Statut


STATUT

VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI

IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE

W KATOWICACH

Przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia ………………………………….

Podstawy prawne: 5

Dział I Postanowienia ogólne 6

Rozdział I Nazwa szkoły i inne informacje o szkole 6

§1 Typ szkoły, szkoła jako jednostka organizacyjna miasta Katowice, siedziba, cykl kształcenia 6

§2 Organ prowadzący, organ sprawujący nadzór pedagogiczny 7

Organem prowadzącym Liceum jest Miasto Katowice, a nadzorującym Śląski Kurator Oświaty w Katowicach. 7

§3 Ogólne zadania szkoły 7

Misja szkoły 7

Model Absolwenta 8

§4 Kształcenie w cyklu trzyletnim i czteroletnim 9

Dział II Cele i zadania szkoły oraz sposoby ich realizacji 10

Rozdział I Ustawowe cele i zadania 10

§5 Sposoby realizacji celów i zadań Liceum 12

§6 Program wychowawczo-profilaktyczny 12

§7 Zadania Liceum w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej i sposoby ich realizacji 14

§8 Zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez Liceum 15

Dział III Organy szkoły 17

Rozdział I Zagadnienia podstawowe 17

§9 Organami szkoły są: 17

Rozdział II Dyrektor Szkoły 17

§10 Powierzanie stanowiska dyrektora zakres obowiązków i kompetencji 17

§11 Wicedyrektor 20

Rozdział III Rada Pedagogiczna 21

§12 Organizacja i kompetencje Rady Pedagogicznej 21

§13 21

§14 Kompetencje Rady Pedagogicznej 22

§15 Uchwała Rady pedagogicznej w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów 22

§16 23

§17 24

§18 24

Rozdział IV Rada Rodziców 24

§19 Organizacja i kompetencje Rady rodziców 24

§20 Kompetencje Rady Rodziców 25

Rozdział IV Rada Szkoły 26

§21 Organizacja i kompetencje Rady Szkoły 26

Rozdział V Samorząd uczniowski 28

§22 Organizacja i kompetencje Samorządu Uczniowskiego 28

Rozdział VI Zasady współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi 29

§23 29

Dział IV Organizacja szkoły 30

Rozdział I Organizacja roku szkolnego 30

§24 Organizacja roku szkolnego 30

§25 Wyznaczanie przedmiotów o poszerzonym programie 31

§26 Klasa jako podstawowa jednostka organizacyjna 31

§27 Tygodniowy rozkład zajęć 31

§28 Wychowawca klasy 31

§29 Organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych 32

§30 Lekcje, przerwy 32

§31 Podział na grupy 32

§32 Organizacja zajęć poza systemem klasowo-lekcyjnym 33

§33 Próbna matura 33

§34 Ocenianie uczniów 33

§35 Praktyki pedagogiczne 33

§36 Ceremoniał szkolny 33

§37 Sekretariat, gabinet pedagoga szkolnego, gabinet pielęgniarski, szatnia, archiwum 34

§38 Współdziałanie rodziców i nauczycieli w sprawach wychowania i kształcenia 34

§39 Wydawanie świadectw 35

Rozdział II Biblioteka szkolna 35

§40 Biblioteka i jej zadania 35

Dział V Społeczności szkoły 36

Rozdział I Nauczyciele i inni pracownicy szkoły. 36

§41 Zatrudnianie pracowników 36

§42 Zadania nauczyciela 37

§43 Prawo nauczyciela do korzystania z pomocy 38

§ 44 Zadania pedagoga szkolnego oraz doradcy zawodowego 38

§ 45 Powierzanie klasy opiece wychowawczej 39

§ 46 Zadania nauczyciela wychowawcy 40

§47 Zespoły przedmiotowe, wychowawcze i zadaniowe 41

§48 42

§49 Pracownicy niepedagogiczni 42

Rozdział II Uczniowie 43

§50 Zasady rekrutacji 43

§51 Kryteria przyjęć do klasy pierwszej 43

§52 Szkolna Komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna 44

§53 Prawa ucznia 45

§54 Obowiązki ucznia 46

§55 Obowiązek nauki 47

§56 Usprawiedliwianie nieobecności uczniów 47

Rozdział III Nagrody i kary 48

§57 Nagradzanie uczniów 48

§58 Kary dla uczniów 49

§59 Informowanie rodziców o nagrodach i karach 51

§60 Skargi uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych 51

Dział VI Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego 51

Rozdział I Przepisy ogólne 51

§61 System jako zbiór zasad oceniania 51

Rozdział II Ocenianie wewnątrzszkolne 52

§62 Tryb i zasady bieżącego oceniania 52

§63 Ocena poszczególnych form aktywności ucznia 53

§64 Nieprzygotowanie ucznia do prezentacji wiedzy i umiejętności 58

§65 Zasady organizacyjne sprawdzania postępów ucznia 59

Rozdział III Informowanie uczniów i rodziców w sprawach oceniania 59

§66 Obowiązek informowania o wymogach edukacyjnych 59

Rozdział IV Dostosowanie wymagań edukacyjnych 60

§67 Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia 60

§68 Zwolnienie z niektórych przedmiotów 61

Rozdział V Klasyfikacja śródroczna i roczna 62

§69 Tryb i zasady ustalenia oceny śródrocznej i rocznej 62

§70 Skala ocen 67

§71 Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie 69

§72 Tryb, zasady, ustalania i kryteria oceny zachowania 70

§ 73 Nieklasyfikowanie ucznia 73

§74 Egzamin poprawkowy 75

§75 Tryb odwoławczy 76

Rozdział VI Promowanie ucznia 79

Rozdział VII Ukończenie liceum 80

Rozdział VIII Część końcowa 80

§76 Informacja zwrotna 80

§77 Ewaluacja systemu 81

Dział VII Postanowienia końcowe 81

§78 Pieczęcie 81

§79 Sztandar 81

§ 80 Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji 82

§81 Prowadzenie gospodarki finansowej i materiałowej 83

§82 Dysponowanie nieruchomością 83

§83 Osobowość prawna 83

§84 Zwierzchnictwo służbowe dyrektora. 83

§85 Nowelizacja Statutu 83

§86 Tryb uchylenia Statutu 83

§87 Termin wejścia w życie 84Podstawy prawne:

 1. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483).
 2. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. (Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526).
 3. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późń. zm.).
 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949).
 5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949).
 6. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst ujednolicony: Dz. U. z 2019 poz. 2215).
 7. Akty wykonawcze MEN wydane na podstawie ustaw: Prawo oświatowe, Przepisy wprowadzające, Karta Nauczyciela.
 8. Ustawa z dnia 14 marca 2014 r.. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1223).
 9. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 1817 z późń. zm.).
 10. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 922).
 11. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: 2016 poz. 1870 z późń. zm.).
 12. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 697).
 13. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 682).
 14. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).
 15. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 902 z późń. zm.).


Dział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Nazwa szkoły i inne informacje o szkole

§1 Typ szkoły, szkoła jako jednostka organizacyjna miasta Katowice, siedziba, cykl kształcenia

VIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach, istnieje od 1922 roku, jest placówką publiczną:

 1. prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania;
 2. przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
 3. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
 4. realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego dla III etapu edukacyjnego od roku szkolnego 2019/2020 dla uczniów po szkole podstawowej oraz dla IV etapu edukacyjnego do roku szkolnego 2021/2022 dla uczniów po szkole gimnazjalnej,
 5. realizuje ustalone przez Ministra Oświaty zasady oceniania, klasyfikowania i promowania,
 6. siedzibą Liceum jest budynek położony w Katowicach przy ul. 3 Maja 42 ,
 7. ilekroć w dalszej części niniejszego dokumentu jest mowa o:
 1. uczniach – należy przez to rozumieć młodzież kształcącą się w VIII Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach,
 2. rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów lub osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,
 3. nauczycielach – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego szkoły,
 4. liceum – należy przez to rozumieć VIII Liceum Ogólnokształcące
  z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach.
 5. Liceum jest jednostką finansów publicznych i prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w odrębnych przepisach.

§2 Organ prowadzący, organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Organem prowadzącym Liceum jest Miasto Katowice, a nadzorującym Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.

 1. W Liceum prowadzone są:
 1. do roku szkolnego 2021/2022 oddziały trzyletniego, a w oddziałach dwujęzycznych czteroletniego cyklu kształcenia na podbudowie szkoły gimnazjalnej,
 2. od roku szkolnego 2019/2020 oddziały czteroletniego, a w oddziałach dwujęzycznych pięcioletniego cyklu kształcenia na podbudowie szkoły podstawowej,
 1. Liceum prowadzi oddziały dwujęzyczne z językiem niemieckim.
 2. Liceum jest utrzymywane ze środków finansowych organu prowadzącego, jako jednostka organizacyjna Gminy Katowice, działająca na zasadach jednostki budżetowej.

§3 Ogólne zadania szkoły

Misja szkoły

Podstawowym zadaniem VIII Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach jest zapewnienie uczniom odpowiedniego poziomu wiedzy i umiejętności, umożliwiających wstęp do renomowanych uczelni krajowych i zagranicznych. Nasze liceum troszczy się o przyszłe satysfakcjonujące uczniów, rodziców i nauczycieli funkcjonowanie na rynku pracy.

Wysoką jakość nauczania osiągamy poprzez:

 1. tworzenie warunków do nauczania z zastosowaniem nowoczesnych metod, które spełniają standardy światowe, wykorzystanie nowoczesnej bazy informatycznej oraz dobrze wyposażonych pracowni przedmiotowych;
 2. nieustanne realizowanie funkcji opiekuńczo-wychowawczej szkoły;
 3. otaczanie indywidualną opieką zarówno ucznia wybitnie zdolnego jak i ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych, przy współpracy z placówkami specjalistycznymi, poradniami i pedagogiem szkolnym;
 4. ścisłe współdziałanie z rodzicami jako partnerami szkoły;
 5. kontynuowanie i rozwijanie kontaktów ze szkołami średnimi zjednoczonej Europy, co merytorycznie i praktycznie służy kształtowaniu sylwetki młodego Polaka- Europejczyka;
 6. zatrudnianie pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych;
 7. szeroko rozumianą współpracę ze środowiskiem lokalnym;
 8. współpracę z uczelniami wyższymi, placówkami naukowymi i kulturalnymi regionu;
 9. stosowanie odpowiednich form nagradzania inspirujących do podnoszenia poziomu jakości uczenia się i nauczania;
 10. zabezpieczanie środków na zakup najnowszego wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz realizację wielu przedsięwzięć i działań podejmowanych przez młodzież, służących pielęgnowaniu pasji i zainteresowań oraz integracji i współpracy ze społecznościami innych szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Model Absolwenta

Absolwent Liceum:

 1. Dba o swój rozwój intelektualny, emocjonalny, społeczny i duchowy;
 2. potrafi korzystać z różnych źródeł informacji;
 3. posiada umiejętności zdobywania, przetwarzania i wykorzystywania wiedzy;
 4. umie samodzielnie, twórczo i krytycznie myśleć;
 5. przyjmuje odpowiedzialność za swoją dalszą naukę;
 6. umie pracować w grupie;
 7. umie stosować wiedzę w praktyce;
 8. rozwija zainteresowania, talenty i pasje;
 9. potrafi dotrzeć do swoich uczuć i radzić sobie z nimi;
 10. wyraża siebie w sposób akceptowany społecznie;
 11. potrafi rozwiązywać konflikty w sposób negocjacyjny;
 12. zachwycając się różnorodnością świata umie zachować własną indywidualność;
 13. jest wrażliwy na potrzeby i krzywdę innych;
 14. jest odpowiedzialny za swoje postępowanie;
 15. jest kulturalny;
 16. docenia wagę więzi międzyludzkich;
 17. dba o swoje zdrowie;
 18. zna historię, kulturę oraz tradycje swojego regionu i kraju;
 19. odnosi się z godnością i szacunkiem do swojego kraju;
 20. wie co znaczy być patriotą;
 21. angażuje się w działalność na rzecz szkoły, miasta, kraju;
 22. kultywuje tradycje szkoły;
 23. kultywuje tradycje regionu;
 24. rozumie terminy demokracji i wolności słowa;

§4 Kształcenie w cyklu trzyletnim i czteroletnim

 1. Liceum Ogólnokształcące jest szkołą dla młodzieży o 4-letnim cyklu kształcenia na podbudowie ośmioletniej szkoły podstawowej, w oparciu o podstawę programową liceum ogólnokształcącego z wyznaczeniem dla poszczególnych oddziałów przedmiotów wiodących, pozwala osiągnąć wykształcenie średnie, umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.
 1. Liceum prowadzi oddziały dwujęzyczne, w których nauczanie jest realizowane
  w dwóch językach: polskim i niemieckim, będącym drugim językiem nauczania, przy czym prowadzone w dwóch językach są co najmniej dwa zajęcia edukacyjne określone odrębnymi przepisami.
 1. Liceum prowadzi dwujęzyczną klasę wstępną dla absolwentów szkoły podstawowej. W klasie wstępnej uczniowie przygotowują się do nauki w oddziale dwujęzycznym w liceum. Po ukończeniu klasy wstępnej, uczeń w kolejnym roku szkolnym będzie kontynuował naukę w klasie pierwszej oddziału dwujęzycznego. Program nauczania w klasie wstępnej regulują odrębne przepisy.
 1. Nazwy oddziałów tworzy się przez wskazanie przedmiotów, których programy realizuje się w zakresie rozszerzonym. Liceum prowadzi oddziały liceum ogólnokształcącego o 4-letnim cyklu kształcenia: matematyczno – fizyczne z przedmiotami do wyboru: język angielski, informatyka oraz informatyka, chemia, matematyczno- informatyczne z rozszerzonym językiem angielskim lub fizyką, klasy z rozszerzonym językiem angielskim i matematyką, do wyboru fizyka lub geografia, klasy dwujęzyczne z rozszerzoną matematyką, historią i językiem angielskim, klasy matematyczno-fizyczno-informatyczne.
 1. Liceum prowadzi klasy dotychczasowego liceum ogólnokształcącego o 3-letnim cyklu kształcenia na podbudowie gimnazjum, w oparciu o podstawę programową liceum ogólnokształcącego, z wyznaczeniem dla poszczególnych oddziałów przedmiotów wiodących, absolwentom pozwala osiągnąć wykształcenie średnie i umożliwia uzyskać świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.
 1. Liceum prowadzi oddziały dotychczasowego liceum ogólnokształcącego o 3-letnim cyklu kształcenia: matematyczno – informatyczne oraz informatyczno – matematyczne z przedmiotami do wyboru spośród następujących: fizyka, chemia, biologia, geografia; dwujęzyczne z wykładowym językiem niemieckim; z rozszerzonym programem języka angielskiego oraz do wyboru 2 spośród następujących przedmiotów: geografia, historia, matematyka.
 1. Dyrektor Liceum, na wniosek innych organów szkoły, może ustalić również inne przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym.
 1. Liceum kultywuje tradycje związane z upowszechnianiem i propagowaniem wiedzy matematyczno-fizycznej.

Dział II Cele i zadania szkoły oraz sposoby ich realizacji

Rozdział I Ustawowe cele i zadania

 1. Liceum realizuje cele i zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze określone

w ustawie – Prawo oświatowe i przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz

cele i zadania wynikające ze szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego. Celem

nauczania i wychowania, poza wymienionymi w podstawie programowej kształcenia

ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, jest dążenie do pełnego i wszechstronnego rozwoju

intelektualnej, psychicznej, społecznej, estetycznej, moralnej i duchowej osobowości ucznia,

przygotowanie do dojrzałego życia i pełnienia określonej roli w społeczeństwie.

