List do rodziców


Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!

Drodzy uczniowie!

Z ogromną radością powitamy naszych uczniów w progach naszej szkoły w dniu 1 września 2020 r. Bardzo nam brakowało bezpośredniego kontaktu z naszymi wychowankami oraz Państwem!

Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasady higieny i procedury ograniczające ryzyko zarażenia się koronawirusem.

Na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ w trosce o naszych uczniów i pracowników oraz w odpowiedzialności za ich bezpieczeństwo wdrożyliśmy wiele procedur postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych. Wszystkie zostaną umieszczone na stronie www.8lo.pl oraz w dzienniku elektronicznym i bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i ścisłe przestrzeganie.

Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze będą teraz prowadzone w budynku szkolnym i obiektach należących do placówki.

Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą, aby stosować się do poniższych zasad:

  1. Prosimy o podanie wychowawcy informacji o najszybszej formy kontaktu.
  2. Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń zdrowy.
  3. Dzieci chore, zakatarzone lub z temperaturą nie będą przyjmowane.
  4. Do szkoły nie może przyjść uczeń, którego domownik odbywa kwarantannę. Rodzic/prawny opiekun dziecka, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły, że domownik odbywa kwarantannę – jeżeli taka sytuacja zaistnieje – pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.
  5. Wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób trzecich, poza korytarzem wejściowym, stanowiącym przestrzeń wspólną – do odwołania.
  6. Przy uzasadnionym podejrzeniu, że dziecko jest chore (np. wysoka temperatura) i może zarażać inne dzieci, nie zostanie ono wpuszczone do szkoły, a rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem. Rodzic jest zobowiązany poinformować dyrektora lub nauczyciela o stanie zdrowia dziecka. W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu dziecka w szkole, zostanie ono umieszczone w izolatorium do czasu odbioru go przez rodzica. Szkoła zapewnia opiekę w czasie przebywania ucznia w izolatorium.
  7. W szkole nie obowiązuje noszenie maseczek i rękawiczek, ale rekomenduje się noszenie maseczek w częściach wspólnych.
  8. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.
  9. Rodzice nie przebywają na terenie szkoły dłużej niż istnieje potrzeba.
  10. Rodzic/prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos a ręce musi zdezynfekować przed wejściem.

Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

Z poważaniem

Dyrektor szkoły