Sprawdzian predyspozycji językowych


Test predyspozycji językowych do klasy dwujęzycznej

Test predyspozycji językowych odbędzie się dnia 29 czerwca 2020 r. o godz. 9.00 w sali 109, w budynku VIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach przy ulicy 3 Maja 42.

 1. Przystąpienie do testu predyspozycji językowych jest warunkiem podjęcia postępowania rekrutacyjnego do klasy dwujęzycznej, niezależnie od kolejności wyboru klas w systemie rekrutacji (pierwszy, drugi, trzeci, itd. wybór).
 2. Test predyspozycji językowych ma formę pisemną, trwa 45 minut. Z testu można uzyskać maksymalnie 50 pkt.
 3. Kandydat uzyska pozytywny wynik, jeżeli osiągnie 50% punktów.
 4. Test przeprowadzany jest w języku polskim. Nie sprawdza wiedzy i umiejętności z języka niemieckiego, ale predyspozycje uczniów do nauki języków obcych.
 5. Test może sprawdzać następujące umiejętności:
  – czytanie tekstu ze zrozumieniem,
  – uzupełnianie tekstu ( zdań) właściwymi wyrazami,
  – wyszukiwanie słów o tym samym i przeciwstawnym znaczeniu,
  – grupowanie wyrazów w kategorie gramatyczne i znaczeniowe,
  – tworzenie odpowiednich (analogicznych) form gramatycznych,
  – wyszukiwanie podobieństw między językami,
  – analizowanie języka fikcyjnego (tworzenie reguł gramatycznych).
 6. Test przeprowadzi i sprawdzi komisja powołana przez Dyrektora VIII LO w Katowicach.
 7. Uczniowie – kandydaci powinni zgłosić się do wyznaczonej sali 15 minut przed rozpoczęciem testu. Na test należy zabrać ze sobą legitymację szkolną.
 8. Uczniowie rozwiązują test samodzielnie, nie mogą korzystać z żadnych pomocy dydaktycznych.
 9. Wyniki testu zostaną ogłoszone dnia 9 lipca 2020 r.

Dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich, potwierdzonych zaświadczeniem, nie mogli przystąpić do sprawdzianu predyspozycji językowych w pierwszym terminie, wyznaczono drugi termin sprawdzianu na 29 lipca 2020 r., godz. 9.00.

Z testu zwolnieni są laureaci lub finaliści olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z języka niemieckiego. Dokumenty potwierdzające ww. uprawnienia należy dostarczyć do 22 czerwca 2020 r. wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły.

Dalszy etap postępowania rekrutacyjnego zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami rekrutacji do klasy dwujęzycznej VIII LO w Katowicach.