Opisy klas


 

VIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej – Curie w Katowicach

Rok szkolny 2018/2019

 

Klasa A_dwujęzyczna z wykładowym jezykiem niemieckim pdf

Klasa B_ z rozszerzonym programem języka angielskiego oraz 2 spośród 5 przedmiotów pdf

Klasy C z rozszerzonym programem matematyki oraz 2 spośród 5 przedmiotów pdf

Klasa D Kwadraty z rozszerzonym programem matematyki oraz 2 spośród 5 przedmiotów pdf

 

 

 

Klasa „a”

 

Klasa dwujęzyczna* z językiem niemieckim jako drugim językiem nauczania

 

* Kandydaci do klasy dwujęzycznej (z wyjątkiem laureatów lub finalistów olimpiady przedmiotowej oraz laureatów konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z języka niemieckiego) zobowiązani są przystąpić do testu predyspozycji językowych, niezależnie od kolejności wyboru klas.

 

    Termin składania wniosków o przyjęcie do szkoły w przypadku kandydatów do klasy dwujęzycznej

 upływa 4 czerwca 2018 r. (szczegóły w „Warunkach rekrutacji”)

 

 

W roku szkolnym 2012/2013 roku została otwarta klasa dwujęzyczna z wykładowym językiem niemieckim. Dwujęzyczność oznacza, że nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz niemieckim. Nauka w tej klasie trwa 3 lata. Ideą klasy dwujęzycznej jest rozszerzenie kompetencji językowych uczniów tak, aby mogli podjąć studia na renomowanych uczelniach niemieckiego obszaru językowego oraz skutecznie radzili sobie na europejskim rynku pracy. Naszym celem jest osiągnięcie poziomu C1.

 

Współpraca z gimnazjum w Kolonii

Klasa dwujęzyczna uzyskała wsparcie merytoryczne Gimnazjum Kreuzgasse w Kolonii oraz Urzędu Miasta Kolonia.  Oferowana pomoc dotyczy popularyzacji języka niemieckiego, doboru programów i podręczników przedmiotowych oraz kontynuacji wieloletniej wymiany szkolnej z młodzieżą Gimnazjum Kreuzgasse w Kolonii.

 

Zajęcia

Zajęcia odbywają się w pracowniach wyposażonych w komputer połączony z rzutnikiem multimedialnym, co umożliwia doskonalenie umiejętności uczniów w zakresie doboru i rozszerzania słownictwa, poprawności gramatycznej, poznawania języka potocznego,  wyszukiwania i selekcjonowania informacji na niemieckich stronach internetowych, korzystania ze słowników internetowych, tworzenia prezentacji multimedialnych, itp.

Dostęp do telewizji satelitarnej umożliwia oglądanie wybranych audycji, programów informacyjnych, prognozy pogody, wiadomości sportowych, reportaży.

W bibliotece szkolnej znajduje się dział z lekturami w języku niemieckim. Każda lektura, najczęściej krótkie opowiadanie, posiada oznakowanie poziomu trudności.  Uczniowie klasy dwujęzycznej regularnie oglądają również filmy w języku niemieckim.

 

Metody pracy

Na lekcjach języka niemieckiego zachęcamy uczniów do aktywności i kreatywności, jesteśmy otwarci na ich pomysły w zakresie tematyki i formy zajęć. Wykorzystujemy metody aktywizujące, czyli najbardziej atrakcyjne dla uczniów. Chcemy, aby wszyscy byli zadowoleni z zajęć i z przyjemnością uczyli się języka niemieckiego. Czekamy zarówno na pasjonatów, jak i „umiarkowanych” zwolenników!

 

Egzamin DSD

W roku szkolnym 2015/2016 w naszym liceum uczniowie klasy dwujęzycznej po raz pierwszy zdawali egzamin DSD II (Deutsches Sprachdiplom II).  DSD II  jest przeprowadzanym corocznie na całym świecie egzaminem państwowym opartym na standardach europejskich, potwierdzającym znajomość  języka niemieckiego na poziomie B2/C1 (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego). DSD jest wspólnym przedsięwzięciem federacji i krajów związkowych Republiki Federalnej Niemiec.

