Stypendium Prymus – dla uczniów katowickich szkół (bez względu na miejsce zamieszkania ucznia)


Celem Miejskiego programu Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych Prymus jest wspieranie, w formie pomocy stypendialnej, szczególnie uzdolnionych uczniów szkół publicznych i niepublicznych zlokalizowanych na terenie Miasta Katowice, a ponadto: 

1) promowanie uczniów zdolnych, uzyskujących wysokie wyniki nauczania,

2) promowanie młodzieży osiągającej  sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,

3) motywowanie do nauki i rozwijania zainteresowań.

Stypendium przyznawane jest od 2011 r.

Wnioski o przyznanie stypendiów w Miejskim Programie Stypendialnym dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych ,,Prymus” składają pełnoletni uczniowie/rodzice w biurze podawczym Urzędu Miasta Katowice Rynek 1, lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data stempla pocztowego) w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca w danym roku szkolnym. 

Stypendium przyznaje Prezydent Miasta Katowice, w terminie do 15 września danego roku.

Stypendium przyznaje się  w postaci świadczenia pieniężnego w jednakowej wysokości dla wszystkich uczniów, do kwoty w wysokości 300 zł. 

Stypendia wypłaca się uczniom w comiesięcznych transzach od września  do czerwca danego roku, a w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy w roku szkolnym, w którym aplikowali o stypendium byli uczniami klas programowo najwyższych,  świadczenie jest wypłacane jednorazowo, do dnia 20 września danego roku.

Więcej informacji na stronie Urzędu Miasta Katowice:

https://www.katowice.eu/dla-mieszka%C5%84ca/w%C5%82adze-miasta/prezydent-miasta/nagrody-prezydenta/stypendium-prymus