Stypendium szkolne. Zasiłek szkolny


Stypendium szkolne

 1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego.
 2. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.
 3. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje:
  1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
  2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
  3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
  4. Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 4. Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta.
 5. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
  1. Stypendium szkolne.
  2. Zasiłek szkolny.
 6. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, gdzie kryterium dochodowe na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 600 zł, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
 7. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:
  1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą.
  2. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.
 8. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów: nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.
 9. Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w ww. formach nie jest możliwe, a przypadku słuchaczy kolegiów, o których mowa w pkt. 3d, udzielenie stypendium w takich formach nie jest celowe.
 10. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.
 11. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.
 12. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.
 13. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie ww. terminu.
 14. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na wniosek:
  1. Rodziców lub opiekunów prawnych uczniów niepełnoletnich.
  2. Pełnoletniego ucznia.
  3. Dyrektora: szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
 15. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być również przyznawane z urzędu.
 16. Rada gminy (miasta) uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, kierując się celami pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w którym określa m.in.:
  1. Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności.
  2. Formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie gminy.
  3. Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów netto uzyskanych przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (oryginał).
 3. W przypadku osób pobierających rentę, emeryturę lub inne świadczenie z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych:
  1. Kopia decyzji ZUS ustalającej prawo do emerytury, renty lub innego świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, aktualna w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.
  2. Kopia odcinka renty/emerytury lub wyciąg bankowy z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
 4. W przypadku osób bezrobotnych – odpowiednio:
  1. Zaświadczenie z Urzędu Pracy o prawie lub braku prawa do zasiłku dla bezrobotnych z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (oryginał).
  2. Zaświadczenie o wysokości (netto) zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium itp. (oryginał), w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku
  3. Własnoręczne oświadczenie bezrobotnego o nieuzyskiwaniu dochodów – w przypadku osoby bezrobotnej nie zarejestrowanej.
 5. W przypadku istnienia obowiązku alimentacyjnego:
  1. Kopia wyroku sądu zasądzająca alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopia odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej.
  2. Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów w przypadku uzyskiwania niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej.
  3. Zaświadczenie od komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (oryginał).
  4. Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osób spoza rodziny.
  5. Oświadczenie o wysokości otrzymanych dobrowolnych alimentów na rzecz osób w rodzinie.
  6. Kopia orzeczenia sądu zobowiązująca jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka.
  7. Kopia decyzji lub zaświadczenie o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego (oryginał), aktualne w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.
 6. W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego:
  1. Kopia zaświadczenia o ilości ha przeliczeniowych wystawionego przez właściwy urząd gminy, aktualna w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku lub nakaz płatniczy aktualny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł).
  2. Zaświadczenie albo oświadczenie o zobowiązaniu do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników.
  3. Kopia umowy dzierżawy w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.
 7. W przypadku uczących się pełnoletnich członków rodziny
  1. Zaświadczenie wystawiony przez szkołę, potwierdzające posiadanie statusu ucznia (oryginał).
 8. W przypadku studiujących członków rodziny:
  1. Zaświadczenie wystawione przez uczelnię potwierdzające posiadanie statusu studenta.
  2. Zaświadczenie o wysokości otrzymywanego stypendium za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub o niepobieraniu stypendium.
 9. Pisemne oświadczenie o uzyskanych innych dochodach netto nie podlegających opodatkowaniu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.
 10. Kopia decyzji lub zaświadczenie o przyznaniu zasiłku rodzinnego, pielęgnacyjnego wraz z dodatkami, aktualne w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (oryginał) lub zaświadczenie o nie pobieraniu ww. świadczeń (oryginał).
 11. Kopia decyzji lub zaświadczenie o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, aktualne w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.
 12. W przypadku utraty dochodu:
  1. Kopia dokumentu określającego datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu.
  2. Zaświadczenia o dochodach z miesiąca, w którym wniosek został złożony.
 13. W przypadku, gdy rodzina korzysta ze świadczeń pomocy społecznej – zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. (oryginał).
 14. Pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis).

Sposób dostarczania dokumentów

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego   składają wnioskodawcy :

a) w szkole – dla uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice w terminie   do 15 września danego roku szkolnego, w godzinach pracy szkoły

b) w urzędzie gminy właściwym ze względu na adres zamieszkania ucznia – w przypadku uczniów spoza Katowic, uczęszczających do katowickich szkół

W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia.

Zasiłek szkolny

 1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego.
 2. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.
 3. Pomoc materialna przysługuje:
  1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
  2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
  3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
  4. Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 4. Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta.
 5. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
  1. Stypendium szkolne.
  2. Zasiłek szkolny.
 6. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
 7. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
 8. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
 9. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na wniosek:
  1. Rodziców lub opiekunów prawnych uczniów niepełnoletnich.
  2. Pełnoletniego ucznia.
  3. Dyrektora: szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
 10. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być również przyznawane z urzędu.
 11. Rada gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, kierując się celami pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w którym określa m.in.: tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Dokumenty umożliwiające określenie miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie.
 3. Dokumenty potwierdzające dochody gospodarstwa domowego przed zajściem zdarzenia losowego oraz potwierdzające obecne dochody gospodarstwa domowego.
 4. Kopie dokumentów poświadczających wystąpienie zdarzenia losowego, np. odpis aktu zgonu, zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę, wypadek, zaświadczenie wystawione przez policję (kradzież) lub straż pożarną (pożar).
 5. Pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis).

Sposób dostarczania dokumentów

 1. Dla uczniów zamieszkałych w Katowicach – wniosek o przyznanie pomocy materialnej
  o charakterze socjalnym w formie zasiłku szkolnego składa się w szkole do której uczęszcza uczeń lub w Centrum Usług Wspólnych w Katowicach ul. Wita Stwosza.
 1. Dla uczniów spoza Katowic – wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie zasiłku szkolnego składa się w urzędzie gminy właściwym ze względu na adres zamieszkania ucznia.

W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni.

Opłaty
Postępowanie nie podlega opłatom.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

W terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku wydawana jest decyzja o udzieleniu bądź odmowie udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie zasiłku szkolnego.