Finalista L Olimpiady Literatury i Języka Polskiego


Z dumą informujemy, że nasz uczeń, Mikołaj Swoboda (kl. 2c1), uzyskał tytuł finalisty jubileuszowej, L Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Sukces naszego licealisty zasługuje na podkreślenie także z powodów lokalnych, gdyż w gronie finalistów L OLiJP poza Mikołajem Swobodą nie znalazł się żaden inny reprezentant katowickich liceów.

            Nauczycielem prowadzącym olimpijczyka była p. prof. Marzena Małysa. Gratulujemy obojgu uzyskanych efektów pracy.

            Uprawnienia olimpijczyków określa Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 poz. 357). Na mocy tej Ustawy laureaci i finaliści OLiJP są zwolnieni z egzaminu maturalnego z przedmiotu język polski, zwolnienie jest równoznaczne z otrzymaniem oceny najwyższej. Szczegółowe informacje o pozostałych przywilejach laureatów i finalistów − uczniów liceów i innych szkół podaje Ustawa.

Pismo Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach w sprawie zdalnego zapewnienia wsparcia psychologicznego


dotyczy: zdalnego zapewniania wsparcia psychologicznego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach

1. W Ośrodku Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Katowicach będzie można nawiązać zdalny kontakt telefonicznie oraz mailowo:

 • telefony stacjonarne: 32 251 15 99

tel./fax 32 257 14 82

 • telefon komórkowy: 669 777 008 z możliwością kontaktu przez komunikator WhatsApp i video
 • email: oik@mops.katowice.pl

Dyżury psychologów w godzinach 8:00 – 19:00.

2. W Centrum Poradnictwa Specjalistycznego Metodyki i Strategii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zdalny kontakt telefoniczny:

 • telefony komórkowe: 572 333 751

725 150 086 obatelefonyz możliwością kontaktu przez komunikator WhatsApp i video

Dyżury psychologów w godzinach 8:00 – 17:30.

3. Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej zdalny kontakt telefoniczny:

 • telefon komórkowy: 513 426 177 z możliwością kontaktu przez komunikator WhatsApp i video
 • Dyżury psychologów w godzinach 7:30 – 15:30.

Informacja


Od dnia 16.03.2020, do odwołania, kontakt z sekretariatem szkoły tylko za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Komunikat Prezydenta Miasta Katowice Marcina Krupy


OD DZIŚ (13 marca) OD GODZINY 11.00 URZĄD MIASTA ZAMKNIĘTY

Komunikat Prezydenta Miasta Katowice Marcina Krupy o bieżącej sytuacji dotyczącej Katowic w kontekście koronawirusa [stan na 13 marca (piątek), godzina 8.00]. Urząd Miasta Katowice od dziś od godz. 11.00 wstrzymuje przyjmowanie mieszkańców

W Katowicach na chwilę obecną nie odnotowano zakażenia tzw. koronawirusem.

Z taką sytuację należy się jednak liczyć w każdej chwili, gdyż w opinii Ministra Zdrowia liczba osób zarażonych będzie w najbliższych dniach szybko rosnąć. Wszelkie służby w Katowicach są postawione w stan szczególnej gotowości. Komenda Miejska Policji w Katowicach i Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach są przygotowane, by w razie konieczności wspierać służby medyczne i Sanepid w realizacji ich zadań. Za działania epidemiologiczne odpowiada administracja rządowa.

Obecnie kluczowe znaczenie mają szeroko zakrojone działania profilaktyczne, przestrzeganie wydawanych zaleceń oraz zachowanie spokoju. Jednym z najważniejszych zaleceń wszelkich służb epidemiologicznych jest silna rekomendacja pozostawania w domach i ograniczenia spotkań, dużych zbiorowisk ludzi. Dlatego w trosce o zdrowie mieszkańców i porządek publiczny podjęliśmy decyzję, że do odwołania zostaje zamknięta obsługa mieszkańców Urzędzie Miasta Katowice.

