wiedzy i umiejętności z języka niemieckiego, ale predyspozycje uczniów do nauki języków obcych.

 5. Test może sprawdza
 6. następujące umiejętności:
  – czytanie tekstu ze zrozumieniem,
  – uzupełnianie tekstu ( zdań) właściwymi wyrazami,
  – wyszukiwanie słów o tym samym i przeciwstawnym znaczeniu,
  – grupowanie wyrazów w kategorie gramatyczne i znaczeniowe,
  – tworzenie odpowiednich (analogicznych) form gramatycznych,
  – wyszukiwanie podobieństw między językami,
  – analizowanie języka fikcyjnego (tworzenie reguł gramatycznych).
 7. Test przeprowadzi i sprawdzi komisja powołana przez Dyrektora VIII LO w Katowicach.
 8. Uczniowie – kandydaci powinni zgłosić się do wyznaczonej sali 15 minut przed rozpoczęciem testu. Na test należy zabrać ze sobą legitymację szkolną.
 9. Uczniowie rozwiązują test samodzielnie, nie mogą korzystać z żadnych pomocy dydaktycznych.
 10. Wyniki testu zostaną ogłoszone do dnia 15 czerwca 2018r.
 11. O zakwalifikowaniu na listę przyjętych zdecyduje suma punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz z testu predyspozycji językowych.

 

Z testu zwolnieni są laureaci lub finaliści olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z języka niemieckiego. Dokumenty potwierdzające ww. uprawnienia należy dostarczyć do 4 czerwca 2018r.

Dalszy etap postępowania rekrutacyjnego zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami rekrutacji do klasy dwujęzycznej VIII LO w Katowicach.