Posiadanie dyplomu DSD II umożliwia studiowanie na każdym kierunku w Niemczech, bez konieczności zdawania dodatkowego egzaminu językowego. Poza tym może

 • zwolnić z lektoratu na uczelni wyższej,
 • poświadczyć znajomość języka przy ubieganiu się o wyjazd na studenckie stypendium,
 • zwiększyć szanse na rynku pracy w Polsce i Europie.

Egzamin jest przeprowadzany w klasie maturalnej. Uczniowie mogą go zdawać bez konieczności wnoszenia jakiejkolwiek opłaty.

Realizacja programu nauczania

Pierwsza klasa:

 • w zakresie podstawowym: język polski, język angielski, wiedza o kulturze, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości, biologia, geografia, chemia, fizyka, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa, religia / etyka, wychowanie fizyczne oraz historia w języku niemieckim, matematyka w języku
 • w zakresie rozszerzonym: język niemiecki

 

Druga klasa:

 • w zakresie podstawowym: język polski, język angielski, matematyka w języku niemieckim, religia / etyka, wychowanie fizyczne
 • w zakresie rozszerzonym: język niemiecki, historia w języku niemieckim, 2 wybrane przedmioty spośród: matematyka / fizyka / chemia / biologia lub geografia/ język angielski* (*grupa międzyoddziałowa z danego przedmiotu zostanie utworzona dla minimum 20 chętnych – rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001r. z późniejszymi zmianami, załącznik nr 4, § 6, ust. 4)

 

*Uczeń wybiera dwa przedmioty z jednego z poniższych zestawów:

zestaw 1: matematyka / fizyka / chemia / biologia

zestaw 2: matematyka / fizyka / chemia / geografia

zestaw 3: język angielski / fizyka / chemia / biologia

zestaw 4: język angielski / fizyka / chemia / geografia

 

Trzecia klasa:

 • w zakresie podstawowym: język polski, język angielski, matematyka w języku niemieckim, religia / etyka, wychowanie fizyczne
 • w zakresie rozszerzonym: język niemiecki, historia w języku niemieckim, 2 wybrane przedmioty spośród: matematyka / fizyka / chemia / biologia lub geografia / język angielski* (*kontynuacja rozszerzeń z klasy drugiej)

Przedmioty nauczane w języku niemieckim:

 •  matematyka – poziom podstawowy (klasa I – 3 godziny, klasa II – 4 godziny, klasa III –3 godziny)
 •  historia (klasa I – 2 godziny, klasa II – 4 godziny, klasa III – 4 godziny)

 

 

Klasa „b”

rozszerzenia:

 •  język angielski (w klasie I – 5 godzin, w klasie II – 8 godzin, w klasie III – 6 godzin)
 •  do wyboru 2 spośród następujących przedmiotów: matematyka / biologia lub geografia / chemia / fizyka

* Uczeń wybiera jeden z następujących zestawów rozszerzeń:

zestaw 1: matematyka, geografia

zestaw 2: matematyka, biologia

zestaw 3: matematyka, chemia

zestaw 4: matematyka, fizyka

zestaw 5: geografia, chemia

zestaw 6: geografia, fizyka,

zestaw 7: biologia, chemia

zestaw 8: biologia, fizyka

zestaw 9: chemia, fizyka

 

przedmiot uzupełniający:

 • historia i społeczeństwo

 

obowiązkowe języki obce:

 •  język angielski
 • język niemiecki lub język rosyjski ( 2 godziny tygodniowo)

 

Jeśli nie potraficie jeszcze podjąć ostatecznej decyzji, gdzie się dalej kształcić, proponujemy Wam klasę, w której możecie wybrać dwa przedmioty, których chcecie się uczyć w zakresie rozszerzonym. Nasza oferta obejmuje rozszerzenia z matematyki, geografii, historii, biologii, chemii, fizyki . Trzecim rozszerzeniem będzie język angielski. Sami zdecydujcie, które zajęcia najbardziej Was interesują.

