Informacje dodatkowe Matura 2020


Informacja o możliwości przeprowadzenia ustnej części egzaminu maturalnego z danego przedmiotu:

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 2020 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

może być przeprowadzona część ustna egzaminu maturalnego, jednak wyłącznie na wniosek zdającego, który musi przedstawić wynik egzaminu w postępowaniu rekrutacyjnym do uczelni zagranicznej. Absolwent w terminie do dnia 25 maja 2020 r., przekazuje informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dyrektorowi szkoły, którą ukończył oraz dołącza oświadczenie o konieczności przedstawienia wyniku części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną.

Informacja OKE w Jaworznie dla absolwentów, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa:

Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r.