Spotkania z PIKiem


Wirtualnie z Pikiem – poznaj VIII LO.

Kliknij na link do spotkania
https://meet.google.com/jqd-htij-fqh

W dniach od 1 do 4 czerwca o godz. 17.00 na platformie Google Meet odbędą się spotkania online z nauczycielami i uczniami. Opowiemy Wam o szkole i profilach nauczania. Każdego dnia poznacie inną klasę. Będziecie mogli zadawać pytania uczniom i nauczycielom poszczególnych klas.

Wystarczy kliknąć na link w danym dniu i godzinie, podać imię i prowadzący spotkanie zaprosi Was do dyskusji. Pierwszą część spotkania będą prowadzili nauczyciele uczący w danych klasach. Następnie będziecie mogli porozmawiać z uczniami!

Terminarz:

1.06 – godz. 17.00 Klasa B, z rozszerzonym programem języka angielskiego

https://meet.google.com/jqd-htij-fqh

2.06 – godz.17.00 Klasa A, dwujęzyczna z językiem niemieckim jako drugim językiem nauczania

https://meet.google.com/jqd-htij-fqh

3.06 – godz.17.00 Klasa C, z rozszerzonym programem matematyki

https://meet.google.com/jqd-htij-fqh

4.06 – godz.17.00 Klasa D, z rozszerzonym programem matematyki i fizyki

https://meet.google.com/jqd-htij-fqh

Do zobaczenia!

Zapraszamy na Wirtualne Dni Otwarte w VIII LO


Na stronie facebooka rozpoczęliśmy Wirtualne Dni Otwarte. Zapraszamy do systematycznego obserwowania strony www.facebook.com/8lokatowice, na której codziennie będą pojawiały się interesujące wydarzenia.

Przedstawiamy ofertę naszych klas.

Klasa A
Jeżeli lubisz język niemiecki i chcesz zgłębić inne dziedziny wiedzy to klasa A będzie wyborem nr 1

Klasa B.
To językowcy z zacięciem matematycznym. Profil cieszący się dużą popularnością ze względu na szeroki wachlarz możliwości wyboru kierunku przyszłych studiów.

Klasa C.
Klasy te od wielu lat przygotowują uczniów do podjęcia studiów na kierunkach nauk ścisłych.

Klasa D.
Tzw. „Kwadraty” do doskonała oferta dla osób ambitnych, pragnących rzetelnie rozszerzać wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i informatyki.

Klasa A
Klasa B
Klasa C
Klasa D

Tytuł projektu: Zdalna Szkoła w Katowicach


VIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach otrzymało 2 szt. tabletów, które wspomogą naukę zdalną, w związku z obecną sytuacją szkolnictwa.

Szczegóły projektu:

 Program / oś priorytetowa / działanie: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata
2014-2020 / Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” / Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Opis projektu:  Przedmiotem projektu jest zakup 200 tabletów wraz z niezbędnym oprogramowaniem dla 80 miejskich jednostek oświatowych (szkoły podstawowe i ponadpodstawowe). Przedmiotowy projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zakup sprzętu ułatwi uczniom realizację zdalnych lekcji.

Okres realizacji rzeczowej projektu: II kw. 2020r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 100.000,00 zł. Kwota dofinansowania z EFRR wynosi 100.000,00 zł (100% kosztów kwalifikowalnych).

Stan realizacji: Projekt wybrany do dofinansowania. Trwa realizacja projektu.

WYTYCZNE MEN, CKE I GIS DOTYCZACE ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH 2020


WYTYCZNE MEN, CKE I GIS DOTYCZĄCE ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH  2020

Informacja dla zdających, oraz innych osób biorących udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów zewnętrznych

 • Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • Zdający, nauczyciel, oraz każda inna osoba uczestnicząca
  w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa
  w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 • Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,
  z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się
 • Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 • Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla.  Kalkulatory zapewnia szkoła. Kalkulatory podlegają  dezynfekcji (por. pkt 3.16.). W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 • Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 • Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
  Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.
 • Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły
  na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń.

Środki bezpieczeństwa osobistego

 • Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 • Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności
  w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust
  i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,
  z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 • Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
 • wychodzi do toalety
 • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 • Zdający i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku,   a członkowie również kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc

 • Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać
  z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.

Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać
ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później
niż do 29 maja 2020 r.

 •  W przypadku Egzaminu Maturalnego zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.

Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń

 • W przypadku egzaminu z przedmiotów, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego słownika, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, zdający zobowiązani są do skorzystania z dozownika z płynem dezynfekcyjnym  ustawionym przy stanowisku.

Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu

 • Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
 •  Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.
 • Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

Informacje dodatkowe Matura 2020


Informacja o możliwości przeprowadzenia ustnej części egzaminu maturalnego z danego przedmiotu:

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 2020 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

może być przeprowadzona część ustna egzaminu maturalnego, jednak wyłącznie na wniosek zdającego, który musi przedstawić wynik egzaminu w postępowaniu rekrutacyjnym do uczelni zagranicznej. Absolwent w terminie do dnia 25 maja 2020 r., przekazuje informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dyrektorowi szkoły, którą ukończył oraz dołącza oświadczenie o konieczności przedstawienia wyniku części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną.

Informacja OKE w Jaworznie dla absolwentów, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa:

Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r.

Harmonogram konsultacji dla maturzystów


Konsultacje odbywają się na platformie Microsoft Teams.

Harmonogram konsultacji dla maturzystów

  klasa 3a  
lp Nazwisko imię dz.tyg. godzina
1 Stolarczyk Beata pon. 11:40 -12:25
2 Czich Sara pon. 13.30 -15.00
3 Chodura Gabriela pon. 8:00 -8:45
4 Bojarska Aleksandra pon. 8:45-9:40
5 Lasak Anna pon. 9:40-10:25
6 Józef Siwy wt. 13:30-14:15
7 Latka Beata wt. 8:00-8:45
8 Bienek Beata czw. 11:40-12:25
9 Glombik Artur czw. 12:35-13:20
10 Stolarsk Tomasz pt. 14:15-15:00
11 Brygida Szewioła-Rozlach pt. 11:40-12:25
12 Chrząszcz Anita pt. 8:50-9:40
13 Właszczuk Marzena pt. 9:40-10:25
  klasa 3b  
L.P. Nazwisko imię dz.tyg. godzina
1 Czich Sara pon. 13:30-15:00
2 Alina Turska pon. 8:00-9:30
3 Bojarska Aleksandra pon. 8:45-9:40
4 Józef Siwy wt. 13:30-14:15
5 Minkina Urszula wt. 8:00-8:45
6 Anna Dudzińska wt. 8:50-9:35
7 Marta Walczyńska wt. 9:40-10:25
8 Noras Damian śr. 9:40-10:25
9 Brygida Szewioła-Rozlach czw. 11:40-12:25
10  Bienek Beata czw. 11:40-12:25
11 Bogaczyk Mariusz czw.        13:30-14:15
12 Włudarczyk Izabela czw. 9:40-10:25
13 Stolarsk Tomasz pt.  14:15-15:00
14 Ordon Elżbieta pt. 10:45-11:30
15 Chrząszcz Anita pt. 8:50-9:40
  klasa 3c1  
L.P. Nazwisko imię dz.tyg. godzina
1 Czich Sara pon. 13.30-15.00
2 Bojarska Aleksandra pon. 8:45-9:40
3 Kafel Anna pon. 9.40-10.25
4 Respondek Adam wt. 12.35-13.20
5 Anna Dudzińska wt. 8:50-9:35
6 Ordon Elżbieta wt. 9:40-10:25
7 Minkina Urszula wt. 9:40-10:25
8 Brygida Szewioła-Rozlach czw. 11:40-12:25
