Koncepcja pracy szkoły


Podstawowym zadaniem VIII Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach jest zapewnienie uczniom odpowiedniego poziomu wiedzy i umiejętności, umożliwiających wstęp do renomowanych uczelni krajowych i zagranicznych. Nasze liceum troszczy się o przyszłe satysfakcjonujące uczniów, rodziców i nauczycieli funkcjonowanie na rynku pracy. W trosce o postawę moralną i bezpieczeństwo naszych uczniów konsekwentnie realizujemy programy: wychowawczy i profilaktyczny.

Wysoką jakość nauczania osiągamy poprzez:

  • tworzenie warunków do nauczania z zastosowaniem nowoczesnych metod, które spełniają standardy światowe, wykorzystanie nowoczesnej bazy informatycznej oraz dobrze wyposażonych pracowni przedmiotowych;
  • nieustanne realizowanie funkcji opiekuńczo-wychowawczej szkoły;
  • otaczanie indywidualną opieką zarówno ucznia wybitnie zdolnego jak i ucznia niespełniającego wymagań edukacyjnych przy współpracy z placówkami specjalistycznymi, poradniami i pedagogiem szkolnym;
  • ścisłe współdziałanie z rodzicami, jako partnerami szkoły;
  • kontynuowanie i rozwijanie kontaktów ze szkołami średnimi zjednoczonej Europy, co merytorycznie i praktycznie służy kształtowaniu sylwetki młodego Polaka- Europejczyka;
  • zatrudnianie pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych;
  • szeroko rozumianą współpracę ze środowiskiem lokalnym;
  • współpracę z uczelniami wyższymi, placówkami naukowymi i kulturalnymi regionu;
  • stosowanie odpowiednich form nagradzania inspirujących do podnoszenia poziomu jakości uczenia się i nauczania;
  • zabezpieczanie środków na zakup najnowszego wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz realizację wielu przedsięwzięć i działań podejmowanych przez młodzież, służących pielęgnowaniu pasji i zainteresowań  oraz integracji i współpracy ze społecznościami innych szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych.