Ważne zmiany na egzaminie maturalnym 2021 – termin do 15 stycznia br.


Bardzo proszę wszystkich uczniów klas trzecich o zapoznanie się ze zaktualizowanymi procedurami maturalnymi pod linkiem https://oke.jaworzno.pl/www3/em/informacja-o-sposobie-organizacji-i-przeprowadzania-egzaminu-maturalnego/

Pierwsza ważna zmiana dotyczy części ustnej, której nie będzie; jednak Ci z Was, którzy muszą zdawać egzamin ustny z języka polskiego lub obcego nowożytnego, bo wymaga tego od Was zagraniczna uczelnia wyższa  zobowiązani są wypełnić i dostarczyć do szkoły załącznik nr 30 – „Potwierdzenie zamiaru przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego w 2021 r.” – do 15 stycznia br.

Załącznik ten można pobrać pod powyższym linkiem, klikając w łącze „Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021 r. – ZAŁĄCZNIKI w wersji edytowalnej – aktualizacja 29.12.2020 r.”

Druga zmiana dotyczy dodatkowego przedmiotu wybranego na poziomie rozszerzonym, który przestaje być wymagany do zdania matury. Można więc zupełnie zrezygnować z egzaminów dodatkowych na poziomie rozszerzonym, ale należy wówczas zgłosić się do szkoły do 15 stycznia br. i wprowadzić stosowne zmiany w deklaracji maturalnej.

Nadal jednak można zdawać nieobowiązkowo do 6 przedmiotów dodatkowych w zakresie rozszerzonym.

Obowiązkowe egzaminy maturalne 2021 to:

= w części pisemnej – egzaminy na poziomie podstawowym z następujących

przedmiotów:

a. język polski

b. matematyka

c. język obcy nowożytny (ten sam, który absolwent zadeklarował w części ustnej)

d. język mniejszości narodowej, jeżeli był uczniem / jest absolwentem szkoły lub oddziału z językiem nauczania danej mniejszości narodowej; uczeń/absolwent szkoły lub oddziału z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej nie może wybrać języka danej mniejszości narodowej na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego;

= w części ustnej – TYLKO w przypadku konieczności przedstawienia wyniku z egzaminu ustnego w rekrutacji na uczelnię zagraniczną : język polski, język obcy nowożytny

Dodatkowo (nieobowiązkowo) absolwent może przystąpić w 2021 r. do egzaminu maturalnego z nie więcej niż sześciu przedmiotów dodatkowych wybranych spośród wymienionych poniżej przedmiotów, na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym:

a. biologia

b. chemia

c. filozofia

d. fizyka

e. geografia

f. historia

g. historia muzyki

h. historia sztuki

i. informatyka

j. język łaciński i kultura antyczna

k. język mniejszości etnicznej (język łemkowski)

l. język mniejszości narodowej (wybór spośród następujących języków: białoruski, litewski,

niemiecki, ukraiński)

m. język obcy nowożytny (wybór spośród następujących języków: angielski, francuski,

hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski)

n. język polski

o. język regionalny (język kaszubski)

p. matematyka

q. wiedza o społeczeństwie.