 1. W szczególności Liceum:

1) kształci i wychowuje młodzież, przygotowując ją do dalszej nauki i życia we

współczesnym świecie,

2) kieruje samodzielną nauką uczniów, ułatwiając im osiągnięcie jak najlepszych

wyników w nauce,

3) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,

przygotowania się do kształcenia przez całe życie,

4) zapewnia niezbędne warunki do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, duchowego i

fizycznego poprzez:

a) świadome stosowanie się do różnego typu przepisów szkolnych i ogólnych,

b) kształcenie umiejętności planowania i organizowania nauki, pracy i wypoczynku,

c) kształcenie umiejętności współżycia w zespole,

d) korzystanie z różnych źródeł wiedzy,

e) kształcenie umiejętności formułowania i rozwiązywania problemów, prezentowania

własnych poglądów,

f) rozwijania umiejętności samokontroli i samooceny,

g) uzyskanie świadectwa dojrzałości,

h) współuczestniczenie i współtworzenie życia kulturalnego,

i) promocję zdrowego trybu życia poprzez poznanie zasad higieny osobistej, troski o

własne zdrowie, kondycję fizyczną i psychiczną,

j) rozwijanie zainteresowań uczniów, umożliwiając im realizację indywidualnych

programów i indywidualnego toku nauczania.

5) urzeczywistnia następujące wartości uniwersalne:

a) prawo do życia, wolności i pokoju, warunkowane osobistym bezpieczeństwem

fizycznym i moralnym,

b) humanizm – braterstwo ludzi, w tym podmiotowość człowieka, godność osobista i

szacunek dla osoby ludzkiej, wzajemna pomoc i życzliwość,

c) patriotyzm pozbawiony nacjonalizmu,

d) poczucie i urzeczywistnianie sprawiedliwości,

e) swoboda myśli, sumienia, wyznania, tolerancja światopoglądowa, poszanowanie

odmienności (nienaruszających ogólnie akceptowanych obyczajów społeczno-

moralnych),

f) poszanowanie własności jednostki i dobra wspólnego,

g) godziwy poziom życia duchowego i materialnego, warunkowany uczciwą pracą,

h) prawo do edukacji i kultury,

i) prawo do respektowania praw zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka.

 1. Liceum organizuje dla uczniów naukę religii oraz etyki w wymiarze i na zasadach

określonych odrębnymi przepisami.

 1. Liceum prowadzi orientację zawodową (w ramach doradztwa zawodowego) mającą na celu zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami, kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy i edukacji oraz pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień.
 1. W Liceum ustalono wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, który jest odrębnym dokumentem.

§5 Sposoby realizacji celów i zadań Liceum

1. Liceum realizuje powyższe cele i zadania, zapewniając uczniom możliwość zdobycia

szerokiej i gruntownej wiedzy oraz wysokiej kultury osobistej, poprzez:

1) stosowanie nowoczesnych metod i technik nauczania,

2) partnerską formę współdziałania nauczycieli z uczniami,

3) racjonalną pracę własną i zespołową (udział w programach edukacyjnych),

4) pracę na rzecz innych – udział w działaniach z zakresu wolontariatu.

5) poszanowanie w procesie nauczania i wychowania Powszechnej Deklaracji Praw

Człowieka i Powszechnej Deklaracji Praw Dziecka,

6) organizację kółek przedmiotowych, zainteresowań oraz zajęć fakultatywnych,

7) organizację imprez szkolnych,

8) organizację wycieczek przedmiotowych/programowych (zgodnie z obowiązującym

Regulaminem wycieczek szkolnych),

9) organizację wyjść do teatrów, kin, muzeów, filharmonii itp.

10) współpracę z instytucjami i organizacjami podejmującymi działania na rzecz dzieci

i młodzieży, lokalnej społeczności i środowiska naturalnego,

11)stosowanie indywidualnych programów nauczania oraz stwarzanie możliwości

ukończenia Szkoły w oparciu o nie,

12) zapewnianie opieki i pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom

rozpoczynającym naukę w klasie pierwszej oraz uczęszczającym do starszych klas,

niepełnosprawnym, zagrożonym niedostosowaniem społecznym, a także tym, którym

z powodu różnych uwarunkowań rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne

formy opieki.

§6 Program wychowawczo-profilaktyczny

1. W Liceum realizowany jest program wychowawczo-profilaktyczny, służący osiąganiu

założonych celów:

1) integracji zespołu klasowego – poprzez rozwój propagowanych w szkole form

samodzielności, szkolne tradycje i obyczajowość, wspólne rozwiązywanie

problemów,

2) intelektualnemu rozwojowi uczniów – poprzez wzbogacanie ich wiedzy z różnych

dziedzin życia oraz inspirowanie do podejmowania zadań mających na celu

poznawanie zjawisk, procesów i problemów,

3) modelowaniu osobowości uczniów – poprzez kształtowanie właściwych postaw

wobec siebie i innych oraz umiejętności analizowania różnorodnych zachowań

z uwzględnieniem ich warunków,

4) przygotowaniu uczniów do życia w świecie dorosłych – poprzez ukazywanie

różnorodnych aspektów życia społecznego, wraz z jego zagrożeniami, oraz

kształcenie umiejętności określania i realizowania zobowiązań wobec społeczności,

której jest się członkiem.

3. Realizowane przez Liceum zadania wspomagają wszechstronny rozwój ucznia i tworzą

pozytywne oddziaływanie środowiska wychowawczego, w szczególności w zakresie:

1) podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,

2) pomocy psychologicznej i pedagogicznej,

3) opieki nad uczęszczającymi do szkoły uczniami niepełnosprawnymi,

niedostosowanymi społecznie i zagrożonymi niedostosowaniem społecznym,

mającymi problemy z zaadaptowaniem się do wymogów szkolnych z przyczyn

osobistych,

4) rozwijania zainteresowań uczniów, realizowania indywidualnych programów

nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie,

5) przygotowywania uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia,

6) kształtowania u uczniów umiejętności sprawnego posługiwania się technologiami

informacyjno-komunikacyjnymi.

4. Organizacja i realizacja zadań w zakresie wolontariatu

 1. organizacja i realizacja działań w zakresie wolontariatu,
 2. w Liceum działa Szkolny Klub Wolontariatu (SKW),
 3. celem SKW jest kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, aktywizowanie ich do podejmowania działań na rzecz osób potrzebujących pomocy,
 4. działania SKW adresowane są do osób potrzebujących pomocy wewnątrz społeczności szkolnej, w środowisku lokalnym oraz wspieranych w ramach ogólnopolskich akcji charytatywnych (po uzyskaniu akceptacji dyrektora Liceum)
 5. osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie SKW:
 1. dyrektor Liceum (powołuje opiekuna SKW, nadzoruje i opiniuje działalność SKW)
 2. opiekun SKW (nauczyciel lub specjalista zatrudniony w szkole)
 3. rada SKW (wyłoniona przez Samorząd Uczniowski)

6)działalność SKW może być wspierana przez wychowawców, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych szkoły, rodziców, inne osoby i instytucje.

7) szczegółowe cele, zadania i zasady funkcjonowania Szkolnego Klubu Wolontariatu reguluje odrębny regulamin.

§7 Zadania Liceum w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej i sposoby ich realizacji

 1. Liceum zapewnia indywidualną pomoc psychologiczno-pedagogiczną uczniom.
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na:

1) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów,

2) określaniu mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów,

3) rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności
w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły,

4) podejmowaniu działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania,

5) współpracy z poradnią w procesie diagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń w środowisku, utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych działań.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania wszystkich nauczycieli i specjalistów.
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
 1. rodzicami uczniów,
 2. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi,
 3. poradniami specjalistycznymi,
 4. organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 5. szkoła zapewnia uczniom z zaburzeniami rozwojowymi oraz uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu, wzroku indywidualną opiekę prowadzoną przez pielęgniarkę szkolną.
 1. Szczegółowe warunki udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej regulują odrębne przepisy.
 1. Liceum wspomaga uczniów, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy opieki, w tym stała bądź doraźna pomoc materialna
  i w tym zakresie:
 1. współpracuje z MOPS-em,
 2. udziela pomocy finansowej, ze środków Rady Rodziców, na zakup książek, przyborów szkolnych i odzieży, jak również dofinansowuje wycieczki szkolne,
 3. przeprowadza zbiórkę niezbędnych rzeczy dla uczniów będących w szczególnej losowej potrzebie,
 4. kwalifikuje uczniów do pomocy finansowej ze środków rządowych i udziela im jej w formie stypendiów szkolnych, zapomogi losowej lub wyprawki szkolnej na podręczniki.

§8 Zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez Liceum

 1. Troska o bezpieczeństwo w szkole i jej otoczeniu jest wspólnym obowiązkiem wszystkich uczestników życia szkolnego. Dotyczy to bezpiecznego zachowania oraz lokalizacji miejsc szczególnego zagrożenia jak również informowania
  o niebezpiecznym zachowaniu poszczególnych uczestników życia szkolnego.
 2. Liceum instaluje i aktualizuje oprogramowanie zabezpieczające przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów.
 3. Nauczyciele zobowiązani są do:
 1. systematycznej kontroli miejsc prowadzenia zajęć pod kątem sprawności sprzętu i wyposażenia,
 2. systematycznej kontroli obecności uczniów na lekcjach, odnotowywania nieobecności w dzienniku elektronicznym oraz reagowania na nagłe zniknięcia ucznia ze szkoły,
 3. zapobiegania niebezpiecznym zachowaniom.
 1. Uczniowie zobowiązani są do niezwłocznego powiadomienia prowadzących zajęcia lub dyrektora o dostrzeżonych zagrożeniach ( np. rozbite szyby, odsłonięte przewody elektryczne, ogień itp.) i wypadkach – niezależnie od stopnia zagrożenia czy rangi wypadku.
 2. Na teren Liceum nie wolno wnosić wszelkiego rodzaju broni, środków odurzających, alkoholu, materiałów wybuchowych, łatwopalnych, żrących oraz innych stwarzających zagrożenie zdrowia lub życia.
 3. W klasopracowniach wprowadza się regulaminy porządkowe, z którymi zapoznaje się uczniów na początku każdego roku szkolnego.
 4. W celu zapewnienia opieki przed zajęciami oraz w trakcie przerw między lekcjami wyznacza się nauczycieli do pełnienia dyżurów, wskazując im czas trwania i miejsce dyżuru.
 5. Uczniowie zobowiązani są do bezwarunkowego podporządkowania się poleceniom dyżurującego nauczyciela.
 6. Podczas pobytu na zajęciach pozaszkolnych (wycieczki, wyjścia) obowiązują szczególne zasady bezpieczeństwa w szczególności zakaz oddalania się od grupy, bezwzględne podporządkowanie się poleceniom nauczyciela-opiekuna.
 7. Na terenie Liceum prowadzony jest monitoring wizyjny mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniów, pracowników i wszystkich pozostałych osób przebywających na terenie szkoły oraz zabezpieczenie budynku szkoły i mienia szkolnego przed innymi zagrożeniami.
 1. Budynek posiada oznaczenie „obiekt monitorowany”.
 2. Kamery wizyjne zainstalowano w następujących miejscach:
 1. wejście główne do szkoły – 1 kamera,
 2. wejście do szkoły od strony podwórka – 1 kamera,
 3. korytarz obok sali gimnastycznej – 1 kamera,
 4. korytarz (1. piętro) – 1 kamera.
 1. Podgląd kamer znajduje się w gabinecie dyrektora, wicedyrektora oraz na portierni.
 2. Zapis obrazu wizyjnego obejmuje 30 dni, zasady wykorzystania zapisów monitoringu są określone w programie wychowawczym szkoły.
 3. Udostępnienie zapisu monitoringu odbywa się za zgodą dyrektora szkoły.Dział III Organy szkoły

Rozdział I Zagadnienia podstawowe

§9 Organami szkoły są:

 1. Dyrektor Szkoły,
 2. Rada Pedagogiczna,
 3. Rada Rodziców,
 4. Samorząd Uczniowski.

2. Każdy z organów szkoły działa samodzielnie i zgodnie ze swoimi kompetencjami, współdziała z pozostałym dla pełnej realizacji statutowych zadań szkoły.

Rozdział II Dyrektor Szkoły

§10 Powierzanie stanowiska dyrektora zakres obowiązków i kompetencji

 1. Stanowisko Dyrektora powierza i odwołuje z niego organ prowadzący szkołę.
 2. Do zadań Dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy szkoły.
 3. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do decyzji wydawanych przez Dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku nauki oraz skreślenia z listy uczniów, jest Śląski Kurator Oświaty.
 4. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do decyzji wydawanych przez Dyrektora w sprawach dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, jest Prezydent Miasta Katowice.
 5. Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w nim nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Decyduje w sprawach:
 1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników,
 2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom,
 3. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach nagród, odznaczeń.

6. W wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą pedagogiczną, Radą rodziców i Samorządem uczniowskim.

7. Dyrektor jest zobowiązany do:

 1. tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich organów szkoły w celu podnoszenia jakości pracy szkoły,
 2. podejmowania działań umożliwiających rozwiązywanie sytuacji konfliktowych

wewnątrz szkoły,

 1. dbania o autorytet rady pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli i uczniów,
 2. oddziaływania na postawę nauczycieli i uczniów, pobudzania ich do twórczej pracy,
 3. zapoznawania Rady pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego
 4. oraz omawiania trybu i form ich realizacji.

