Kalendarz roku szkolnego


Rozpoczęcie rocznych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

2 września 2019
Dodatkowy dzień wolny 31 października 2019
Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia – 31 grudnia 2019
Dodatkowy dzień wolny 02 stycznia – 03 stycznia 2019
Ferie zimowe 13 stycznia – 26 stycznia 2020
Wiosenna przerwa świąteczna 09 kwietnia –  14 kwietnia 2020
Zakończenie zajęć w klasach

programowo najwyższych

24 kwietnia 2020
Egzamin maturalny:

część pisemna

część ustna (język polski)

część ustna (język obcy nowożytny)

 
Dodatkowy dzień wolny

Zakończenie rocznych zajęć

dydaktycznych

12 czerwca 2019

26 czerwca 2020

Ferie letnie 27 czerwca  – 31 sierpnia  2020