Szkolny monitoring wizyjny


Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 6/2017/2018

Dyrektora  VIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach      

 z dnia 31 sierpnia 2018 r.

Procedura obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego

w  VIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach

I podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996) 
 2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)
 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).

II Celem monitoringu jest:

 1. zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz osób przebywających na terenie placówki,
 2. ochrona mienia na terenie placówki,
 3. ograniczenie zachowań i sytuacji konfliktowych zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów,
 4. ustalanie sprawców czynów nagannych (bójki, zniszczenia mienia, kradzieże itp.) w placówce i jej otoczeniu,
 5. ograniczanie dostępu do budynku i terenu placówki osób nieuprawnionych i niepożądanych,
 6. zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.

III Zasady wykorzystania zapisów monitoringu wizyjnego:

 1. VIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie
  w Katowicach posiada monitoring wizyjny wewnętrzny i zewnętrzny.
 2. Monitor i rejestrator monitoringu przechowywane są w pomieszczeniu zabezpieczonym przed nieuprawnionym dostępem, w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu bądź kradzieży.
 3. Zapisy z monitoringu będą wykorzystywane między innymi w sytuacjach:
 1. zagrażających bezpieczeństwu uczniów, nauczycieli, pracowników placówki,
 2. niszczenia mienia placówki,
 3. niszczenia urządzeń na terenie boiska  oraz placu szkolnego,
 4. przywłaszczania,
 5. konfliktowych, np. bójek,
 6. podejrzenia o palenie papierosów i korzystanie z używek.
 1. Obrazy z monitoringu zapisywane są na trwałym nośniku informacji za pomocą  rejestratora monitoringu i przechowywane przez okres 30 dni od daty nagrania. Po tym czasie podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. Wskazana osoba prowadzi dziennik systemu, w którym odnotowuje się podgląd zdarzeń.
 2. Pełny obraz z monitoringu przechowywany jest na dysku twardym. 
 3. Zapis z monitoringu może zostać odtworzony rodzicom/opiekunom uczniów za zgodą dyrektora placówki i w terminie ustalonym przez dyrektora placówki lub wychowawcę/nauczyciela.
 4. Osoby obserwujące bieżące zapisy i osoby przeglądające zapisy zobowiązane są do nieujawniania danych zarejestrowanych przez monitoring. 

Dziennik systemu jest materiałem poufnym i wgląd do niego mają osoby upoważnione przez dyrektora, zgodnie z ewidencją osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
w placówce.

 1. Nagrania mogą być udostępniane policji i innym uprawnionym organom na pisemny wniosek
  w celu wyjaśnienia prowadzonej sprawy.

IIIA. Zasady obowiązujące przy przekazywaniu pliku z materiałem archiwalnym upoważnionym organom:

 1. Przedstawiciel organów pisemnie kwituje odbiór materiału – protokół przekazania.
 2. W pokwitowaniu odbioru zaznacza znaki szczególne materiału: miejsce kamery – określenie miejsca zdarzenia nagranie z dn. – godzina, dzień, miesiąc, rok.
 3. Protokół przekazania przechowywany jest w sekretariacie VIII Liceum Ogólnokształcącego
  z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach przez okres 3 lat.
 4. Do przegrywania materiału archiwalnego z rejestratora upoważniona jest osoba wskazana przez dyrektora.
 5. W przypadku zaistnienia niebezpiecznych sytuacji w godzinach nieobecności pracowników (np. godzinach wieczornych czy nocnych) działania wyjaśniające podejmowane są w miarę posiadanej wiedzy o zajściu.
 6. Zabrania się przebywania uczniów w pomieszczeniu, w którym znajdują się monitory
  i rejestratory.
 7. Nie odtwarza się nagrań w obecności uczniów.

IV Dodatkowe warunki stosowania monitoringu wizyjnego:

 1. Dyrektor placówki uzgadnia stosowanie monitoringu z organem prowadzącym placówkę oraz konsultuje jego stosowanie z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim.
 2. Monitoring, z zastrzeżeniem ust. 3, nie może być stosowany w miejscach w placówce takich jak:
 1. pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze
  i opiekuńcze,
 2. pomieszczenia, w których uczniom jest udzielana pomoc psychologiczno- pedagogiczna, 
 3. pomieszczenia przeznaczone do odpoczynku i rekreacji pracowników, 
 4. pomieszczenia sanitarnohigieniczne, gabinet profilaktyki zdrowotnej, szatnia
  i przebieralnia.
 5. Monitoring może być stosowany w pomieszczeniach, o których mowa w pkt 2.1.-2.4. jedynie
  w przypadkach, gdy stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest niezbędne ze względu
  na istniejące zagrożenie dla realizacji celu w postaci zapewnienia bezpieczeństwa uczniów
  i pracowników lub ochrony mienia i nie naruszy to godności oraz innych dóbr osobistych uczniów, pracowników i innych osób.
 6. W przypadkach określonych w ust. 3 zostaną zastosowane techniki uniemożliwiające rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach osób.
 7. Przed dopuszczeniem osoby do wykonywania obowiązków służbowych, osoba ta jest informowana na piśmie o stosowaniu monitoringu wizyjnego.
 8. Dyrektor placówki oznacza pomieszczenia i teren monitorowany w sposób widoczny i czytelny,
  za pomocą odpowiednich znaków graficznych i słownych. 

V Przepisy końcowe:

 1. Prawo do ustalenia bądź zmiany hasła dostępu ma dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą procedurą ostateczną decyzję podejmuje dyrektor placówki.
 3. Procedura może ulec zmianie w zależności od nadzwyczajnych okoliczności rozpatrywanego przypadku.
 4. Obowiązujące zasady wykorzystania monitoringu wchodzą w życie z dniem 1 września 2018 r.