List do rodziców


Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!

Drodzy uczniowie!

Z ogromną radością powitamy naszych uczniów w progach naszej szkoły w dniu 1 września 2020 r. Bardzo nam brakowało bezpośredniego kontaktu z naszymi wychowankami oraz Państwem!

Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasady higieny i procedury ograniczające ryzyko zarażenia się koronawirusem.

Na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ w trosce o naszych uczniów i pracowników oraz w odpowiedzialności za ich bezpieczeństwo wdrożyliśmy wiele procedur postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych. Wszystkie zostaną umieszczone na stronie www.8lo.pl oraz w dzienniku elektronicznym i bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i ścisłe przestrzeganie.

Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze będą teraz prowadzone w budynku szkolnym i obiektach należących do placówki.

Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą, aby stosować się do poniższych zasad:

  1. Prosimy o podanie wychowawcy informacji o najszybszej formy kontaktu.
  2. Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń zdrowy.
  3. Dzieci chore, zakatarzone lub z temperaturą nie będą przyjmowane.
  4. Do szkoły nie może przyjść uczeń, którego domownik odbywa kwarantannę. Rodzic/prawny opiekun dziecka, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły, że domownik odbywa kwarantannę – jeżeli taka sytuacja zaistnieje – pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.
  5. Wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób trzecich, poza korytarzem wejściowym, stanowiącym przestrzeń wspólną – do odwołania.
  6. Przy uzasadnionym podejrzeniu, że dziecko jest chore (np. wysoka temperatura) i może zarażać inne dzieci, nie zostanie ono wpuszczone do szkoły, a rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem. Rodzic jest zobowiązany poinformować dyrektora lub nauczyciela o stanie zdrowia dziecka. W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu dziecka w szkole, zostanie ono umieszczone w izolatorium do czasu odbioru go przez rodzica. Szkoła zapewnia opiekę w czasie przebywania ucznia w izolatorium.
  7. W szkole nie obowiązuje noszenie maseczek i rękawiczek, ale rekomenduje się noszenie maseczek w częściach wspólnych.
  8. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.
  9. Rodzice nie przebywają na terenie szkoły dłużej niż istnieje potrzeba.
  10. Rodzic/prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos a ręce musi zdezynfekować przed wejściem.

Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

Z poważaniem

Dyrektor szkoły

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/2021


W związku z sytuacją epidemiczną postanowiliśmy zrezygnować z uroczystego rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

Zwracamy uwagę, że do szkoły przyjść mogą jedynie osoby zdrowe.

Przypominamy o obowiązku noszenia maseczek w przestrzeni wspólnej szkoły (korytarze, toalety, szatnia).

01.09.2020 zapraszamy na spotkania z wychowawcami:

godz. 9.00

klasy:

3a                               M. Solecki                                         6

3b                               A. Lasak                                            402

3c1                              I. Włudarczyk                                  102

3c2                              A. Siekierka-Cieślicka                     404

3c3                              U. Minkina                                       3

3d                               D. Noras                                            108

godz. 10.00

                                               klasy:

2bb                             T. Michura                                       303

2cc1                            A. Dudzińska                                    211

2cc2                            A Turska                                           206

2dd                             M. Walczyńska                                405

2a                               E. Mioduszewska                             115

2b                               A Chrząszcz                                      214

2c1                              A. Kafel                                             208

2c2                              B. Kudelska                                      109

2d                               M. Bogaczyk                                     215

godz. 11.00

                                               klasy:

0a                               M. Mendera                                      304

1a                               B. Sobala-Stolarczyk                       117

1b                               Ł. Minkina                                        212

1c1                              G. Chodura                                       116

1c2                              A. Bojarska                                       107

1c3                              B. Szewioła-Rozlach                        114

1d                               E. Pietrzczyk                                    301

Wydawanie świadectw maturalnych


Wydawanie świadectw maturalnych przez wychowawców odbędzie się 11 sierpnia 2020r. od godz. 12:00 w następujących salach:

Klasa IIIa – sala nr 116

Klasa IIIb – sala nr 3

Klasa IIIc1 – sala nr 214

Klasa IIIc2 – sala nr 107

Klasa IIIc3 – sala nr 114

Klasa IIId – sala nr 301

Abiturienci z lat poprzednich w sekretariacie szkoły.

Przy odbiorze świadectwa maturalnego należy okazać dowód osobisty.

Przypominamy o konieczności dezynfekcji rąk i noszenia maseczki lub innej osłony, które będą zasłaniały usta i nos.