8. Do kompetencji Dyrektora, wynikających z ustawy – Prawo oświatowe, należy

w szczególności:

 1. kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
 2. sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w

szkole,

 1. sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

 1. współpraca z Radą pedagogiczną, Radą rodziców i Samorządem uczniowskim,
 2. przewodniczenie Radzie pedagogicznej,
 3. tworzenie zespołów przedmiotowych, zadaniowych i wychowawczych oraz

powoływanie ich przewodniczących,

 1. realizacja uchwał Rady pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji

stanowiących,

 1. dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponoszenie

odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizowanie

administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi szkoły,

 1. wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i

nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

 1. współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych,
 2. odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminu maturalnego,
 3. stwarzanie warunków do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych

organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej opiekuńczej i innowacyjnej szkoły,

 1. skreślanie ucznia z listy uczniów,
 2. przedstawianie Radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym,

ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz

informacji o działalności szkoły,

 1. wstrzymywanie wykonania uchwał rad pedagogicznych, podjętych w ramach ich

kompetencji stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa,

 1. dopuszczanie do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów

nauczania,

 1. podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego,
 2. współpraca z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą,

sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad młodzieżą, w tym udostępnianie

imienia, nazwiska i numeru PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki,

 1. zezwalanie uczniowi na indywidualny program lub tok nauki,
 2. organizowanie uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego

nauczania, takie nauczanie, w porozumieniu z organem prowadzącym,

 1. przyznawanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe w ramach

środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły,

 1. ustalanie wysokości stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, w

ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły,

 1. ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć określającego organizację zajęć edukacyjnych,
 2. możliwość ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-

wychowawczych,możliwość ustalenia, w szczególnie uzasadnionych przypadkach innych dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty,

 1. organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i

nauczycielom,

 1. wdrażanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających

zgodność przetwarzania danych osobowych przez zespół z przepisami o ochronie danych

osobowych,

 1. rozstrzyganie o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów szkoły jeżeli rada

pedagogiczna nie podejmie stosownej uchwały,

9. Do kompetencji Dyrektora, wynikających z ustaw – Karta Nauczyciela oraz Kodeks pracy, należy w szczególności:

1) kierowanie zakładem pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami,

2) decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

3) powierzanie stanowisk wicedyrektorów, a także odwoływanie z nich,

4) decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych

nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

5) występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,

6) dokonywanie oceny pracy nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły, którzy mają status pracowników samorządowych,

7) sprawowanie opieki nad młodzieżą uczącą się w szkole,

8) odpowiedzialność za dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły,

9) realizowanie zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej, podjętymi w ramach ich kompetencji stanowiących, oraz zarządzeniami organów nadzorujących szkołę,

10) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów,

11) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym,

12) zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych,

13) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

14) organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli,

15) administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym

regulaminem tegoż funduszu, który jest odrębnym dokumentem,

16) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

§11 Wicedyrektor

 1. W Liceum tworzy się stanowisko wicedyrektora ds. pedagogicznych, gdy w szkole jest nie mniej niż 12 oddziałów.
 2. Dyrektor Liceum powołuje wicedyrektora, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę i Rady Pedagogicznej, wyznaczając mu zakres jego kompetencji.
 3. Dyrektor odwołuje wicedyrektora, gdy zmniejszy się liczba oddziałów do poziomu nie uzasadniającego istnienie tego stanowiska lub z innych ważnych przyczyn.
 4. Do kompetencji wicedyrektora należą:
 1. hospitowanie lekcji,
 2. czuwanie nad zgodnością z zasadami higieny tygodniowego rozkładu zajęć,
 3. ustalanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli,
 4. układanie planu wykorzystania sal,
 5. ustalanie dyżurów nauczycielskich i kontrola ich wykonywania,
 6. kontrola prawidłowości prowadzenia arkuszy ocen i dzienników lekcyjnych,
 7. koordynowanie imprez, konkursów i olimpiad przedmiotowych,
 8. rozliczanie z godzin ponadwymiarowych i przekazywanie danych dotyczących liczby godzin zrealizowanych celem obliczenia należnego wynagrodzenia,
 9. zastępowanie dyrektora podczas jego nieobecności,
 10. wypełnianie innych zadań zleconych przez dyrektora.


Rozdział III Rada Pedagogiczna

§12 Organizacja i kompetencje Rady Pedagogicznej

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Liceum w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

§13

 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Liceum.
 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Liceum.
 3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
 4. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie – w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego, co najmniej ⅓ członków Rady Pedagogicznej albo organu prowadzącego Liceum.
 5. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie jej członków o terminie i porządku zebrania.
 6. Dyrektor Liceum przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informację o działalności Liceum.


§14 Kompetencje Rady Pedagogicznej

Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

 1. zatwierdzanie planów pracy Liceum,
 2. uchwalanie, po zasięgnięciu opinii rady rodziców, szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników,
 3. uchwalanie programu wychowawczo-profilaktycznego,
 4. zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
 5. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
 6. zatwierdzanie kandydatury ucznia do wniosku o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów i innych stypendiów,
 7. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 8. ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy Liceum,
 9. wprowadzenie zmian w Statucie i przedstawienie do uchwalenia Radzie Szkoły,
 10. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,
 11. podejmowanie uchwał w sprawach dyscyplinarnych.
 12. opracowanie regulaminu swojej działalności.

§15 Uchwała Rady pedagogicznej w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów

Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów Liceum, gdy wyczerpano inne dostępne środki wychowawcze oraz zawiodła współpraca (lub był jej brak) z rodzicami (prawnymi opiekunami). Podstawą do podjęcia takiej uchwały mogą być:

 1. popełnienie przestępstwa w rozumieniu kodeksu karnego.
 2. handel narkotykami.
 3. alkoholizm lub narkomania.
 4. stosowanie przemocy.
 5. destrukcyjny wpływ wychowawczy na innych uczniów.
 6. uporczywe i długotrwałe wagarowanie.
 7. nieskuteczność zastosowanych środków wychowawczych ( po ich wyczerpaniu).

§16

Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 1. organizację pracy Liceum, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, propozycje dyrektora dotyczące form realizacji zajęć wychowania fizycznego,
 2. program wychowawczo-profilaktyczny Liceum,
 3. projekt planu finansowego Liceum,
 4. ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych,
 5. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
 6. wybór przedstawiciela rady do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy,
 7. propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom funkcji wychowawcy, przewodniczącego zespołu przedmiotowego lub innego zespołu zadaniowo-problemowego, stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 8. wnioski uczniów wybitnie uzdolnionych o zezwolenie na realizowanie indywidualnych programów nauki lub indywidualnego toku nauczania
 9. nazwiska uczniów ubiegających się o Stypendium Prezesa Rady Ministrów i inne stypendia.
 10. Sprawy dotyczące kadry kierowniczej, w szczególności:
 1. powierzenie stanowiska dyrektora Liceum, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił,
 2. delegowanie przedstawiciela Rady Pedagogicznej do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Liceum,
 3. powierzanie stanowiska wicedyrektora,
 4. odwołania nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w Liceum.

11. wyraża opinię w innych, istotnych dla działalności Liceum, sprawach dotyczących procesu nauczania i wychowania (np. wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju).

§17

 1. Wyznaczony przez dyrektora Liceum zespół przygotowuje projekt zmian statutu Liceum i przedstawia go do uchwalenia..
 2. Rada Pedagogiczna, do czasu powołania Rady Szkoły, zatwierdza Statut Liceum.

§18

 1. Dyrektor Liceum wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Liceum oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ prowadzący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym Liceum uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami
 2. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Liceum w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

Rozdział IV Rada Rodziców

§19 Organizacja i kompetencje Rady rodziców

 1. Rada rodziców stanowi samorządną organizację rodziców uczniów Liceum reprezentującą rodziców uczniów wobec dyrektora Liceum i innych organów Liceum.
 2. Terenem działania i siedzibą Rady Rodziców jest Liceum.
 3. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców danego oddziału.
 4. W wyborach, o których mowa w pkt.3, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 5. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
 1. wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
 2. szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów rad oddziałowych oraz przedstawicieli rad oddziałowych do rady szkoły.
 3. Dyrektor zapewnia Radzie rodziców organizacyjne warunki działania oraz współpracuje z Radą rodziców osobiście lub przez wyznaczonego nauczyciela.

§20 Kompetencje Rady Rodziców

 1. Do kompetencji Rady rodziców należy:
 1. występowanie do Rady pedagogicznej i Dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły,
 2. wspieranie działalności statutowej szkoły,
 3. typowanie dwóch przedstawicieli Rady rodziców do komisji konkursowej na

stanowisko dyrektora szkoły,

 1. możliwość przekazywania Prezydentowi Miasta Katowice oraz Śląskiemu

Kuratorowi Oświaty opinii na temat pracy szkoły.

2. Rada rodziców uchwala w porozumieniu z Radą pedagogiczną program wychowawczo – profilaktyczny.

3. Rada rodziców opiniuje w szczególności:

1) program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,

2) projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły.

3) propozycji szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników, wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania, ustalenia przedmiotów realizowanych w Liceum w zakresie rozszerzonym,

4) podawanie propozycji wskazujących formy realizacji dwóch godzin obowiązkowych wychowania fizycznego,

5)ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

6) projekt planu finansowego składanego przez dyrektora Liceum.

4.Wydanie opinii w sprawie podjęcia działalności w szkole przez stowarzyszenia lub inne organizacje,

5 gromadzenie i gospodarowanie funduszami pochodzącymi z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł na cele statutowe Liceum. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa jej regulamin.

6. Wydawanie opinii o nauczycielu do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu,

7. wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie Liceum jednolitego stroju.

8. Rada Rodziców prowadzi działalność na podstawie uchwalonych przez siebie rocznych planów pracy oraz finansowych planów wpływów i wydatków.

9. W zebraniach Rady Rodziców bierze udział dyrektor Liceum lub wyznaczona przez niego osoba. Rada Rodziców może zaprosić na zebranie także inne osoby, jeśli uzna to za celowe.

10. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w pkt.2 program ten ustala Dyrektor Liceum w uzgodnieniu z Śląskim Kuratorem Oświaty. Program ustalony przez Dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

Rozdział IV Rada Szkoły

§21 Organizacja i kompetencje Rady Szkoły

W Liceum może działać Rada Szkoły jako organ uczestniczący w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych Liceum.

 1. Powstanie Rady Szkoły pierwszej kadencji organizuje dyrektor Liceum na wniosek Komitetu Rodzicielskiego lub na łączny wniosek Samorządu Uczniowskiego i Komitetu Rodzicielskiego.
 2. W skład Rady Szkoły wchodzi :
 1. czterech nauczycieli wybranych przez Radę Pedagogiczną,
 2. czterech rodziców wybranych przez ogół rodziców zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych,
 3. czterech uczniów wybranych przez ogół uczniów w głosowaniu bezpośrednim, powszechnym i tajnym.

3. Kadencja Rady Szkoły trwa 3 lata.

4. Tryb dokonywania zmian w składzie Rady określa regulamin uchwalony przez Radę Szkoły.

5. Rada Szkoły ze swego grona wybiera przewodniczącego, jego zastępcę oraz sekretarza.

6. Do podstawowych kompetencji Rady Szkoły należy:

1) uchwalanie zmian w statucie Liceum,

2)opiniowanie projektu planu finansowego Liceum,

3) wnioskowanie do Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach o zbadanie i dokonanie oceny działalności Liceum, dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w Liceum,

 1. opiniowanie planu pracy Liceum, projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych, propozycji wskazujących formy realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego oraz innych spraw istotnych dla szkoły,
 2. ocenianie sytuacji oraz stanu Liceum i występowanie z wnioskami do dyrektora, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego Liceum oraz do wojewódzkiej rady oświatowej, w szczególności w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych,
 3. gromadzenie i gospodarowanie funduszami pochodzącymi z dobrowolnych składek oraz innych źródeł, na cele statutowe Liceum,
 4. opiniowanie kandydatów na stanowisko wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze w Liceum, również na czas, gdy konkurs nie wyłonił kandydata na dyrektora albo do konkursu nikt się nie zgłosił,
 5. odwoływanie nauczyciela ze stanowiska wicedyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego Liceum,
 6. ustalanie oceny pracy dyrektora Liceum.
 7. współpraca ze środowiskiem lokalnym, samorządem terytorialnym, wojewódzką radą oświatową.
 8. Zatwierdzanie kandydatury ucznia do wniosku o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów i innych stypendiów,
 9. opiniowanie wniosków dyrektora w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli,
 10. opiniowanie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
 11. możliwość wnioskowania o wprowadzeniu obowiązku noszenia przez uczniów na terenie Liceum jednolitego stroju.

7. Przewodniczący Rady, za zgodą lub na wniosek Rady, może zapraszać do udziału w jej posiedzeniach inne osoby z głosem doradczym.

8. Dyrektor Liceum bierze udział w posiedzeniach Rady z głosem doradczym.

9.Rada szkoły wyraża swoje stanowisko w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady.

10. W sprawach personalnych przewodniczący Rady zarządza głosowanie tajne.

11. W posiedzeniach Rady dotyczących spraw kadrowych przedstawiciele uczniów nie biorą udziału.

12. Do czasu powołania Rady Szkoły zadania tego organu wykonuje Rada Pedagogiczna.Rozdział V Samorząd uczniowski

§22 Organizacja i kompetencje Samorządu Uczniowskiego

W Liceum działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie Liceum.

 1. Samorząd Uczniowski organizuje życie społeczności uczniowskiej na terenie Liceum oraz aktywnie współpracuje z innymi organami Liceum.
 2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Liceum, a jego organami są Samorząd Szkolny i Samorządy Klasowe.
 3. Kadencja Samorządu Szkolnego trwa dwa lata a Samorządów Klasowych jeden rok szkolny. Samorząd Szkolny tworzą: zarząd – wybierany w wyborach bezpośrednich, powszechnych i tajnych przez całą społeczność szkolną (uczniowie i nauczyciele) oraz samorządy wszystkich klas. O strukturze organizacyjnej i władzach Samorządu decydują sami uczniowie.
 4. Samorząd Szkolny ma nauczycieli opiekunów zaakceptowanych przez siebie i Radę Pedagogiczną, za ich zgodą. Nauczyciele opiekunowie pełnią rolę doradczą i czuwają nad właściwą atmosferą pracy Samorządu.
 5. Praca Samorządu Szkolnego opiera się na przyjętym na początku roku szkolnego planie pracy uwzględniającym propozycje samorządów klasowych oraz zadania wynikające z rocznego planu pracy Liceum. Plan roczny winien być przyjęty do końca września i przedstawiony dyrektorowi Liceum.
 6. Zebrania Samorządu odbywają się według harmonogramu ujętego w rocznym planie pracy. W zależności od potrzeb zebrania mogą być organizowane również w innych terminach. W zebraniach uczestniczy nauczyciel opiekun samorządu. Zebrania Samorządu Szkolnego i jego rady są protokołowane.
 7. Samorząd Szkolny podejmuje uchwały w rozpatrywanych sprawach drogą głosowania zwykłą większością głosów przy uczestnictwie więcej niż połowy członków.
 8. Rada Samorządu Szkolnego jest przedstawicielem wszystkich uczniów Liceum wyrażającym ich wolę w kontaktach z innymi organami Liceum. Rada jest odpowiedzialna za realizację planu pracy samorządu. Rada składa sprawozdanie ze swej działalności na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym, na którym wybiera się nowy samorząd.
 9. Samorząd Szkolny może przedstawiać dyrektorowi i innym organom Liceum opinie i wnioski we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
 1. prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
 2. prawo do zapoznania się z szkolnym systemem oceniania,
 3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
 4. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
 5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi (w porozumieniu z dyrektorem),
 6. prawo akceptacji nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
 7. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem Liceum może podejmować działania z zakresu wolontariatu. Do koordynacji aktywności charytatywnej. Samorząd może wyłonić ze swego składu radę wolontariatu.

10. Samorządy Klasowe organizują życie naukowe, kulturalne i zadania porządkowe na terenie swoich klas oraz reprezentują ogół uczniów klasy względem wychowawcy oraz w Samorządzie Szkolnym.

Rozdział VI Zasady współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi

§23

 1. Organy szkoły mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji. Mogą też przyjąć własne regulaminy pracy, ale muszą być one zgodne ze statutem Liceum.
 2. Organy szkoły zobowiązane są do wzajemnego powiadamiania się o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach.
 3. W przypadku wystąpienia konfliktu między organami szkoły organy te powołują zespoły negocjacyjne. Zadaniem zespołów jest zbadanie przyczyn konfliktu, poszukiwanie sposobów rozwiązania spornych spraw i zaproponowanie skonfliktowanym organom sposobu załatwienia.
 4. W razie niemożności rozwiązania sytuacji konfliktowych wewnątrz Liceum, dyrektor Liceum powiadamia organ prowadzący Liceum.

Dział IV Organizacja szkoły

Rozdział I Organizacja roku szkolnego

§24 Organizacja roku szkolnego

1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy, a jego szczegółową organizację ustala Minister Edukacji Narodowej. Pierwszy okres trwa od 1 września do 15 stycznia, a drugi od 16 stycznia do końca sierpnia. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły, opracowany przez dyrektora w terminie ustalonym przez organ prowadzący, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

3. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:

1) szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględniając wymiar wychowawczy, obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego,

2) program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.

4. Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzą spójną całość i uwzględniają wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego nauczyciela.

5. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne,

2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

6. Podstawę organizacji pracy szkoły w danym roku szkolnym stanowią:

1) plan pracy szkoły, który określa w szczególności podstawowe założenia pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej,

2) arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora na podstawie planów nauczania oraz planu finansowego szkoły,

3) tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych.

§25 Wyznaczanie przedmiotów o poszerzonym programie

1. Dyrektor Liceum, w porozumieniu ze wszystkimi działającymi w szkole organami, wyznacza na początku każdego etapu edukacyjnego wybrane dla danego oddziału 2-4 przedmioty, ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym.

2. Programy nauczania przedmiotów, o których mowa w ust. 1, ustala się dla danego oddziału lub grupy uczniów z kilku oddziałów, uwzględniając zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe Liceum.

§26 Klasa jako podstawowa jednostka organizacyjna

Podstawową jednostką organizacyjną Liceum jest oddział, w którym w danym roku szkolnym uczniowie uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.

§27 Tygodniowy rozkład zajęć

1. Dyrektor, na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły i z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć, który określa organizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych organizowanych dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej – ustalony z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

2. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów.

3. W szkole liczbę uczniów w oddziałach ustala się w porozumieniu z organem prowadzącym.

§28 Wychowawca klasy

1. Dyrektor Liceum powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednego z nauczycieli uczących w danym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą.

§29 Organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych

Organizowanie kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych w szkole polega na:

1) realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,

2) zapewnieniu odpowiednich warunków do nauki, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych,

3) realizacji programu nauczania, programu wychowawczo-profilaktycznego, dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej,

4) realizacji wskazanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną zajęć,

5) integracji ze środowiskiem rówieśniczym.

§30 Lekcje, przerwy

1. Podstawową formą pracy Liceum są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone w systemie klasowo lekcyjnym.

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Przerwy międzylekcyjne po godzinach i 4,5,6 trwają 10 minut, po godzinach: zerowej, 1,2,7,8 – 5 minut. Przerwa po godzinie 3 trwa 20 minut.

3. Podział na grupy jest obowiązkowy zgodnie z przepisami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

§31 Podział na grupy

1. Niektóre obowiązkowe zajęcia edukacyjne, w szczególności, nauczanie języków

obcych i elementów informatyki, oraz koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych lub międzyszkolnych.

2. Podziału na grupy dokonuje się z uwzględnieniem wysokości środków finansowych

posiadanych przez Liceum oraz zasad wynikających z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania.

3. Podział oddziału na grupy z języków obcych dokonuje się uwzględniając stopień zaawansowania uczniów w danym języku.

§32 Organizacja zajęć poza systemem klasowo-lekcyjnym

Dopuszcza się możliwość organizowania zajęć poza systemem klasowo – lekcyjnym

w formie wycieczek tematycznych, wycieczek turystyczno-poznawczych, obozów zimowych i letnich.

§33 Próbna matura

W klasach programowo najwyższych organizuje się sprawdzian typu egzaminacyjnego, którego przebieg i czas trwania zgodne są z regulaminem matury.

§34 Ocenianie uczniów

Ocenianie poziomu wiedzy uczniów odbywa się w oparciu o wewnątrzszkolny system

oceniania.

§35 Praktyki pedagogiczne

Liceum może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem Liceum lub – za jego zgodą – poszczególnymi nauczycielami a szkołą wyższą.

§36 Ceremoniał szkolny

1.Z okazji ważnych rocznic, świąt państwowych, rozpoczęcia roku szkolnego, dnia edukacji, zakończenia nauki przez maturzystów oraz zakończenia roku szkolnego organizuje się uroczystości szkolne.

2.Uroczystości, o których mowa w p. 1 mogą mieć charakter imprezy dla całej społeczności szkolnej, niektórych klas lub przedstawicieli poszczególnych oddziałów.

3.W części oficjalnej uczestniczy poczet sztandarowy oraz odśpiewany jest hymn państwowy. Uczestnicy uroczystości są zobowiązani do uroczystego stroju: chłopcy – ciemne garnitury, dziewczęta – strój czarno-biały lub granatowo-biały.

4.W czasie uroczystej inauguracji roku szkolnego:

 1. nowoprzyjęci uczniowie składają ślubowanie,
 2. dyrektor Liceum przedstawia główne kierunki pracy dydaktycznej i wychowawczej w nowym roku szkolnym,
 3. dyrektor przedstawia społeczności szkolnej nowoprzyjętych pedagogów.

5.W czasie uroczystego zakończenia nauki w klasach maturalnych:

 1. dyrektor Liceum podsumowuje efekty trzyletniej pracy abiturientów,
 2. wyróżnia się abiturientów za szczególne osiągnięcia i postawę,
 3. następuje uroczyste przekazanie przez uczniów kończących liceum pieczy nad sztandarem szkolnym uczniom klas pierwszych,
 4. przypomina się istotne informacje związane z egzaminem maturalnym.

6.W czasie uroczystego zakończenia roku szkolnego:

 1. dyrektor Liceum podsumowuje efekty całorocznej pracy,
 2. wyróżnia się uczniów za szczególne osiągnięcia i postawę.

§37 Sekretariat, gabinet pedagoga szkolnego, gabinet pielęgniarski, szatnia, archiwum

Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada sekretariat, gabinet pedagoga szkolnego, gabinet pielęgniarki szkolnej, szatnię i archiwum.

§38 Współdziałanie rodziców i nauczycieli w sprawach wychowania i kształcenia

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia młodzieży.

2.Rodzice (prawni opiekunowie) są informowani przez wychowawców i nauczycieli

o zamierzeniach wychowawczych i dydaktycznych w klasie i szkole.

3.Dyrektor i nauczyciele zapoznają rodziców (prawnych opiekunów) ze statutem Liceum, a w szczególności z przepisami szkolnego systemu oceniania.

4.Rodzice mają prawo do uzyskania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego

zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce.

5.Rodzice mają prawo do uzyskania od wychowawcy i nauczycieli informacji i porad

w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci.

6.Spotkania rodziców z nauczycielami odbywają się co najmniej 3 razy w okresie według terminarza corocznie ustalanego.

7.Rodzice mogą omawiać problemy wychowawcze z nauczycielami w innych terminach, wcześniej ustalonych z zainteresowanymi nauczycielami.

8.Rodzice mają prawo do wyrażania i przekazywania, za pośrednictwem Rady Rodziców, organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy Liceum.

§39 Wydawanie świadectw

Uczniom wydawane są świadectwa szkolne wg wzorów i zasad określonych w przepisach w sprawie wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tej czynności.

Rozdział II Biblioteka szkolna

§40 Biblioteka i jej zadania

Liceum prowadzi odpowiednio dobraną i celowo uzupełnianą bibliotekę szkolną, służącą wspomaganiu realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych, edukacji kulturalnej i informacyjnej, rozwijaniu czytelnictwa uczniów, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

1.Biblioteka jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.

2.W skład biblioteki wchodzi wypożyczalnia oraz czytelnia ze stanowiskami multimedialnymi.

3.Z biblioteki i czytelni mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Liceum, rodzice oraz uczniowie i nauczyciele innych szkół, z którymi zawarto odpowiednie porozumienie o współpracy.

4.Porozumienie, o którym mowa w ust.3 przygotowują nauczyciele bibliotekarze zainteresowanych szkół w uzgodnieniu z dyrektorami tychże, a podpisują dyrektorzy
i nauczyciele bibliotekarze. Porozumienie może być również zawarte z innymi bibliotekami niż szkolne.

5.Pomieszczenia biblioteki szkolnej powinny umożliwiać:
1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów,

2) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę,

3) korzystanie z urządzeń stanowisk multimedialnych,

4) prowadzenie przysposobienia czytelniczo – informacyjnego uczniów.

6.Godziny pracy biblioteki powinny umożliwiać dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

7. Zadaniem nauczyciela bibliotekarza jest aktywna realizacja zadań stawianych bibliotece, w szczególności:

 1. troska o wzbogacenie księgozbioru,
 2. bieżące opracowywanie zbiorów,
 3. troska o właściwy stan techniczny stanowisk multimedialnych,
 4. właściwe dokumentowanie wypożyczeń,
 5. organizowanie współpracy z innymi bibliotekami ( współpraca z Towarzystwem Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich – organizowanie dla uczniów Liceum lekcji bibliotecznych w innych placówkach, organizacja konkursów i innych imprez o charakterze międzyszkolnym, wymiana doświadczeń).
 6. animowanie działań rozwijających wrażliwość kulturalną i społeczną uczniów,
 7. przeprowadzanie inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej.

Dział V Społeczności szkoły

Rozdział I Nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

§41 Zatrudnianie pracowników

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli i innych pracowników na stanowiskach urzędniczych, pomocniczych i obsługi.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli, kwalifikacje oraz zasady wynagradzania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a innych pracowników szkoły określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawy Kodeks Pracy.

3. Początkujący nauczyciele mają zapewnioną pomoc ze strony dyrektora Liceum oraz doświadczonych nauczycieli zaproponowanych przez dyrektora.

4. Praca nauczyciela podlega ocenie. Zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela oceny dokonuje dyrektor Liceum po zasięgnięciu opinii środowiska uczniowskiego i Rady Rodziców. ?

§42 Zadania nauczyciela

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, a także bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2. Do zadań nauczyciela należy w szczególności:

1) realizowanie obowiązującej w szkole podstawy programowej,

2) wybór programów nauczania (lub opracowanie własnego) celem umieszczenia ich w szkolnym zestawie programów,

3) wybór podręczników szkolnych,

4)prowadzenie pracy wychowawczej zgodnie z przyjętym programem wychowawczo-profilaktycznym,

5) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,

6) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych,

7) stosowanie obowiązujących w szkole zasad oceniania pracy uczniów,

8) eliminowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów,

9) systematyczne prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania,

10) czynny udział w pracy Rady pedagogicznej, realizowanie podjętych uchwał,

11) współpraca z rodzicami,

12)systematyczne kontrolowanie miejsc prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy,

13) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych sobie uczniów,

14) realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów,

15) udział w prowadzeniu ewaluacji wewnętrznej w szkole,

16) udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej podczas bieżącej pracy,

17) dbanie o pomoce dydaktyczno – wychowawcze i sprzęt szkolny oraz do stałe poszerzanie bazy,

18) wspieranie uczniów wybitnie zdolnych m. in. poprzez indywidualizowanie wymagań, pomoc w planowaniu samokształcenia, przygotowanie do olimpiad przedmiotowych i konkursów, sugerowanie tematów projektów badawczych, wskazywanie źródeł informacji, proponowanie indywidualnego programu lub toku nauki, prowadzenie kół zainteresowań,

19) kształcenie i wychowanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku do każdego człowieka,

20) dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

21) bezstronne, obiektywne i sprawiedliwe ocenianie uczniów

22) korelowanie treści nauczania w zakresie przedmiotów pokrewnych.

§43 Prawo nauczyciela do korzystania z pomocy

Nauczyciel ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek oraz instytucji oświatowych i naukowych.

§ 44 Zadania pedagoga szkolnego oraz doradcy zawodowego

1. Do zadań pedagoga i psychologa szkolnego należy pomoc wychowawcom klas, a także:

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,

2) określanie form i sposobów udzielania pomocy uczniom, w tym uczniom wybitnie uzdolnionym, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

3) udzielanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom i słuchaczom, a także współpraca w tym zakresie z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,

4) koordynacja prac z zakresu orientacji zawodowej w celu dalszego kształcenia się,

5) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

6) współpraca z organizacjami młodzieżowymi, stowarzyszeniami i innymi organizacjami, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

7) koordynacja pracy wychowawczej zgodnie z przyjętym programem wychowawczo-profilaktycznym,

8) dokonywanie okresowych ocen sytuacji wychowawczej w szkole oraz prezentacja oceny Radzie pedagogicznej.

2. Do zadań doradcy zawodowego należy ponadto:

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia,

3) prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej,

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę,

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa zawodowego,

6) udzielanie indywidualnych konsultacji zawodowych uczniom i rodzicom,

7) coroczne opracowywanie we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami wychowawcami opiekującymi się oddziałami, programu realizacji doradztwa zawodowego, uwzględniający wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego oraz koordynowanie jego realizacji.

§ 45 Powierzanie klasy opiece wychowawczej

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, zwanemu wychowawcą. W szczególnych przypadkach Dyrektor może powierzyć obowiązki wychowawcy klasy dwóm nauczycielom (drugi nauczyciel jest zastępcą wychowawcy na czas jego nieobecności) lub jednemu nauczycielowi wychowawstwo w dwóch klasach.

2. Funkcję wychowawcy Dyrektor powierza nauczycielowi, który – jeśli nie zajdą szczególne okoliczności – prowadzi oddział w całym cyklu nauczania.

3. Rodzice uczniów każdego oddziału, mogą wystąpić do Dyrektora szkoły z wnioskiem o zmianę wychowawcy lub nauczyciela. Wniosek na piśmie wraz z uzasadnieniem, powinien być podpisany przez 2/3 rodziców danego oddziału. Dyrektor szkoły jest zobowiązany do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i poinformowania zainteresowanych o zajętym stanowisku w terminie 14 dni od otrzymania wniosku.

§ 46 Zadania nauczyciela wychowawcy

1. Do zadań nauczyciela wychowawcy oddziału należy w szczególności:

1) otaczanie indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich wychowanków,

2) utrzymywanie systematycznego kontaktu z rodzicami uczniów, udzielanie informacji, porad, wskazówek ułatwiających rozwiązywanie problemów,

3) planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form życia zespołowego, które rozwijają i integrują oddział,

4) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadnianie z nimi i koordynowanie działań wychowawczych,

5) współpraca z pedagogiem szkolnym,

6) kontrolowanie realizacji obowiązku nauki przez uczniów, także w zakresie regularnego uczęszczania uczniów na zajęcia lekcyjne,

7) pomaganie w organizacji i udział w życiu kulturalnym klasy,

8) dokonywanie oceny wyników nauczania i pracy wychowawczej klasy oraz przedkładanie sprawozdania z postępów dydaktyczno-wychowawczych na posiedzeniach rady pedagogicznej,

9) budzenie zainteresowania uczniów życiem i potrzebami środowiska, inspirowanie ich udziału w pracach na rzecz środowiska,

10) interesowanie się stanem zdrowia i higieny osobistej uczniów,

11) organizowanie opieki i pomocy materialnej dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,

12) systematyczne prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania – działalności wychowawczej i opiekuńczej, dziennika lekcyjnego i arkuszy ocen, wypisywanie świadectw szkolnych,

13) udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej podczas bieżącej pracy,

14) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów;

15) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;

16) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły lub placówki;

17) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;

18) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania

2. Wychowawca ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej placówki doskonalenia nauczycieli i poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz innych właściwych placówek lub instytucji oświatowych i naukowych.

§47 Zespoły przedmiotowe, wychowawcze i zadaniowe

1. Nauczyciele tworzą zespoły wychowawcze, przedmiotowe i zadaniowe.

2. Rodzaje zespołów i ich skład osobowy określa Dyrektor szkoły.

3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora szkoły na wniosek członków zespołu.