9 Bienek Beata czw. 11:40-12:25
10 Lanuszny Bogusław czw. 14:20-15:05
11 Siekierka-Cieślicka Anna pt. 10.45-11.30
12 Stolarczyk Beata pt. 11:40-12:25
13 Siekierka-Cieślicka Anna pt. 12.35-13.20
14 Solecki Mariusz pt. 8:50-9:35
15 Kafel Anna pt. 9.40-10.25
16 Lasak Anna pt. 9:40-10:25
17 Mazur Sebastian pt. 13:30-14:15
18 Wrona Tomasz Pon. 9:40-10:25
  klasa 3c2  
L.P. Nazwisko imię dz.tyg. Godzina
1 Czich Sara pon. 13.30-15.00
2 Bojarska Aleksandra pon. 8:45-9:40
3 Renata Suchanek pon. 8:50-10:40
4 Respondek Adam wt. 12.35-13.20
5 Anna Dudzińska wt. 8:50-9:35
6 Noras Damian śr. 10:45-11:30
7 Ordon Elżbieta śr. 11:40-12:25
8 Bienek Beata czw. 11:40-12:25
9 Michał Rał czw. 8:00 -9:45
10 Siekierka-Cieślicka Anna pt. 10.45-11.30
11 Siekierka-Cieślicka Anna pt. 12.35-13.20
12 Mazur Sebastian pt. 13:30-14:15
13 Michura Tomasz pt. 8:00-8:45
14 Andrzej Turski pt. 8:00-8:45
15 Kafel Anna pt. 9.40-10.25
16 Kafel Anna pt. 9.40-10.25
17 Kudelska Barbara pt. 9:40-10:25
18 Wrona Tomasz pon. 9:40-10:25
  klasa 3c3    
L.P. Nazwisko imię dz.tyg. godzina
1 Czich Sara pon. 13:30-15.00
2 Bojarska Aleksandra pon. 8:45-9:40
3 Renata Suchanek pon. 8:50-10:40
4 Kafel Anna pon. 9.40-10.25
5 Andrzej Turski wt. 12:25-13:30
6 Anna Dudzińska wt. 8:50-9:35
7 Brygida Szewioła-Rozlach czw. 11.40-12.25
8 Bienek Beata czw. 11:40-12:25
9 Lanuszny Bogusław czw. 13:30-14:14
10 Włudarczyk Izabela czw. 9:40-10:25
11 Stolarsk Tomasz pt. 14:15-15:00
12 Siekierka-Cieślicka Anna pt. 10:45-11:30
13 Stolarczyk Beata pt. 11:40-12:25
14 Siekierka-Cieślicka Anna pt. 12.35-13.20
15 Marta Walczyńska pt. 9:40-10:25
16 Właszczuk Marzena pt. 8:50-9:35
17 Kafel Anna pt. 9.40-10.25
18 Wrona Tomasz pon. 9:40-10:25
  klasa 3d    
lp Nazwisko imię dz.tyg. godzina
1. Dawidowski Łukasz pon. 10:45
2. Czich Sara pon. 13.30-15.00
3. Respondek Adam wt. 12.35-13.20
4. Anna Dudzińska wt. 8:50-9:35
5. Lanuszny Bogusław wt. 8:50-9:35
6. Andrzej Turski wt. 9:40-10:25
7. Dziedzic Anna śr. 10:45-11:30
8. Brygida Szewioła-Rozlach czw. 11.40-12.25
9.  Bienek Beata czw. 11:40-12:25
10. Michał Rał czw. 8:00 -9:45
11. Siekierka-Cieślicka Anna pt. 10.45-11.30
12. Siekierka-Cieślicka Anna pt. 12.35-13.20
13. Chrząszcz Anita pt. 8:50-9:40

Osiągnięcia w roku szkolnym 2019/2020


XVIII OLIMPIADA LINGWISTYKI MATEMATYCZNEJ

Sebastian Oleksa – Finalista

Rafał Loska – Finalista

Kacper Dądela – Finalista

IV OLIMPIADA STATYSTYCZNA

Marcel Ścierski – Laureat

Marta Kładź – Laureatka

Jan Kuś – Finalista

LXXI OLIMPIADA MATEMATYCZNA

Jan Kuś – Finalista

Michał Mańka – Finalista

Adam Jeliński – Finalista

LXVI OLIMPIADA CHEMICZNA

Piotr Lisowski -Finalista

 XV OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 Marcel Ścierski – Finalista

XLIV OLIMPIADA JĘZYKA  ANGIELSKIEGO

Sebastian Oleksa – Finalista

L OLIMPIADA LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO

Mikołaj Jan Swoboda – Finalista

VI OLIMPIADA WIEDZY I WARTOŚCI W SPORCIE

Natalia Szuster – Finalistka

 XVII Śląski Konkurs Matematyczny im. Krystyny Skórnik

do finału zakwalifikowało się 17 osób

 III Jagielloński Turniej Matematyczny

do finału zakwalifikowało się 9 osób