 • Dobrze zdana matura z matematyki otworzy przed Wami drzwi większości szkół wyższych.
 • Dobra znajomość języka angielskiego jest podstawą funkcjonowania we współczesnym świecie.
 • Rozszerzenia z geografii/biologii, chemii, fizyki pozwolą Wam dobrze przygotować się do matury oraz wymarzonych studiów.

W czasie trzech lat nauki w liceum macie czas, by się zastanowić, jaki kierunek studiować w przyszłości i jaki wybrać zawód. Oferowane przez nas rozszerzenia dają dobre przygotowanie na wiele kierunków studiów.

Zajęcia z wybranych rozszerzeń odbywają się w pracowniach wyposażonych w nowoczesny sprzęt audiowizualny. W pracowniach znajdują się komputery z dostępem do Internetu. Doświadczeni nauczyciele wykorzystują na lekcjach filmy, nagrania, eksponaty oraz bogaty zbiór dodatkowych materiałów wspomagających nauczanie przedmiotu.

Szkoła posiada pracownie językowe z możliwością korzystania z komputera i dostępem do sieci internetowej. Każda z sal, w których odbywają się lekcje języków obcych, jest wyposażona w rzutnik multimedialny oraz wysokiej jakości telewizor. Na lekcjach wykorzystuje się wiele autentycznych materiałów dydaktycznych, foliogramów, filmów. Stosuje się również nowoczesne techniki nauczania, w tym metody aktywizujące.

Uczniowie chętnie biorą udział w olimpiadach, konkursach i dyktandach językowych. Angażują się w życie szkoły, organizując corocznie pod opieką nauczycieli Dni Angielskie, Dni Kultury Niemieckiej, Dni Kultury Rosyjskiej.

 

Klasy „c”

rozszerzenia:

 • matematyka (klasa I – 5 godzin, klasa II – 8 godzin, klasa III – 7 godzin)
 • 2 przedmioty do wyboru spośród: informatyka / fizyka / chemia / biologia lub geografia

* Uczeń wybiera jeden z następujących zestawów rozszerzeń:

zestaw 1: informatyka, fizyka

zestaw 2: informatyka, chemia

zestaw 3: informatyka, biologia

zestaw 4: informatyka, geografia

zestaw 5: fizyka, chemia

zestaw 6: fizyka, biologia

zestaw 7: fizyka, geografia

zestaw 8: chemia, biologia

zestaw 9: chemia, geografia

 

przedmiot uzupełniający:

 • historia i społeczeństwo

 

obowiązkowe języki obce:

 • język angielski
 • język niemiecki lub język rosyjski (2 godz. tygodniowo)

 

W klasach „c” na zajęciach z informatyki zapoznacie się z następującymi zagadnieniami:

 • algorytmy, struktury danych, dwa języki programowania (najważniejszy dział);
 • relacyjne bazy danych i język SQL;
 • efektywne wykorzystanie technologii informatycznych do obróbki informacji;
 • możliwości i zagrożenia sieci komputerowych;
 • tworzenie interaktywnych prezentacji multimedialnych;
 • podstawy budowy komputera i urządzeń peryferyjnych;
 • prawne i społeczne aspekty zastosowań technologii informacyjnej i informatyki.

 

W ramach tych zagadnień zostaną przedstawione zaawansowane techniki pracy z pakietem Microsoft Office. W edytorze Microsoft Word zapoznacie się z zaawansowanymi operacjami edytorskimi przydatnymi w praktyce (korespondencja seryjna, tworzenie stylów, indeksów, spisów treści, edycja pasków narzędzi). W arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Excel będą omówione zasady tworzenia wykresów zależności matematyczno-fizycznych, wyszukiwanie i filtrowanie danych, makropolecenia Visual Basic oraz zagadnienia dotyczące statystycznej analizy danych z wykorzystaniem zaawansowanych formuł obliczeniowych. W oparciu o narzędzie Microsoft Access przeanalizujecie problematykę gromadzenia i wyszukiwania danych, tworzenia relacji między tabelami, a także rozbudowanych kwerend, formularzy i raportów. Uzupełnieniem działu baz danych będą podstawy SQL – najbardziej rozpowszechnionego na świecie języka zapytań do baz danych. Treść programu nauczania poparta jest ćwiczeniami bazującymi na typowych problemach spotykanych w praktyce.