4. Zadaniami zespołu wychowawczego (nauczycieli uczących w jednym oddziale) są:

1) kształtowanie poczucia odpowiedzialności za właściwą postawę i realizację obowiązków szkolnych,

2) rozwijanie systematycznej współpracy z rodzicami oraz środowiskiem lokalnym,

3) poznawanie środowiska wychowawczego uczniów,

4) pomoc młodzieży znajdującej się w trudnych sytuacjach życiowych i materialnych,

5) diagnozowanie uczniów w zakresie potrzeb, poczucia bezpieczeństwa i trudności z jakimi się borykają,

6) kształcenie umiejętności świadomego wyboru, podejmowania decyzji oraz brania odpowiedzialności za podjęte wybory.

5. Zadaniami zespołu przedmiotowego są:

1) wybór proponowanych do szkolnego zestawu programów nauczania, a także podręczników z danego przedmiotu,

2) opracowanie kryteriów oceniania uczniów z danego przedmiotu,

3) badanie osiągnięć uczniów z danego przedmiotu,

4) współudział przy opiniowaniu programów z zakresu kształcenia ogólnego, autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych,

5) współorganizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,

6) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,

7) współpraca przy ewaluacji wewnętrznej szkoły.

8) tworzenie tradycji szkolnej poprzez organizację stałych imprez artystycznych i naukowych (dni przedmiotu, sejmiki, konkursy) oraz wymiany ze szkołami zagranicznymi (niemieckimi).

§48

1. Nauczyciele danego przedmiotu lub grupy przedmiotów pokrewnych mogą tworzyć zespół przedmiotowy lub zespół problemowo-zadaniowy, powoływany do rozwiązywania spraw doraźnych. Pracą zespołu przedmiotowego/problemowo-zadaniowego kieruje przewodniczący wyznaczony przez dyrektora Liceum.

§49 Pracownicy niepedagogiczni

1. W szkole istnieją następujące stanowiska urzędnicze, pomocnicze i obsługi:

1) sekretarz szkoły,

2. Zadaniami pracowników szkoły zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, pomocniczych i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania szkoły w zakresie finansowym i administracyjnym, zapewnienie bezpieczeństwa uczniów, a także utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.

3. Szczegółowe zakresy obowiązków tych pracowników ustala dyrektor szkoły.

Rozdział II Uczniowie

§50 Zasady rekrutacji

 1. Zasady rekrutacji uczniów określają przepisy w sprawie przyjmowania uczniów do szkół ponadpodstawowych.
 2. O przyjęcie do klasy pierwszej Liceum mogą ubiegać się absolwenci szkół podstawowych.

§51 Kryteria przyjęć do klasy pierwszej

 1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej Liceum decyduje łączna liczba punktów uzyskanych:
 1. w wyniku egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,
 2. za oceny z języka polskiego i matematyki oraz dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a w przypadku kandydata do oddziału dwujęzycznego za oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego (uwzględnia się ocenę wyższą) oraz jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
 3. ze sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, w przypadku kandydata ubiegającego się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego,
 4. ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
 5. za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, sportowe, artystyczne lub inne konkursy, organizowane przez kuratora oświaty albo organizowane przez inne podmioty działające na terenie szkoły, co najmniej na szczeblu powiatowym, wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
 6. stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza.

2. Wybrane przedmioty, o których mowa w ust.1 p.2) ustala Dyrektor i zatwierdza Rada Pedagogiczna co roku na następny rok szkolny dla poszczególnych, przewidywanych do otwarcia klas. Informację o branych pod uwagę przedmiotach umieszcza się w informatorze dla kandydatów do Liceum, na stronie internetowej Liceum oraz w gablocie nie później niż do końca lutego każdego roku.

3. Oceny i osiągnięcia kandydata wymienione w ust. 1 zamienia się na punkty wg skali określonej w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

4. Do Liceum są przyjmowani kandydaci, którzy w wyniku postępowania kwalifikacyjnego uzyskali kolejno największą liczbę punktów ( aż do wyczerpania limitu miejsc). W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej liczby punktów:

1) na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

2) na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego (w przypadku jednakowych wyników na drugim etapie rekrutacji oraz jeżeli Liceum nadal dysponuje wolnymi miejscami) uwzględnia się następujące równorzędne kryteria:

a) wielodzietność rodziny kandydata,

b) niepełnosprawność kandydata,

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą,

4. Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przyjmowani są do Liceum niezależnie od kryteriów wymienionych w ust. 1.

§ 56

§52 Szkolna Komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna

 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych dyrektor Liceum powołuje szkolną komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną.
 2. Dyrektor Liceum określa skład i szczegółowe zadania komisji w oparciu o rozporządzenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

§53 Prawa ucznia

Uczeń ma prawo:

1) otrzymać informację na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania,

2) uzyskać wiedzę na temat kryteriów ocen z przedmiotów i z zachowania, określonych przez wewnątrzszkolny system oceniania,

3) korzystać z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności, określonych przez przedmiotowe systemy oceniania,

4) do tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej,

5) do poszanowania swej godności,

6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów poprzez uzyskanie zgody na indywidualny tok lub program nauki realizowany według trybu ustalonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,

7) swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich,

8) uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych oraz imprezach organizowanych przez samorządy,

9) do korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, oraz z pomocy szkolnej opieki higienicznej

10) do życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

11) do nietykalności osobistej,

12) do bezpiecznych warunków pobytu w szkole,

13) korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl obowiązujących regulaminów,

14) korzystania z pomocy materialnej, którą dysponuje szkoła,

15) reprezentowania szkoły w olimpiadach, konkursach, przeglądach i zawodach,

16) do pomocy z racji specyficznych trudności w uczeniu się,

17) ochrony przed uzależnieniami, demoralizacją, szkodliwymi treściami oraz innymi przejawami patologii społecznej,

18) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej zgodnie z odrębnymi przepisami,

19) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszenia się w organizacjach działających w Liceum,

20) zmiany oddziału, za zgodą dyrektora, na oddział realizujący inne przedmioty w zakresie rozszerzonym,

21) powtarzania klasy nie więcej niż dwa razy w cyklu kształcenia,

22) złożenia bezpośrednio dyrektorowi Liceum skargi w przypadku nieprzestrzegania praw ucznia.

§54 Obowiązki ucznia

 1. . Uczeń ma obowiązek:
 1. uczyć się systematycznie i rozwijając swoje umiejętności, aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły, regularnie uczęszczać na lekcje i nie spóźniać się,
 2. systematycznej pracy nad własnym rozwojem, zapewniającej przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie,
 3. troski o dobre imię Ojczyzny, dbanie o dobre imię i tradycje Liceum oraz dbałości o wspólne dobro, ład, porządek i bezpieczeństwo w szkole i jej otoczeniu,
 4. godnie reprezentować szkołę,
 5. respektować zasady współżycia społecznego i normy etyczne,
 6. starać się o uzyskanie jak najwyższej oceny własnego zachowania,
 7. odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników,
 8. dbać o kulturę słowa,
 9. chronić własne życie i zdrowie, przestrzegać zasad higieny,
 10. dbać o schludny wygląd oraz noszenie odpowiedniego stroju,którym nie manifestuje przynależności do jakiejkolwiek subkultury, podczas uroczystości szkolnych obowiązuje strój galowy (biała bluzka, ciemne spodnie lub spódnica),
 11. naprawiać wyrządzone szkody materialne,
 12. korzystać podczas zajęć z telefonów komórkowych i innych urządzeń rejestrujących i odtwarzających obraz i dźwięk tylko po uzyskaniu zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia (poza użyciem za zgodą nauczyciela w procesie dydaktycznym),
 13. posiadać i prowadzić zeszyty przedmiotowe,
 14. terminowego i starannego wykonywania zadań domowych oraz jak najlepszego wykorzystania czasu i warunków do nauki,
 15. dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne, koleżanek i kolegów w czasie przebywania na terenie szkoły oraz innym miejscu zajęć (uczeń nie pali papierosów oraz e-papierosów, nie pije alkoholu, nie zażywa narkotyków i innych środków odurzających).
 16. okazywania szacunku i tolerancji dla ludzi o odmiennych poglądach,
 17. niestosowania agresji fizycznej i słownej oraz żadnej formy przemocy wobec innych,
 18. przeciwstawiania się, w miarę swoich możliwości, przejawom agresji, wandalizmu i wulgarności,

§55 Obowiązek nauki

 1. Uczeń, do czasu uzyskania pełnoletniości, podlega obowiązkowi nauki. Obowiązek nauki jest spełniany poprzez poddanie się procesowi edukacji powszechnej (uczęszczanie do szkoły).
 2. Niespełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 3. Przez niespełnienie obowiązku szkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

§56 Usprawiedliwianie nieobecności uczniów

 1. Usprawiedliwianie nieobecności uczniów niepełnoletnich.
 1. nieobecności ucznia niepełnoletniego usprawiedliwia wychowawca na  przesłany za pośrednictwem dziennika elektronicznego wniosek rodziców (prawnych opiekunów).
 2. rodzice (prawni opiekunowie) mogą również w formie ustnej, w czasie rozmowy z wychowawcą (w ramach szkolnych konsultacji) wnioskować o usprawiedliwienie nieobecności ucznia.
 3. wniosek o usprawiedliwienie musi zawierać wyjaśnienie przyczyny nieobecności.
 4. jeżeli argumentacja jest niejasna, lub, zdaniem wychowawcy, mało przekonująca, wychowawca ma prawo żądać dodatkowych wyjaśnień lub nie uwzględnić prośby o usprawiedliwienie nieobecności.
 5. uczniowie zwolnieni w danym dniu z zajęć z powodu choroby nie mogą uczestniczyć w zajęciach w sposób selektywny tj. tylko na wybranych lekcjach. Takie postępowanie unieważnia zwolnienie ucznia.
 6. uczeń może zwolnić się z lekcji w ważnej sprawie wyłącznie u wychowawcy klasy, a w razie jego nieobecności u nauczyciela uczącego na kolejnej lekcji, tylko na podstawie pisemnej prośby rodziców (prawnych opiekunów).
 7. w przypadku zdarzenia losowego (np. złego samopoczucia) uczeń niepełnoletni nie może samodzielnie opuścić szkoły. Po zawiadomieniu przez szkołę rodzica (prawnego opiekuna), uczeń może opuścić teren szkoły wyłącznie pod jego opieką lub pod opieką innego pełnoletniego członka rodziny (za zgodą rodzica (prawnego opiekuna).

2. Usprawiedliwianie nieobecności uczniów pełnoletnich.

 1. Nieobecności ucznia pełnoletniego usprawiedliwiane są przez wychowawcę na podstawie przedstawionych dokumentów (zaświadczeń lekarskich, dokumentów urzędowych).
 2. W przypadku nieobecności wynikających z sytuacji losowych, których nie da się usprawiedliwić na podstawie wyżej wymienionych dokumentów, uczeń może wnioskować o usprawiedliwienie w formie oświadczenia wyjaśniającego powód nieobecności. Oświadczenie to podlega ocenie wychowawcy, który może go nie przyjąć.
 3. Uczeń pełnoletni może w formie pisemnego oświadczenia scedować w całości na swoich rodziców obowiązek wnioskowania o usprawiedliwianie nieobecności w szkole.
 4. W przypadku zdarzenia losowego (np. złego samopoczucia) uczeń pełnoletni nie może samodzielnie opuścić szkoły. Po zawiadomieniu przez szkołę rodzica (prawnego opiekuna), uczeń może opuścić teren szkoły wyłącznie pod jego opieką lub pod opieką innego pełnoletniego członka rodziny (za zgodą rodzica (prawnego opiekuna).

Rozdział III Nagrody i kary§57 Nagradzanie uczniów

1. Uczeń może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:

1) rzetelną naukę i pracę społeczną na rzecz szkoły,

2) wzorową postawę,

3) wybitne osiągnięcia naukowe lub sportowe.

4) przeciwstawianie się złu, odwagę i godną naśladowania postawę,

5) udzielanie pomocy innym osobom, zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły lub środowiska lokalnego

6) sumienne i systematyczne wywiązywanie się ze swoich obowiązków,

7) inne osiągnięcia lub działania zasługujące na uznanie społeczności szkolnej lub lokalnej.

2. Nagrody i wyróżnienia:

1) pochwała na forum klasy,

2) pochwała na forum szkoły,

3) list pochwalny skierowany do rodziców ucznia,

4) wpisanie nazwiska ucznia w specjalnej księdze uczniów wyróżnionych,

5) nagrodę rzeczową lub pieniężną.

3. Nagrody i wyróżnienia przyznaje Dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy, Samorządu uczniowskiego, Rady pedagogicznej. O każdej przyznanej uczniowi nagrodzie wychowawca informuje jego rodziców.

4. Do każdej przyznanej nagrody uczeń, któremu nagrodę przyznano, może wnieść pisemnie zastrzeżenie z uzasadnieniem do Dyrektora szkoły w terminie 14 dni od jej przyznania. Od nagrody przyznanej przez Dyrektora szkoły przysługuje uczniowi prawo wniesienia uzasadnionego pisemnego zastrzeżenia z uzasadnieniem o ponowne rozpatrzenie sprawy do Dyrektora szkoły w terminie 14 dni od jej udzielenia. Dyrektor rozpatruje sprawę w terminie 14 dni, może posiłkować się opinią wybranych organów szkoły.

5. Uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem, zgodnie z odrębnymi przepisami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

§58 Kary dla uczniów

1. Za nieprzestrzeganie postanowień statutu szkoły, a w szczególności uchybianie wymienionym w statucie obowiązkom, uczeń może zostać ukarany. O każdej udzielonej uczniowi karze wychowawca informuje jego rodziców.

2. Uczeń może otrzymać następujące kary:

1) nagana wychowawcy,

2) nagana dyrektora szkoły,

3) zawieszenie w prawach ucznia, o których mowa w § p.,

4) przeniesienie do innego oddziału lub innej szkoły,

5) skreślenie z listy uczniów Liceum w wypadku rażących przewinień z tym, że skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.

3. Karę nagany może udzielić wychowawca lub Dyrektor szkoły, pozostałe stosuje tylko Dyrektor szkoły.

4. Skreślenie ucznia z listy uczniów może nastąpić w przypadkach gdy uczeń:

1) przychodzi do szkoły w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, odurzenie lekami psychotropowymi, narkotykami albo wprowadza się w taki stan w czasie pobytu w szkole,

2) rozprowadza wyżej wymienione środki,

3) demoralizuje innych uczniów,

4) w sposób szczególnie rażący narusza postanowienia niniejszego statutu, a uprzednio zastosowane środki wychowawczo-dyscyplinujące nie przyniosły pożądanego skutku,

5) wyczerpał środki zaradcze stosowane wobec niego przez szkołę.

5. Od kary udzielonej przez wychowawcę uczeń ma prawo odwołać się na piśmie do Dyrektora w terminie 7 dni od daty jej udzielenia. Od kary nałożonej przez Dyrektora (poza skreśleniem z listy) przysługuje pisemny wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Dyrektor przed podjęciem rozstrzygnięcia może zasięgnąć opinii rady pedagogicznej. Odwołanie jest rozpatrywane w terminie 14 dni od daty jego wpływu.

6. Skreślenia dokonuje Dyrektor poprzez wydanie decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie do Śląskiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem dyrektora Liceum.

7.Odwołanie, o którym mowa w ust.3 rozpatruje zespół składający się z trzech nauczycieli powołanych przez dyrektora. Dyrektor podejmuje decyzję w terminie 14 dni po zapoznaniu się z opinią zespołu nauczycielskiego.

8.Odwołania od skreślenia z listy uczniów rozpatruje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.

9.Uczeń, który naruszył obowiązki ucznia, niezależnie od nałożonej kary, może być zobowiązany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, do naprawienia wyrządzonej szkody, przeproszenia osoby pokrzywdzonej, uczestniczenia w określonych zajęciach o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub dydaktycznym, lub do wykonania określonej pracy społecznie użytecznej.

