Obraz szkoły


VIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach jest szkołą ze 140-letnią tradycją. Jej geneza sięga roku 1871, kiedy to powstała pierwsza w mieście prywatna szkoła średnia dla dziewcząt, przejęta przez miasto trzy lata później. W 1922 roku utworzono tu pierwsze klasy polskojęzyczne i przystąpiono do organizowania polskiego gimnazjum żeńskiego. 13 maja 1932r szkoła otrzymała sztandar oraz imię Marii Skłodowskiej-Curie. Kolejne przekształcenia historyczne i reformy systemu edukacji doprowadziły między innymi do utworzenia Liceum Ogólnokształcącego im. Wilhelma Piecka, a w roku 1995 liceum wróciło do przedwojennego imienia polskiej noblistki.

Znakiem firmowym VIII Liceum jest nauczanie przedmiotów ścisłych – matematyki, fizyki, informatyki. Tutaj w 1968 roku utworzono pierwszą na Śląsku (czwartą w Polsce) klasę z rozszerzonym programem matematyki. Od lat szkoła skutecznie pretenduje do miana głównego ośrodka w regionie w zakresie edukacji matematyczno-fizycznej na poziomie ponadgimnazjalnym oraz popularyzacji nauk ścisłych. Jest to możliwe poprzez ścisłą współpracę z Uniwersytetem Śląskim i Polskim Towarzystwem Matematycznym oraz dzięki organizacji zakrojonych na szeroką skalę, cyklicznych przedsięwzięć, takich jak „Spotkania z Matematyką” i „Dni Fizyki”.

Szkoła dba również o formację humanistyczną młodego człowieka , stając się przestrzenią spotkania młodzieży z kulturą wysoką poprzez udział w koncertach Filharmonii Śląskiej, wyjścia do teatru, wycieczki edukacyjne, rozwijanie zdolności aktorskich, recytatorskich, literackich (sukcesy w konkursach).

W obszarze oddziaływań wychowawczych, oprócz wychowania przez kulturę, zwraca uwagę wysoki poziom usportowienia młodzieży, której wyniki plasują szkołę na czołowych miejscach w katowickim rankingu szkół ponadgimnazjalnych.

W VIII LO w Katowicach dużą wagę przywiązuje się do kształtowania postaw patriotycznych ‑ szkolne koło Towarzystwa Przyjaciół Armii Krajowej, współpraca z kombatantami Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i Związkiem Sybiraków. 29. 09. 2012 r. w uznaniu zasług na rzecz środowisk kombatanckich sztandar szkoły został odznaczony medalem PRO MEMORIA. Współczesny patriotyzm ugruntowuje się tu również poprzez postawę otwarcia na świat oraz wpisanie we wspólnotę europejską („EuroPik” – szkolny klub europejski).

Liczne inicjatywy podejmowane przez Młodzieżowe Koło Wolontariuszy oraz akcje charytatywne i ekologiczne dopełniają zakres wychowawczych oddziaływań szkoły, która potrafi zadbać o wszystkie aspekty rozwoju osobowości młodego człowieka.

Bardzo dobra renoma szkoły, sukcesy olimpijczyków, wysokie wskaźniki EWD uwarunkowane są w przypadku VIII LO przez szereg czynników, do których zaliczyć należy:

 •  wysokie wymagania połączone ze stwarzaniem warunków do ich realizacji,
 • dobrą organizację pracy szkoły,
 • szeroką ofertę zajęć dodatkowych,
 • stałą ewaluację procesów dydaktycznych i wychowawczych,
 • projekty i innowacje pedagogiczne (matematyka i fizyka po angielsku),
 • odpowiadanie wymogom współczesności (dobrze wyposażone pracownie,
  komputeryzacja, sieć Wi-Fi, dziennik elektroniczny),
 • współudział uczniów i ich rodziców w kształtowaniu różnych obszarów życia szkoły,
 • wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
 • poczucie bezpieczeństwa i klimat sprzyjający uczeniu się.

Całokształt procesów realizowanych w szkole oraz dążenie do doskonalenia oferowanej usługi edukacyjnej zgodnie z ustanowioną polityką jakości wyznacza obowiązujący w szkole System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008.

Zwraca również uwagę wyjątkowo długa lista instytucji partnerskich, która stanowi doskonałe świadectwo usytuowania VIII LO w wielowymiarowej przestrzeni lokalnej. Prowadzona w sposób aktywny współpraca realizowana jest z pożytkiem dla szkoły i środowiska lokalnego.

Długoletnia tradycja, wysoki poziom nauczania, imponujące osiągnięcia olimpijczyków (w skali kraju i na arenie międzynarodowej) oraz szczególna troska o formację intelektualno-duchową młodzieży to czynniki sprawiające, że szkoła cieszy się nieustannie zasłużoną renomą i w kolejnych latach, również przez atrakcyjną ofertę edukacyjną, przyciąga bardzo liczne grono absolwentów gimnazjum, którzy chcą właśnie tu kontynuować naukę.