 

Programistyczna część informatyki zostanie oparta na nauczaniu takich języków programowania, jak: C++, Free Pascal. Poznane algorytmy i struktury danych implementuje się (w różnych językach) w typowych, praktycznych zadaniach szkolnych oraz do symulacji wybranych zagadnień z matematyki, fizyki i astronomii. W szczególności:

 • wybrane metody numeryczne;
 • operacje na macierzach;
 • wybrane zagadnienia z fizyki (zderzenia kul, ruch harmoniczny, ruch planet, rozpad promieniotwórczy, różne zagadnienia z elektryczności);
 • gry logiczne, itp.

 

W kursie informatyki jest także miejsce na projekt interaktywnych stron WWW w języku znaczników HTML wspomaganych skryptami JavaScript i PHP. Dział sieci komputerowych zostanie rozszerzony o zagadnienia projektowania sieci LAN, znajomość urządzeń sieciowych, a także detekcję typowych uszkodzeń sieci, ochronę przed działaniem hackerów i wirusów, zarówno na komputerach prywatnych, jak i serwerach publicznych.

 

Zaawansowane wiadomości i umiejętności praktyczne można rozwijać w dwóch pracowniach informatycznych: dziesięcio- i piętnastostanowiskowej. Obie pracownie połączone są w sieć LAN ze stałym łączem do Internetu, z którego także można korzystać w czterostanowiskowym centrum multimedialnym w bibliotece. Na terenie całej szkoły działa dostępna dla uczniów sieć wi-fi.

 

Umiejętności praktyczne z głównych działów wspierane są  zadaniami maturalnymi tak, by uczeń opanował rozszerzony poziom wymagań egzaminacyjnych. Szczegółowe i gruntowne przygotowanie do matury pozwala osiągać zdającym wyniki znacznie powyżej średniej krajowej.

Sukcesy w olimpiadzie informatycznej stają się coraz częściej naszym udziałem, zdobywamy złote, srebrne i brązowe medale na szczeblu europejskim i najwyższym – światowym.

 

Lekcje fizyki, chemii, biologii i geografii odbywają się w pracowniach wyposażonych w rzutniki multimedialne, komputery, telewizory, rzutniki slajdów, tablety graficzne oraz filmy. W pracowni fizycznej jest realizowany projekt budowy nowych zestawów doświadczalnych, które prezentowane są na stronie internetowej pracowni fizycznej www.astrofiz.pl.

 

W ramach amerykańskiego projektu „Hands on Universe” uczniowie odkryli dwie nowe planetoidy. Program poszukiwania asteroid trwa nadal. Jeżeli jesteście zainteresowani astronomią, możecie prowadzić obserwacje nieba z wykorzystaniem teleskopów zdalnie sterowanych, znajdujących się na Wyspach Kanaryjskich i w Chile. Efektem tego projektu jest tworzenie katalogu obiektów Messiera dużego formatu.

 

Co dwa lata organizowane są Dni Fizyki – spotkania, na których wykładowcy i pracownicy wyższych uczelni dzielą się z nami swoimi osiągnięciami. Na Dni Fizyki możecie przygotować własne doświadczenia, prezentacje i programy komputerowe oraz zaprezentować je młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego.