§59 Informowanie rodziców o nagrodach i karach

 1. Liceum informuje rodziców (opiekunów prawnych) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.
 2. Dla każdego ucznia nagrodzonego lub ukaranego prowadzi się kartę nagród i kar, w której odnotowuje się datę uzyskania nagrody (nałożenia kary) formę nagrody (kary), krótkie uzasadnienie oraz podpis osoby upoważnionej.
 3. Kartę, o której mowa w p. 2, przechowuje się w arkuszu ocen ucznia.

§60 Skargi uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych

Uczeń lub jego rodzic w przypadku naruszenia prawa ucznia jest uprawniony do składania skarg pisemnie, a także ustnie do protokołu według następującej procedury:

1) powiadamia opiekuna samorządu uczniowskiego,

2) kieruje skargę do Dyrektora szkoły, który w zależności od wagi sprawy samodzielnie ją rozwiązuje bądź konsultuje z organami szkoły,

3) Dyrektor podejmuje wiążące decyzje w terminie 14 dni. Treść decyzji przekazuje się wnioskodawcy.

Dział VI Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego

Rozdział I Przepisy ogólne

§61 System jako zbiór zasad oceniania

 1. Szkolny system oceniania jest zbiorem zasad dotyczących oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia, umiejętności i zachowania ucznia liceum. Szkolny system oceniania:
 1. opisuje sposób rozpoznawania przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego i realizowanych w liceum programów nauczania;
 2. opisuje sposób rozpoznawania przez wychowawcę, nauczycieli i uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w Statucie liceum;
 3. precyzuje sposób formułowania opinii wynikających z tego rozpoznania w postaci oceny.

2. System obejmuje:

 1. tryb i zasady bieżącego oceniania;
 2. tryb i zasady ustalania oceny śródrocznej;
 3. tryb i zasady ustalania oceny rocznej;
 4. zasady przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych;
 5. zasady promowania;
 6. zasady przeprowadzania egzaminów poprawkowych;
 7. skalę ocen;
 8. kryteria ocen;
 9. zasady uzyskiwania zwolnień z niektórych przedmiotów;
 10. tryb i zasady ustalania oceny zachowania;
 11. zasady współpracy z uczniami i ich rodzicami;
 12. tryb odwoławczy;
 13. ewaluację systemu.

Rozdział II Ocenianie wewnątrzszkolne

§62 Tryb i zasady bieżącego oceniania

 1. Ocenianie polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowaniu oceny.
 2. Ocenianie ma na celu:

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie;

2) udzielenie pomocy uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w uczeniu się i zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.


 1. Ocenianie prowadzi się systematycznie przez cały rok i obejmuje wszystkie formy aktywności ucznia (wypowiedzi ustne, sprawdziany pisemne, prace domowe, prace nadobowiązkowe, aktywność na zajęciach, umiejętności praktyczne, umiejętność pracy w zespole, udział w konkursach i olimpiadach itp.).
 2. Nauczyciel tak organizuje proces dydaktyczny, aby stworzyć jak najwięcej sytuacji umożliwiających uzyskiwanie bieżących ocen.
 3. Wszystkie oceny są na bieżąco wpisywane do dziennika elektronicznego.

§63 Ocena poszczególnych form aktywności ucznia

Oceniając poszczególne formy aktywności ucznia należy brać pod uwagę wiedzę i umiejętności, stopień samodzielności a także wkład pracy, zaangażowanie w pozyskiwanie potrzebnych informacji oraz uwzględniać możliwości ucznia.

 1. Wypowiedzi ustne.
 1. Wypowiedź ustna jest prezentacją wiedzy i umiejętności.
 2. Uczeń powinien mieć możliwość co najmniej raz w ciągu okresu klasyfikacyjnego zaprezentować swoją wiedzę i umiejętności w formie wypowiedzi ustnej, obejmującej ostatnie trzy lekcje lub ostatni zakres tematyczny, sprawdzającej stopień przygotowania do zajęć, rozumienie poszczególnych zagadnień itp.
 3. Szczególną formą wypowiedzi ustnej jest synteza, obejmująca kilka tematów lub cały dział. Syntezę zapowiada nauczyciel z tygodniowym wyprzedzeniem. Sposób przeprowadzania syntezy zawierają przedmiotowe systemy oceniania.
 4. Wypowiedź ustna jest oceniana w stopniach zgodnie z§70
 5. Odmowa odpowiedzi powoduje wpisanie oceny niedostatecznej (1).
 6. Oceny z odpowiedzi nie można poprawiać w dodatkowym terminie.

2. Prace pisemne.

 1. prace pisemne, uwzględniając specyfikę przedmiotu, mogą być przeprowadzane w formie zadań otwartych, półotwartych lub zamkniętych. Ze względu na zakres materiału mogą to być sprawdziany typu egzaminacyjnego obejmujące kompleksowo zagadnienia realizowane w ramach podstawy programowej liceum ogólnokształcącego, sprawdziany pisemne obejmujące cały dział, kilka tematów lub badające konkretne umiejętności lub kartkówki obejmujące zakresem ostatnie trzy lekcje, sprawdzające stopień przygotowania do lekcji, rozumienie zagadnień lub opanowanie poszczególnych umiejętności.
 2. sprawdziany pisemne typu egzaminacyjnego
 1. do sprawdzianu przystępują uczniowie klas programowo najwyższych w terminach ustalonych dla poszczególnych przedmiotów.
 2. nie ma możliwości przystąpienia do sprawdzianu typu egzaminacyjnego w terminie dodatkowym.
 3. ocenę dopuszczającą (2) ze sprawdzianu typu egzaminacyjnego otrzymuje uczeń, który uzyskał co najmniej 30% punktów. Pozostałe stopnie wystawia się zgodnie z tabelą (§63)
 4. oceny ze sprawdzianu typu egzaminacyjnego nie poprawia się.
 5. do dziennika elektronicznego wpisuje się z wagą 2 ocenę ze sprawdzianu obejmującego podstawowy zakres materiału nauczania.

3) Sprawdziany pisemne

 1. sprawdziany pisemne są obowiązkowe.
 2. liczba sprawdzianów pisemnych może być różna w poszczególnych okresach klasyfikacyjnych.
 3. uczeń w ciągu tygodnia może pisać nie więcej niż trzy sprawdziany, przeprowadzone w różnych dniach, zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem i zapisane w dzienniku elektronicznym.
 4. sprawdziany pisemne muszą być poprawione w terminie trzytygodniowym, omówione na lekcji i dane uczniowi do wglądu. Na tydzień przed konferencją klasyfikacyjną należy zakończyć przeprowadzanie sprawdzianów.
 5. nauczyciel jest zobowiązany zapoznać uczniów ze szczegółowym zakresem materiału obowiązującego na sprawdzianie najpóźniej w dniu ustalenia terminu sprawdzianu.
 6. uczeń, który ze sprawdzianu otrzymał ocenę niedostateczną (1) może napisać go ponownie w terminie dodatkowym.
 7. uczeń nieobecny na sprawdzianie zobowiązany jest do napisania go w terminie dodatkowym.
 8. termin dodatkowy, wspólny dla wszystkich piszących, ustala nauczyciel przedmiotu. Termin nie wymaga zapisu w dzienniku elektronicznym.
 9. sprawdzian w terminie dodatkowym powinien odbyć się nie później niż 2 tygodnie od dnia rozdania poprawionych i ocenionych prac.
 10. uczeń, który w terminie dodatkowym pisze sprawdzian po raz pierwszy, ma prawo do pisania poprawy tego sprawdzianu. Uzyskana ocena jest ostateczna. Wlicza się ją do średniej ocen z wagą przypisaną ocenie ze sprawdzianu, określoną w przedmiotowym systemie oceniania.
 11. uczeń, który nie przystąpi do sprawdzianu w żadnym z wyznaczonych terminów otrzymuje ocenę niedostateczną (1).
 12. odmowa pisania sprawdzianu/ sprawdzianu w terminie dodatkowym powoduje przyznanie uczniowi oceny niedostatecznej (1).
 13. korzystanie przez ucznia w czasie pisania z niedozwolonych środków lub pomocy innej osoby piszącej powoduje przerwanie pracy i wystawienie oceny niedostatecznej (1). Taką samą ocenę otrzymuje uczeń, którego praca ma ewidentne ślady niesamodzielności.
 14. zakres materiału sprawdzianu w terminie dodatkowym jest analogiczny jak sprawdzianu w pierwszym terminie.
 15. do dziennika elektronicznego wpisuje się:
 1. ocenę z pierwszego terminu,
 2. ocenę niedostateczną (1) z pierwszego terminu, jeżeli uczeń w terminie dodatkowym nie przystąpi do poprawy sprawdzianu lub uzyska ocenę taką samą jak w pierwszym terminie,
 3. ocenę niedostateczną (1) z pierwszego terminu oraz ocenę uzyskaną w terminie dodatkowym (co najmniej dopuszczającą), z zastrzeżeniem, że oceny uzyskanej w pierwszym terminie nie liczy się do średniej ocen. – ocenę uzyskaną w terminie dodatkowym w przypadku ucznia, który sprawdzian w tym terminie pisze po raz pierwszy.
 4. ocenę uzyskaną w terminie dodatkowym w przypadku ucznia, który sprawdzian w tym terminie pisze po raz pierwszy.
 5. Przy obliczaniu śródrocznej/ rocznej oceny klasyfikacyjnej do średniej ocen wlicza się oceny uzyskane ze sprawdzianów z wagą określoną w przedmiotowym systemie oceniania.

4) Kartkówki

 1. kartkówki, jako prace sprawdzające bieżące przygotowanie do lekcji, nie wymagają zapowiadania.
 2. nie ogranicza się ich liczby w tygodniu.
 3. odmowa pisania kartkówki powoduje wystawienie oceny niedostatecznej (1)
 4. uczeń, który przed lekcją zgłosił nieprzygotowanie zgodnie z §64 może nie pisać kartkówki
 5. oceny z kartkówki nie można poprawiać w dodatkowym terminie.
 6. korzystanie przez ucznia w czasie pisania z niedozwolonych środków lub pomocy innej osoby piszącej powoduje przerwanie pracy i wystawienie oceny niedostatecznej (1). Taką samą ocenę otrzymuje uczeń, którego praca ma ewidentne ślady niesamodzielności.
 7. jeżeli uczeń był nieobecny na kartkówce lub zgłosił nieprzygotowanie zgodnie z §64, nauczyciel przedmiotu może, w dowolnym trybie, sprawdzić stopień opanowania przez ucznia materiału, który obejmowała kartkówka. Uzyskaną ocenę traktuje się jak ocenę z kartkówki.


5) Prace pisemne są oceniane w stopniach lub punktowo. Oceny punktowe na stopnie przelicza się w następujący sposób

% PUNKTÓW STOPIEŃ
mniej niż 40% niedostateczny (1)
40%- 44,99% dopuszczający (2)
45%- 49,99% dopuszczający plus (2+)
50%- 59,99% dostateczny (3)
60%-69,99% dostateczny plus (3+)
70%- 79,99% dobry (4)
80%- 84,99% dobry plus (4+)
85%-99,99% bardzo dobry (5)
100% celujący (6)

Stopień celujący otrzymuje uczeń, który uzyskał z pracy pisemnej w skali punktowej 100% lub uzyskał z pracy pisemnej ocenę bardzo dobrą oraz rozwiązał zadanie dodatkowe (o podwyższonym stopniu trudności). Praca pisemna nie musi zawierać zadania dodatkowego.

6) Do dziennika elektronicznego wpisuje się oceny w skali stopniowej.

3. Prace domowe

 1. uczeń ma obowiązek wykonywania zadanych przez nauczyciela prac domowych.
 2. praca domowa może być oceniona jednym ze stopni skali ocen w zależności od jakości jej wykonania oraz stopnia samodzielności i oryginalności.
 3. zasady oceniania prac domowych ustalają nauczyciele poszczególnych przedmiotów uwzględniając specyfikę tych przedmiotów.

4. Prace nadobowiązkowe

 1. prace nadobowiązkowe są oceniane na bieżąco.
 2. jeżeli wykonane prace pozwalają ustalić stopień samodzielności ucznia oraz swobodne operowanie niezbędnym materiałem rzeczowym mogą być ocenione stopniem skali ocen.
 3. stopień za wykonaną pracę nadobowiązkową wpisuje się tylko wówczas, gdy jest on co najmniej dostateczny.

5. Udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

 1. efektywny udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych jest nagradzany oceną z przedmiotu, którego dotyczy konkurs lub olimpiada
 2. stopień 5 – otrzymuje uczeń biorący udział w międzyszkolnym konkursie przedmiotowym lub w finale konkursu szkolnego.
 3. stopień 6 – otrzymuje uczeń, który zakwalifikował się do półfinału lub finału olimpiady przedmiotowej lub finału międzyszkolnego konkursu przedmiotowego, uzyskał wyróżnienie w olimpiadzie przedmiotowej lub finale międzyszkolnego konkursu przedmiotowego.

6. Aktywność na zajęciach, umiejętność pracy w zespole, umiejętności praktyczne.

 1. aktywność na zajęciach, umiejętność pracy w zespole i umiejętności praktyczne są oceniane na bieżąco.
 2. ocena wyrażona jest stopniem skali ocen, jeśli możliwe jest ustalenie zakresu samodzielności ucznia, swobody w stosowaniu posiadanej wiedzy, umiejętności samodzielnego wnioskowania, formułowania hipotez, projektowania, praktycznego stosowania wiedzy itp.

§64 Nieprzygotowanie ucznia do prezentacji wiedzy i umiejętności

 1. uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji, bez podania przyczyny:
 1. jeden raz w okresie klasyfikacyjnym, jeżeli przedmiot nauczany jest w wymiarze 1 godziny tygodniowo;
 2. dwa razy w okresie klasyfikacyjnym, jeżeli przedmiot nauczany jest w wymiarze 2, 3 lub 4 godzin tygodniowo;
 3. trzy razy w okresie klasyfikacyjnym, jeżeli przedmiot nauczany jest w wymiarze 5 lub więcej godzin tygodniowo.
 1. fakt nieprzygotowania uczeń zgłasza nauczycielowi przed rozpoczęciem zajęć. Odnotowuje się go w dzienniku elektronicznym za pomocą symbolu „np”.
 2. zgłoszenie nieprzygotowania nie zwalnia z aktywnego udziału w nowej lekcji.
 3. prawo do nieprzygotowania nie przysługuje w przypadku zapowiedzianych sprawdzianów z uwzględnieniem przepisów ust. 5.
 4. uczeń, który był nieobecny na zajęciach przez dłuższy okres (minimum 5 kolejnych dni szkolnych), ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania (bez adnotacji w dzienniku elektronicznym) z materiału zrealizowanego w tym czasie przez klasę oraz „okresu ochronnego”, w czasie którego uzupełnia zaległości spowodowane nieobecnością. W tym czasie może on nie przystąpić do odpowiedzi ustnej lub sprawdzianu pisemnego, jednak tylko wówczas, gdy odpowiedź lub sprawdzian obejmuje materiał zrealizowany podczas nieobecności ucznia.
 5. długość „okresu ochronnego”, sposób uzupełnienia zaległości i termin zaliczenia sprawdzianów, które odbyły się w czasie nieobecności ucznia ustala nauczyciel.

