Egzamin maturalny – informatory


Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła informatory o egzaminie maturalnym w Formule 2023, który po raz pierwszy zostanie przeprowadzony:

·         w 2023 r. – dla absolwentów 4-letniego liceum ogólnokształcącego;

·         w 2024 r. – dla absolwentów 5-letniego technikum.

Informatory dostępne na stronie CKE zawierają m.in.:

  • opis wymagań sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych;
  • opis arkuszy egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów;
  • zasady oceniania rozwiązań zadań z komentarzami;
  • przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami.

W przypadku zadań, które wymagają napisania wypracowania, CKE przedstawiła w informatorach przykładowe realizacje tematów napisane przez uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych, ocenione oraz skomentowane przez egzaminatorów.

Informatory o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2022/2023 stanowią jedyne wiarygodne źródło informacji o egzaminie maturalnym w Formule 2023 i zasadniczą pomoc w przygotowaniu do egzaminu.

Zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego w Formule 2023

Egzamin maturalny w Formule 2023 zostanie przeprowadzony według nowych zasad.

·         Przedmioty, z których trzeba obowiązkowo zdawać egzamin maturalny, będą takie same jak w latach 2010-2022 (2023 – w przypadku technikum), jednakże każdy absolwent będzie musiał również obowiązkowo zdać (tj. otrzymać co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania) egzamin z jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej na poziomie rozszerzonym lub – w przypadku języka obcego nowożytnego – rozszerzonym albo dwujęzycznym.

·          

·         Absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych obowiązkowo przystępują do części pisemnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym.

·          

·         Nowe uprawnienia nabywają osoby posiadające dokumenty potwierdzające umiejętności zawodowe na poziomie technika (dyplomy, świadectwa, certyfikaty). Osoby posiadające takie dokumenty nie muszą przystąpić i zdać egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej na poziomie rozszerzonym lub – w przypadku języka obcego nowożytnego – rozszerzonym albo dwujęzycznym.

·          

·         Do egzaminu maturalnego w Formule 2023 będą mogli (od 2024 r.) przystąpić również absolwenci branżowej szkoły II stopnia.

Więcej informacji o zasadach organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego od roku szkolnego 2022/2023 można znaleźć w odrębnym informatorze https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/Informatory/20210324%20Informator%20Cz%C4%99%C5%9B%C4%87%20og%C3%B3lna%20FIN.pdf .

Zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego w Formule 2023 zostały określone w ustawie o systemie oświaty (nowelizacja z 2017 r. – Dz.U. poz. 60, art. 15) oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie egzaminu maturalnego (Dz.U. poz. 482).

Działania informacyjne związane z egzaminem maturalnym w Formule 2023

·         od czerwca 2021 r. – konferencje dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2023, w pierwszej kolejności dla nauczycieli języka polskiego;

·         do 1 września 2021 r. – ogłoszenie na stronie CKE komunikatu w sprawie listy jawnych zadań egzaminacyjnych w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego (zadanie 1 w zestawie zadań egzaminacyjnych);

·         grudzień 2021 r. – publikacja arkuszy pokazowych egzaminu maturalnego w Formule 2023, w tym arkuszy w formach dostosowanych do potrzeb zdających z niepełnosprawnościami;

·         grudzień 2022 r. – próbny egzamin maturalny w Formule 2023.

Informatory: https://cke.gov.pl/egzaminmaturalny/egzaminmaturalnywformule2023/harmonogramkomunikatyiinformacje/