 

Na terenie szkoły odbywają się spotkania z przedstawicielami władzy samorządowej, wyższych uczelni i firm. Szkołę odwiedzili pracownicy następujących firm: STERIA Sp. z o. o. w Katowicach, Kroll Ontrack, Capgemini Polska Sp. z o.o. Zachęcali młodzież do podejmowania studiów w dziedzinie IT ze względu na rozwijający się rynek pracy. Uczniowie naszej szkoły zwiedzili także firmę STERIA Sp. z o.o. w Katowicach i odbyli w niej wakacyjne staże.

 

 

Klasa „d” (Kwadraty)

 

rozszerzenia:

 • matematyka (klasa I – 5 godzin, klasa II – 8 godzin, klasa III – 7 godzin)
 • 2 przedmioty do wyboru spośród: fizyka / informatyka / chemia / biologia lub geografia

* Uczeń wybiera jeden z następujących zestawów rozszerzeń:

zestaw 1: fizyka, informatyka

zestaw 2: fizyka, chemia

zestaw 3: fizyka, biologia

zestaw 4: fizyka, geografia

zestaw 5: informatyka, chemia

zestaw 6: informatyka, biologia

zestaw 7: informatyka, geografia

zestaw 8: chemia, biologia

zestaw 9: chemia, geografia

 

obowiązkowe języki obce:

 • język angielski
 • język niemiecki lub język rosyjski (2 godz. tygodniowo)

 

„Kwadraty” to doskonała oferta dla osób ambitnych, pragnących rzetelnie rozszerzać wiedzę z zakresu matematyki i innych przedmiotów ścisłych oraz uczestniczyć i odnosić sukcesy w olimpiadach i konkursach. Klasa stanowi wieloletnią tradycję naszej szkoły i jest objęta patronatem Uniwersytetu Śląskiego oraz Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

 

W tej klasie możecie zdobywać wiedzę i umiejętności matematyczne w stopniu znacznie rozszerzonym.

W trakcie nauki, poza wiedzą podstawową, zapoznacie się również z elementami matematyki wyższej. Będziecie mieli możliwość samodzielnego opracowania wielu zagadnień, a wyniki swoich działań zaprezentujecie na forum klasy.

Nauczyciele i uczniowie tworzą w szkole ośrodek popularyzacji matematyki. Corocznie organizowane są sesje popularnonaukowe, znane pod nazwą Spotkania z Matematyką, w czasie których poza wykładami pracowników naukowych, referaty wygłaszają uczniowie naszej szkoły i szkół zaproszonych.

Uczniowie mają możliwość uczęszczania na zajęcia międzyszkolnego kółka matematycznego

organizowanego w naszym liceum przez Polskie Towarzystwo Matematyczne. Swą wiedzę i umiejętności chętnie konfrontują z innymi, uczestnicząc (licznie i z sukcesami) w wielu olimpiadach i konkursach, m. in. Olimpiadzie Matematycznej, Olimpiadzie Informatycznej, Olimpiadzie Fizycznej, Ogólnopolskim Sejmiku Matematyków, „Matematyce bez granic”, „Kangurze Matematycznym”.

 

Na lekcjach informatyki zostaną przedstawione zaawansowane techniki pracy z pakietem Microsoft Office. W edytorze Microsoft Word zapoznacie się z zaawansowanymi operacjami edytorskimi przydatnymi w praktyce (korespondencja seryjna, tworzenie stylów, indeksów, spisów treści, edycja pasków narzędzi). W arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Excel będą omówione zasady tworzenia wykresów zależności matematyczno-fizycznych, wyszukiwanie i filtrowanie danych, makropolecenia Visual Basic oraz zagadnienia dotyczące statystycznej analizy danych z wykorzystaniem zaawansowanych formuł obliczeniowych. W oparciu o narzędzie Microsoft Access przeanalizujecie problematykę gromadzenia i wyszukiwania danych, tworzenia relacji między tabelami, a także rozbudowanych kwerend, formularzy i raportów. Uzupełnieniem działu baz danych będą podstawy SQL – najbardziej rozpowszechnionego na świecie języka zapytań do baz danych. Treść programu nauczania poparta jest ćwiczeniami bazującymi na typowych problemach spotykanych w praktyce.