§65 Zasady organizacyjne sprawdzania postępów ucznia

 1. uczeń powinien być oceniany systematycznie.
 2. zasady sprawdzania postępów ucznia dot. wypowiedzi ustnych i pisemnych zawiera §63
 3. na pisemną prośbę rodzica, wychowawcy, pedagoga nie ocenia się ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej.
 4. uczeń przygotowujący się do olimpiad przedmiotowych przed eliminacjami na szczeblu okręgowym lub centralnym ma prawo do zwolnienia z odpowiedzi z innych przedmiotów lub dni wolnych w ilości 3 dni przed eliminacjami okręgowymi oraz 5 dni przed eliminacjami centralnymi. Dni wolnych udziela się na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) skierowany do dyrektora liceum.

Rozdział III Informowanie uczniów i rodziców w sprawach oceniania

§66 Obowiązek informowania o wymogach edukacyjnych

1. nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z prowadzonych przez siebie zajęć. Fakt poinformowania uczniów odnotowuje się w dzienniku elektronicznym.

2. wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania. Fakt poinformowania uczniów odnotowuje się w dzienniku elektronicznym.

3. oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń otrzymuje do wglądu w terminie 21 dni roboczych od daty napisania, w razie usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela (choroba, wycieczka itp.) termin poinformowania o ocenach ulega wydłużeniu o czas nieobecności nauczyciela. Jego rodzice otrzymują wymienione prace do wglądu w czasie indywidualnych spotkań z nauczycielem uczącym przedmiotu.

 1. nauczyciele informują rodziców o postępach w nauce i frekwencji uczniów, korzystając z wybranych podanych niżej sposobów:
 1. klasowe spotkania według ustalanego corocznie przez dyrektora harmonogramu,
 2. indywidualne spotkania w terminie ustalonym przez nauczycieli (w miarę potrzeb),
 3. informacja telefoniczna – potwierdzona notatką służbową
 4. wiadomością w dzienniku elektronicznym,

2) na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia w sposób ustny ustaloną ocenę.

Rozdział IV Dostosowanie wymagań edukacyjnych

§67 Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia

 1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
 1. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w §71, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
  • 1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie odrębnych przepisów;
  • 2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;
  • 3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – na podstawie tej opinii;
  • 4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1-3, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
 2. Nauczyciel uwzględnia zalecenia zawarte w opinii / orzeczeniu w trakcie oceniania bieżącego, semestralnego i rocznego.
 3. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tego przedmiotu.

§68 Zwolnienie z niektórych przedmiotów

Zasady uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego, informatyki i drugiego języka obcego.

 1. w uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki.
 2. decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć podejmuje dyrektor liceum na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii.
 3. jeżeli okres zwolnienia ucznia z ww. zajęć uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 4. dyrektor liceum, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, z której wynika potrzeba zwolnienia z nauki tego języka obcego nowożytnego, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego, z zastrzeżeniem ust. 5.
 5. w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, z którego wynika potrzeba zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, zwolnienie z nauki tego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 6. w przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 7. dokumentację stanowiącą podstawę do zwolnienia ucznia z zajęć, rodzice (prawni opiekunowie) przedkładają dyrektorowi liceum w terminie 2 tygodni od daty wystawienia.
 8. sekretariat liceum prowadzi rejestr zwolnień zawierający nazwisko i imię ucznia, klasę, przedmiot oraz czas trwania zwolnienia.

Rozdział V Klasyfikacja śródroczna i roczna

§69 Tryb i zasady ustalenia oceny śródrocznej i rocznej

 1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy klasyfikacyjne:
 • 1) pierwszy do 15 stycznia,
 • 2) drugi od 16 stycznia do wakacji letnich
 1. Klasyfikowanie (śródroczne i roczne) polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych według skali określonej w §70
 2. Przed śródrocznym i rocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej:
 3. Poszczególni nauczyciele zobowiązani są do:
 1. poinformowania ucznia o przewidywanych dla niego ocenach niedostatecznych z czterotygodniowym wyprzedzeniem – informację o przewidywanej ocenie niedostatecznej nauczyciel przedmiotu zapisuje również w dzienniku elektronicznym w wyznaczonej rubryce;
 2. opracowania projektu oceny klasyfikacyjnej z dwutygodniowym wyprzedzeniem i wpisania proponowanej oceny do dziennika elektronicznego;
 3. przekazania rodzicom (prawnym opiekunom) za pośrednictwem dziennika elektronicznego , z dwutygodniowy wyprzedzeniem, informacji o przewidywanych śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z przedmiotów;
 4. ustalenia ostatecznej oceny klasyfikacyjnej na co najmniej trzy dni przed posiedzeniem Rady Pedagogiczną.

2) Wychowawca zobowiązany jest do:

 1. poinformowania rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla ucznia ocenach niedostatecznych, z czterotygodniowym wyprzedzeniem na konsultacjach (uwzględnionych w kalendarium roku szkolnego), a w przypadku ich nieobecności – za pośrednictwem dziennika elektronicznego;
 2. opracowania projektu klasyfikacyjnej oceny zachowania z dwutygodniowym wyprzedzeniem;
 3. przekazania rodzicom (prawnym opiekunom) za pośrednictwem dziennika elektronicznego z dwutygodniowy wyprzedzeniem, informacji o przewidywanej dla danego ucznia rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania;
 4. ustalenia ostatecznej oceny klasyfikacyjnej zachowania na co najmniej trzy dni przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej

4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych przedmiotów ustalają nauczyciele prowadzący te przedmioty, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy. Oceny te są ostateczne z zastrzeżeniem postanowień §74 ust.1 i Rozdziału VI.

5. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy na podstawie samooceny ucznia, opinii nauczycieli, opinii uczniów danej klasy i uwag pedagoga szkolnego zgodnie z trybem opisanym w §72.

6. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie liceum.

7. Oceny klasyfikacyjne z poszczególnych przedmiotów nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

8. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący te zajęcia. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowego zajęcia edukacyjnego nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie liceum.

9. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej (arytmetycznej) ocen wlicza się także oceny uzyskane z tych zajęć.

10. Ustalona przez nauczyciela roczna ocena niedostateczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego w terminie i według trybu określonego w §74

11. Do wystawienia oceny klasyfikacyjnej okresowej niezbędne są minimum trzy oceny cząstkowe.

12. Jeżeli w wyniku klasyfikacji za pierwszy okres (śródrocznej) stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowania nauki w klasie programowo wyższej (np. uczeń uzyskał śródroczną klasyfikacyjną ocenę niedostateczną), szkoła stwarza uczniowi możliwości uzupełnienia braków. Opracowuje się plan naprawczy w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami). Ucznia obejmuje się indywidualną opieką pedagoga szkolnego, wychowawcy oraz nauczycieli przedmiotów.

13. Śródroczna ocena klasyfikacyjna jest średnią ważoną ocen cząstkowych (bieżących), uzyskanych przez ucznia w pierwszym okresie klasyfikacyjnym. Uzyskaną średnią zamienia się na stopień zgodnie z §69 i wpisuje do dziennika elektronicznego we właściwej rubryce.

14. Ocena za drugi okres klasyfikacyjny jest średnią ważoną ocen cząstkowych (bieżących), uzyskanych przez ucznia w tym okresie klasyfikacyjnym. Uzyskaną średnią zamienia się na stopień zgodnie z §69 i wpisuje do dziennika elektronicznego, jeżeli zawiera on taką rubrykę.

15. Wartość wagowa ocen cząstkowych (bieżących) jest określona w poszczególnych przedmiotowych systemach oceniania.

16. Roczna ocena klasyfikacyjna jest średnią ważoną uwzględniającą oceny cząstkowe (o wagach określonych w przedmiotowych systemach oceniania) uzyskane przez ucznia w danym roku szkolnym.

17. Uzyskaną średnią zamienia się na stopień i wpisuje do dziennika elektronicznego we właściwej rubryce.

 1. Uzyskaną średnią zamienia się na stopień wg następującego klucza:
ŚREDNIA STOPIEŃ
do 1,59 niedostateczny (1)
1,60 – 2,59 dopuszczający (2)
2,60 – 3,59 dostateczny (3)
3,60 – 4,59 dobry (4)
4,60 – 5,59 bardzo dobry (5)
5,60 – 6,0 celujący (6)
 1. Ponadto uczeń otrzymuje ocenę klasyfikacyjną „celujący”, jeżeli spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
 1. jest laureatem lub finalistą ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej;
 2. jest laureatem lub finalistą konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz spełnia warunki oceny bardzo dobrej.

§70 Skala ocen

 1. Oceny klasyfikacyjne: śródroczne i roczne ustala się w stopniach według następującej skali:

STOPIEŃ

celujący 6
bardzo dobry 5
dobry 4
dostateczny 3
dopuszczający 2
niedostateczny 1
 1. Ocenę klasyfikacyjną zachowania śródroczną i roczną ustala się według następującej skali:
wzorowe wz
bardzo dobre bdb
dobre db
poprawne pop
nieodpowiednie ndp
naganne ng
 1. Oceny bieżące ustala się w stopniach według następującej skali:
STOPIEŃ
celujący 6
bardzo dobry 5
dobry plus 4+
dobry 4
dostateczny plus 3+
dostateczny 3
dopuszczający plus 2+
dopuszczający 2
niedostateczny 1
 1. Znak plus (+) oznacza pół oceny i przy obliczaniu średniej ważonej liczy się jako 0,5.

§71 Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie

 1. Uczeń uzyskuje stopień niedostateczny, w każdym z następujących przypadków: odmówił odpowiedzi, oddał czystą kartkę pracy pisemnej, nie uzyskał wymaganej na ocenę pozytywną liczby punktów w pracy pisemnej, odpowiedział nie na temat, nie wykonał pracy domowej.
 2. Wymagania konieczne na stopień dopuszczający obejmują elementy treści nauczania:
 • 1) niezbędne w uczeniu się danego przedmiotu;
 • 2) potrzebne w życiu, praktyczne, typowe;
 • 3) o niewielkim stopniu trudności.
 1. Wymagania podstawowe na stopień dostateczny obejmują elementy treści:
 • 1) najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu;
 • 2) o średnim, przeciętnym stopniu trudności;
 • 3) często powtarzające się w programie nauczania;
 • 4) dające się wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych;
 • 5) głównie uniwersalne umiejętności;
 • 6) określone programem zawartym w podstawach programowych.
 1. Wymagania rozszerzające na stopień dobry obejmują elementy treści:
 • 1) istotne w strukturze przedmiotu;
 • 2) bardziej złożone, mniej przystępne niż treści podstawowe;
 • 3) przydatne, ale nie niezbędne w opanowaniu treści z danego przedmiotu;
 • 4) użyteczne w szkole i pozaszkolnej działalności;
 • 5) zakresie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach programowych
 1. Wymagania dopełniające na stopień bardzo dobry obejmują pełny zakres treści określonych programem nauczania:
 • 1) złożone, trudne, ważne do opanowania;
 • 2) wymagające korzystania z różnych źródeł;
 • 3) umożliwiające rozwiązanie problemów;
 • 4) pośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym;
 • 5) pełne opanowanie programu.
 1. Wymagania na stopień celujący obejmują treści:
 • 1) określone programem nauczania, o podwyższonym stopniu trudności;
 • 2) stanowiące efekt samodzielnej pracy ucznia;
 • 3) wynikające z indywidualnych zainteresowań;
 • 4) zapewniające pełne wykorzystanie zdobytych wiadomości.
 • 5) przyswojenie przez ucznia treści wynikające z podstawy programowej w skali punktowej na 100%
 1. Znak plus (+) przy ocenie otrzymuje uczeń, który spełnił wszystkie wymagania na tę ocenę oraz co najmniej jedno na ocenę wyższą

§72 Tryb, zasady, ustalania i kryteria oceny zachowania

 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
 • 1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
 • 2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
 • 3) dbałość o honor i tradycje szkoły;
 • 4) dbałość o piękno mowy ojczystej;
 • 5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
 • 6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
 • 7) okazywanie szacunku innym osobom.
 1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy na podstawie samooceny ucznia, opinii nauczycieli, opinii uczniów danej klasy i uwag pedagoga szkolnego.
 2. Ocena ustalona przez wychowawcę jest ostateczna z zastrzeżeniem §75.
 3. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ani na promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
 4. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania:
 • 1) w przypadku ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
 • 2) można pominąć kryterium frekwencji, jeżeli jej obniżenie wynika z udokumentowanych przyczyn zdrowotnych.
 1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według skali określonej w §72.
 2. Ocena dobra jest oceną wyjściową ucznia.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń spełniający następujące kryteria:

 • 1) przestrzeganie przepisów prawa;
 • 2) przestrzeganie zasad kultury w relacjach interpersonalnych;
 • 3) okazywanie innym szacunku i tolerancji.
 1. Uczeń może uzyskać wyższą niż dobra śródroczną/roczną klasyfikacyjną ocenę zachowania, jeżeli spełnia wszystkie kryteria oceny dobrej oraz następujące kryteria dodatkowe, z zastrzeżeniem ust.11 i 12:
 • 1) systematyczne i aktywne uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych;
 • 2) wysoka frekwencja (co najmniej 95%);
 • 3) brak godzin nieusprawiedliwionych i spóźnień;
 • 4) praca na rzecz klasy i/lub szkoły (np. pełnienie funkcji w samorządzie klasowym/szkolnym, organizacja imprez klasowych/szkolnych, reprezentowanie liceum na różnego typu uroczystościach odbywających się poza szkołą, udział w poczcie sztandarowym, pomoc koleżeńska itp.);
 • 5) dbałość o rozwój własnych zainteresowań (np. udział w szkolnym chórze, uczestnictwo w debatach Szkolnego Klubu Europejskiego i innych kółkach zainteresowań, udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych, uczestnictwo w projektach UE realizowanych przez szkołę itp.);
 • 6) działalność na rzecz środowiska potwierdzona zaświadczeniem (np. udział w akcjach charytatywnych, wolontariat, praca na rzecz organizacji jak PCK, LOP, harcerstwo itp.).

9. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria oceny dobrej oraz co najmniej 4 z 6 kryteriów dodatkowych.

10. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria oceny dobrej oraz co najmniej 5 z 6 kryteriów dodatkowych.

11. Jeżeli uczeń spełnia inne warunki, niewymienione w ust. 8, stanowiące podstawę do podwyższenia oceny zachowania, ostateczną decyzję o podwyższeniu oceny do bardzo dobrej lub wzorowej podejmuje wychowawca.

12. Oceny bardzo dobrej lub wzorowej, niezależnie od ilości spełnionych kryteriów dodatkowych, nie może otrzymać uczeń, którego frekwencja jest niższa niż 80% (z zastrzeżeniem ust. 5).

13. Uczeń otrzymuje niższą niż dobra śródroczną/roczną klasyfikacyjną ocenę zachowania, jeżeli nie spełnia warunków oceny dobrej, tzn. dotyczą go następujące kryteria obniżające ocenę (z zastrzeżeniem ust. 5 i 18):

 • 1) bardzo niska frekwencja (poniżej 70%);
 • 2) notoryczne spóźnianie się na zajęcia (10 i więcej spóźnień w jednym okresie klasyfikacyjnym);
 • 3) opuszczenie bez usprawiedliwienia 15 i więcej godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych w jednym okresie klasyfikacyjnym;
 • 4) powodowanie konfliktów w zespole;
 • 5) niewłaściwe zachowanie wobec drugiego ucznia, nauczyciela lub innego pracownika szkoły;
 • 6) używanie wulgarnego słownictwa i gestów;
 • 7) naruszenie zasad dyscypliny w czasie zajęć szkolnych oraz podczas wyjść i wycieczek;
 • 8) niszczenie mienia szkolnego;
 • 9) prowokowanie i udział w bójkach;
 • 10) zachowanie zagrażające zdrowiu i życiu własnemu i innych;
 • 11) stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej wobec innych uczniów;
 • 12) posiadanie i spożywanie alkoholu;
 • 13) posiadanie, używanie i rozprowadzanie środków odurzających;
 • 14) popełnienie innych czynów prawnie karalnych (kradzież, wymuszenie, fałszerstwo itp.)

14. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, którego dotyczy co najmniej jedno z kryteriów zawartych w ust. 13, pkt 1 – 4 z zastrzeżeniem ust.17.

15. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, którego dotyczy co najmniej jedno z kryteriów zawartych w ust. 13, pkt 5 – 9.

16. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, którego dotyczy co najmniej jedno z kryteriów zawartych w ust. 13, pkt 10 – 14.

17. Wychowawca może obniżyć ocenę do nieodpowiedniej, jeżeli ilość godzin nieusprawiedliwionych w danym okresie klasyfikacyjnym wynosi 25 i więcej.

18. Jeżeli uczeń popełni inne wykroczenie, niewymienione w ust.13, stanowiące podstawę do obniżenia oceny zachowania, ostateczną decyzję dot. kwalifikacji wykroczenia i obniżenia oceny do poprawnej, nieodpowiedniej lub nagannej podejmuje wychowawca.

19. Jeżeli uczeń spełnia co najmniej jedno z kryteriów wymienionych w ust. 13 nie stosuje się wobec niego zapisów ust. 8 podwyższających śródroczną/roczną klasyfikacyjną ocenę zachowania.

§ 73 Nieklasyfikowanie ucznia

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 3. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 4. Jeżeli Rada Pedagogiczna nie wyrazi zgody na egzamin klasyfikacyjny ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej, uczeń otrzymuje śródroczną lub roczną klasyfikacyjną ocenę niedostateczną. W przypadku ucznia, który otrzymał śródroczną klasyfikacyjną ocenę niedostateczną, dalsze postępowanie przebiega zgodnie z §74. Ustalona roczna klasyfikacyjna ocena niedostateczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego w terminie i trybie określonym w §74
 5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
 6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 5, nie obejmuje wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się na pisemny wniosek rodziców (opiekunów prawnych) lub ucznia poparty przez wychowawcę, złożony nie później niż 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktycznych.
 8. Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami), w przypadku klasyfikacji rocznej egzamin przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin uzgadnia się w formie pisemnej.
 9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 10. Uczeń, który z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpi do egzaminu w wyznaczonym terminie, otrzymuje śródroczną lub roczną klasyfikacyjną ocenę niedostateczną. W przypadku oceny śródrocznej, dalsze postępowanie przebiega zgodnie z §69 ust. 12. W przypadku oceny rocznej – zgodnie z §74
 11. Zakres egzaminu mieści się w materiale programowym zrealizowanym w danym okresie klasyfikacyjnym (roku szkolnym).
 12. Egzamin klasyfikacyjny z przedmiotów nauczania oprócz technologii informacyjnej, informatyki i wychowania fizycznego przeprowadzany jest w formie pisemnej i ustnej. Egzamin z technologii informacyjnej, informatyki i wychowania fizycznego ma formę zadania praktycznego.
 13. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne w obecności nauczyciela prowadzącego takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
 14. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 5, przeprowadza komisja powołana przez dyrektora liceum, w trybie określonym w rozporządzeniu.
 15. W czasie trwania egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
 16. Od oceny niedostatecznej ustalonej w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą wnieść odwołanie do dyrektora liceum w trybie §75.
 17. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:
 • imiona i nazwiska nauczycieli przeprowadzających egzamin klasyfikacyjny;
 • termin egzaminu;
 • zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;
 • wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz ocenę z tego egzaminu.
 1. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 2. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, w którym wpisuje się datę egzaminu klasyfikacyjnego oraz ocenę z tego egzaminu.
 3. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.
 4. Na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) lub ucznia (pełnoletniego), skierowany do dyrektora liceum, dokumentacja egzaminu klasyfikacyjnego udostępniana jest do wglądu.

§74 Egzamin poprawkowy

 1. Egzamin poprawkowy może zdawać uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 2. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor liceum do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 3. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 4. Forma i zakres treści egzaminu poprawkowego.
 • Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z technologii informacyjnej, informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 • Zadania egzaminacyjne układa nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne.
 • Zakres treści egzaminu poprawkowego powinien uwzględniać wymagania na poszczególne stopnie.
 • O wymaganiach egzaminacyjnych uczeń powinien być poinformowany przez nauczyciela danych zajęć edukacyjnych przed wakacjami letnimi.
 1. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
 • dyrektor szkoły albo jego zastępca – jako przewodniczący komisji;
 • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;
 • nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.
 1. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
  1. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:
 • skład komisji
 • termin egzaminu
 • pytania egzaminacyjne
 • wynik egzaminu
 • ocenę ustaloną przez komisję
 1. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 2. Ocenę pozytywną z egzaminu poprawkowego otrzymuje uczeń, który uzyskał co najmniej 40% punktów.
 3. Ocena wystawiona przez komisję jest ostateczna z zastrzeżeniem §74 ust.14.
 4. Na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) lub ucznia (pełnoletniego), skierowany do dyrektora liceum, dokumentacja egzaminu poprawkowego udostępniana jest do wglądu.
 5. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie (nie później niż do końca września), wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 6. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu z innych przyczyn lub nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, zastrzeżeniem ust. 14.
 7. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.

§75 Tryb odwoławczy

 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo odwołać się:
 • 1) od projektu śródrocznej lub rocznej oceny z zajęć edukacyjnych w ciągu pięciu dni od podania propozycji przez nauczyciela.
 • 2) od projektu oceny zachowania w ciągu pięciu dni od podania propozycji przez wychowawcę.
 • 3) od ustalonej przez nauczyciela lub w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego rocznej oceny z przedmiotów nauczania lub zachowania, jeśli uznają, że została ona ustalona niezgodnie z przepisami prawa. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w ciągu 7 dni od dnia ustalenia tej oceny.
 • 4) od rocznej oceny klasyfikacyjnej z przedmiotów nauczania uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, jeśli uznają, że została ona ustalona niezgodnie z przepisami prawa. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.
 1. Odwołanie w formie odpowiednio umotywowanego pisma uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) przedstawiają dyrektorowi szkoły w terminie jak w ust. 1.
 2. Dyrektor szkoły po zapoznaniu się z treścią pisma odwoławczego wyjaśnia motywy w nim przedstawione i podejmuje decyzję o sposobie załatwienia odwołania.
 3. Uznając motywy odwołania dyrektor:
 • 1) w przypadku uwzględnienia odwołania od projektu oceny z zajęć edukacyjnych zarządza komisyjne sprawdzenie wiadomości ucznia. W tym celu powołuje komisję złożoną z nauczyciela proponującego ocenę oraz dwóch nauczycieli tego samego lub pokrewnych przedmiotów. Ocena wystawiona przez komisję jest ostateczna i nie może być niższa niż proponowana.
 • 2) w przypadku uwzględnienia odwołania od projektu oceny zachowania powołuje komisję złożoną z wychowawcy, pedagoga oraz nauczyciela uczącego w danej klasie. Ocena wystawiona przez komisję jest ostateczna i nie może być niższa niż proponowana.
 • 3) w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z przedmiotu lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, powołuje komisję, która:
  • a. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z przedmiotu – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych przedmiotów;
  • b. w przypadku rocznej oceny zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 1. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust.2, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.
 2. W skład komisji, o której mowa w ust.5, wchodzą:
 • 1) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z przedmiotu:
 1. dyrektor liceum albo jego zastępca – jako przewodniczący komisji,
 2. nauczyciel prowadzący dany przedmiot,
 3. dwóch nauczycieli z danego liceum lub innego liceum, prowadzący taki sam przedmiot;
 • 2) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
 1. dyrektor liceum albo jego zastępca – jako przewodniczący komisji,
 2. wychowawca klasy,
 3. wskazany przez dyrektora liceum nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
 4. pedagog,
 5. psycholog,
 6. przedstawiciel Samorządu uczniowskiego,
 7. przedstawiciel Rady rodziców.

7. Nauczyciel prowadzący dany przedmiot, o którym mowa w ust.7, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor liceum powołuje innego nauczyciela tego samego przedmiotu, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

8. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z przedmiotu oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od oceny ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 75 ust. 1, pkt.4

9. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

 1. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z przedmiotu:
 • a. skład komisji,
 • b. termin sprawdzianu, o którym mowa w ust.2,
 • c. zadania (pytania) sprawdzające,
 • d. wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;
 • 2) W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
 1. skład komisji,
 2. termin posiedzenia komisji,
 3. wynik głosowania,
 4. ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

10. Protokół podpisany przez wszystkich członków komisji stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

11. Do protokołu, o którym mowa w ust.7, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

12. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust.2, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora liceum.

13. Przepisy ust. 4 – 11 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z przedmiotu uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

Rozdział VI Promowanie ucznia

 1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia niedostatecznego z zastrzeżeniem przepisów §73i §74 ust. 14.
  1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią (arytmetyczną) ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
  2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 2, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. W przypadku, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, o której mowa w ust. 2, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.
  3. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w punkcie 1, nie otrzymuje promocji i powtarza tę samą klasę.
  4. Uczeń, który nie otrzymał promocji z powodu ocen niedostatecznych z przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym może powtarzać klasę w oddziale, w którym te przedmioty nie są nauczane w zakresie rozszerzonym.

Rozdział VII Ukończenie liceum

 1. Uczeń kończy liceum, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie trzeciej oraz roczne oceny z tych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny wyższe od oceny niedostatecznej.
 2. Uczeń kończy z wyróżnieniem liceum jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią (arytmetyczną) ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
 3. Oceny uzyskane z dodatkowych zajęć edukacyjnych, religii lub etyki, wlicza się do średniej ocen, o której mowa w ust. 2..
 4. Uczeń kończący liceum otrzymuje świadectwo ukończenia liceum.
 5. Świadectwo ukończenia liceum wydaje liceum, które uczeń ukończył.

Rozdział VIII Część końcowa

§76 Informacja zwrotna

 1. Zasady współpracy z uczniem.
 • 1) Każdy uczeń ma prawo do sprawiedliwej, jawnej i uzasadnionej oceny:
  • a. ocena wynika jasno z przedstawionych kryteriów,
  • b. jest podana do wiadomości ucznia,
  • c. opatrzona jest merytorycznym komentarzem słownym lub pisemnym.
 • 2) Komentarz do oceny powinien dotyczyć tego, co uczeń już opanował i udzielać wskazówek do dalszej pracy wspierając jego rozwój.
 • 3) Efekty pracy (oceny) są notowane na bieżąco w dzienniku elektronicznym.
 1. Zasady współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami).
 • 1) Rodziców (prawnych opiekunów) informuje się o efektach pracy ich dzieci poprzez:
 • a) zebrania klasowe,
 • b) konsultacje,
 • c) dodatkowe indywidualne rozmowy w szczególnych przypadkach,
 • d) korespondencję elektroniczną,
 • e) rozmowę telefoniczną,
 1. Nauczyciel ma obowiązek udostępnić do wglądu sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inną dokumentację dotyczącą oceniania (w zakresie dopuszczonym przepisami prawa) w terminie i formie uzgodnionej z uczniem / rodzicami / prawnymi opiekunami.§77 Ewaluacja systemu

 1. Ewaluacja systemu następuje w przypadku zmiany rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz w oparciu o wnioski wynikające ze stosowania systemu.
 2. Ewaluacja systemu dokonywana jest na konferencji podsumowującej rok szkolny lub rozpoczynającej nowy rok szkolny
 3. Wnioski, o których mowa w ust.1 wynikające ze stosowania szkolnego systemu oceniania to:
  • 1) propozycje zmian zgłoszone przez przewodniczących zespołów przedmiotowych,
  • 2) propozycje zmian zgłoszone przez nauczycieli przedmiotów,
  • 3)wnioski z kwestii spornych z punktu widzenia uczniów lub ich rodziców (opiekunów prawnych) zgłoszone przez wychowawców klas,
  • 4) zastrzeżenia i uwagi Samorządu Uczniowskiego lub Rady Rodziców.

Dział VII Postanowienia końcowe

§78 Pieczęcie

 1. Liceum używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

§79 Sztandar

1.Liceum posiada sztandar

§ 80 Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji

 1. Liceum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. W zakresie dokumentacji przebiegu nauczania i działalności wychowawczej oraz opiekuńczej Liceum prowadzi:

1) księgę uczniów, w której dokonuje się wpisów chronologicznie według dat przyjęcia uczniów do szkoły,

2) dziennik w wersji elektronicznej, w którym dokumentuje się:

 1. przebieg nauczania w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym,
 2. przebieg nauczania prowadzonego w grupach międzyoddziałowych,
 3. przebieg zajęć dla uczniów o indywidualnym toku nauczania oraz podlegającym nauczaniu indywidualnemu,
 4. dziennik pracy pedagoga szkolnego,

3) dla każdego ucznia przez okres jego nauki w Liceum arkusz ocen ucznia,

4) księgę arkuszy ocen,

5) dla każdego ucznia objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną dokumentację badań i czynności uzupełniających.

3. Dokumentację przebiegu nauczania stanowią również uchwały rady pedagogicznej dotyczące klasyfikowania i promowania uczniów oraz ukończenia Liceum, zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki.

4.Sprostowanie błędu i oczywistej pomyłki w dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej dokonuje się przez zmianę błędnego zapisu (w przypadku dokumentacji w wersji elektronicznej) lub skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie nad skreślonymi wyrazami właściwych danych oraz złożenie czytelnego podpisu przez dyrektora Liceum lub osobę upoważnioną przez dyrektora do dokonania sprostowania.

5.Upoważnienie, o którym mowa w punkcie 4., znajduje się w aktach osobowych pracownika.

§81 Prowadzenie gospodarki finansowej i materiałowej

 1. Liceum jest jednostką budżetową rozliczającą się bezpośrednio z budżetem miasta.
 2. Zasady prowadzenia przez Liceum gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
 3. Podstawą gospodarki finansowej Liceum jest plan finansowy.

§82 Dysponowanie nieruchomością

Liceum dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością stanowiącą własność komunalną Miasta Katowice.

§83 Osobowość prawna

Liceum nie posiada osobowości prawnej.

§84 Zwierzchnictwo służbowe dyrektora.

Zwierzchnikiem służbowym dyrektora Liceum jest Prezydent Katowic.

§85 Nowelizacja Statutu

 1. Zmiany w statucie mogą być dokonane w formie nowelizacji poprzez odpowiednią uchwałę Rady Pedagogicznej w tym samym trybie co samo przyjęcie statutu.
 2. Dyrektor w formie pisemnego komunikatu informuje o dokonanej nowelizacji i publikuje ujednolicony tekst statutu.

§86 Tryb uchylenia Statutu

 1. Statut może uchylić kurator oświaty, jeżeli stwierdzi jego niezgodność z obowiązującym prawem.
 2. Organowi, który uchwalił Statut, od decyzji kuratora oświaty przysługuje odwołanie do ministra edukacji narodowej.
 3. Statut udostępnia się do wglądu w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej Liceum.

§87 Termin wejścia w życie

Statut został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną po zasięgnięciu opinii Samorządu Szkolnego i Rady Rodziców.

Statut wchodzi w życie z dniem ……………………………