 

Programistyczna część informatyki zostanie oparta na nauczaniu takich języków programowania, jak: C++, Free Pascal. Poznane algorytmy i struktury danych implementuje się (w różnych językach) w typowych, praktycznych zadaniach szkolnych oraz do symulacji wybranych zagadnień z matematyki, fizyki i astronomii. W szczególności:

 • wybrane metody numeryczne;
 • operacje na macierzach;
 • wybrane zagadnienia z fizyki (zderzenia kul, ruch harmoniczny, ruch planet, rozpad promieniotwórczy, różne zagadnienia z elektryczności);
 • gry logiczne, itp.

 

W kursie informatyki jest także miejsce na projekt interaktywnych stron WWW w języku znaczników HTML wspomaganych skryptami JavaScript i PHP. Dział sieci komputerowych zostanie rozszerzony o zagadnienia projektowania sieci LAN, znajomość urządzeń sieciowych, a także detekcję typowych uszkodzeń sieci, ochronę przed działaniem hackerów i wirusów, zarówno na komputerach prywatnych, jak i serwerach publicznych.

 

Zaawansowane wiadomości i umiejętności praktyczne można rozwijać w dwóch pracowniach informatycznych: dziesięcio- i piętnastostanowiskowej. Obie pracownie połączone są w sieć LAN ze stałym łączem do Internetu, z którego także można korzystać w czterostanowiskowym centrum multimedialnym w bibliotece. Na terenie całej szkoły działa dostępna dla uczniów sieć wi-fi.

Umiejętności praktyczne z głównych działów wspierane są  zadaniami maturalnymi tak, by uczeń opanował rozszerzony poziom wymagań egzaminacyjnych. Szczegółowe i gruntowne przygotowanie do matury pozwala zdającym osiągać wyniki znacznie powyżej średniej krajowej.

Sukcesy w olimpiadzie informatycznej stają się coraz częściej naszym udziałem ‑ zdobywamy złote, srebrne i brązowe medale na szczeblu europejskim i najwyższym – światowym.

 

Lekcje fizyki, chemii, biologii i geografii odbywają się w pracowniach wyposażonych w rzutniki multimedialne, komputery, telewizory, rzutniki slajdów, tablety graficzne oraz filmy. Pracownia fizyczna jest bogato wyposażona w pomoce dydaktyczne. W celu uatrakcyjnienia lekcji fizyki w pracowni jest realizowany projekt budowy nowych zestawów doświadczalnych, które prezentowane są na stronie internetowej pracowni fizycznej www.astrofiz.pl. W ramach tego projektu powstał pierwszy w Polce, interaktywny zestaw do sprawdzania prawa Ohma, sterowany przez Internet.

 

W ramach amerykańskiego projektu „Hands on Universe” uczniowie odkryli dwie nowe planetoidy. Program poszukiwania asteroid trwa nadal. Jeżeli jesteście zainteresowani astronomią, możecie prowadzić obserwacje nieba z wykorzystaniem teleskopów zdalnie sterowanych, znajdujących się na Wyspach Kanaryjskich i w Chile. Efektem tego projektu jest tworzenie katalogu obiektów Messiera dużego formatu.

Co dwa lata organizowane są Dni Fizyki – spotkania, na których wykładowcy i pracownicy wyższych uczelni dzielą się z nami swoimi osiągnięciami. Na Dni Fizyki możecie przygotować własne doświadczenia, prezentacje i programy komputerowe oraz zaprezentować je młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego.

 

Absolwenci klas z rozszerzonym programem matematyki, fizyki i informatyki zdają maturę z tych przedmiotów na poziomie rozszerzonym z wynikiem znacznie przewyższającym średnią krajową i są znakomicie przygotowani do podjęcia studiów nie tylko matematycznych, technicznych czy ekonomicznych, ale dzięki zdobytym umiejętnościom logicznego, ścisłego rozumowania, także innych (np. medycznych).