 • DO ODWOŁANIA URZĄD MIASTA KATOWICE WRAZ ZE WSZYSTKIMI JEDNOSTKAMI NIE BĘDZIE PRZYJMOWAŁ MIESZKAŃCÓW (wyjątkiem jest rejestracja zgonów w Urzędzie Stanu Cywilnego)
 • Dzisiaj – tj. 13 marca w piątek – Urząd będzie obsługiwać mieszkańców wyłącznie do godz. 11.00.
 • Urzędnicy będą jednak pracowali, by załatwiać (w miarę możliwości) sprawy mieszkańców drogą telefoniczną, elektroniczną. Poniżej przekazujemy listę telefonów najważniejszych komórek miejskich, do których należy dzwonić załatwiając sprawy.
 • Od poniedziałku przy wszystkich budynkach Urzędu Miasta Katowice pojawią się „skrzynki” do których będzie można wrzucać informacje do urzędników z prośbą

o kontakt. Przy skrzynkach zostanie wystawiona instrukcja co i jak można zrobić.

 • Do końca maja został wydłużony termin opłat za użytkowanie wieczyste oraz podatek od nieruchomości.

W tej trudnej i wyjątkowej chwili liczymy na zrozumienie mieszkańców Katowic

i apelujemy o dostosowanie się do wszelkich zaleceń.

Komunikat Prezydenta Miasta Katowice Marcina Krupy


Komunikat Prezydenta Miasta Katowice Marcina Krupy o bieżącej sytuacji dotyczącej Katowic
w kontekście koronawirusa [stan na 11 marca (środa), godzina 12.00]

W Katowicach aktualnie nie ma żadnej osoby hospitalizowanej w kierunku koronawirusa. Wszelkie służby
w Katowicach są postawione w stan szczególnej gotowości. Także Komenda Miejska Policji w Katowicach, jak i Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach są przygotowane, by w razie konieczności wspierać służby medyczne i Sanepid w realizacji ich zadań. Za działania epidemiologiczne odpowiada administracja rządowa.

Obecnie kluczowe znaczenie mają szeroko zakrojone działania profilaktyczne, przestrzeganie wydawanych zaleceń oraz zachowanie spokoju. W trosce o zdrowie mieszkańców i porządek publiczny Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa wydał szereg zaleceń, które przedstawiamy poniżej wraz z ogólnymi zaleceniami służb sanitarnych.

EDUKACJA

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 12 i 13 marca to dni przejściowe, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a działania opiekuńcze.
Od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół. Od poniedziałku, 16 marca wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Zawieszenie dotyczy funkcjonowania szkół, przedszkoli oraz placówek pracy pozaszkolnej. Wszystkie szkolne spotkania, imprezy, zebrania, zajęcia pozalekcyjne od 12 marca włącznie zostają odwołane. Katowickie placówki opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym: żłobki publiczne i niepubliczne oraz kluby dziecięce, będą zamknięte od 12 marca (czwartek) włącznie!

KULTURA

Decyzją Prezydenta Miasta Katowice do odwołania zostaje zawieszona działalność kulturalna miejskich instytucji kultury (łącznie z ich filiami/oddziałami) tj.: Katowice Miasto Ogrodów –  Instytucja Kultury im. K. Bochenek, Śląski Teatr Lalki
i Aktora „Ateneum”, Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia, Muzeum Historii Katowic, Galeria Sztuki Współczesnej BWA, MDK Ligota, MDK Koszutka, MDK Bogucice – Zawodzie, MDK Szopienice – Giszowiec, MDK Południe. Ponadto Miejska Biblioteka Publiczna wstrzymuje wypożyczanie książek. Czytelnikom nie będą naliczane kary za nieterminowe zwroty.

POLITYKA SPOŁECZNA, POMOC SPOŁECZNA

Urząd Miasta Katowice wydał poniższe zalecenia dla realizatorów zadań zlecanych przez Miasto Katowice na rzecz mieszkańców. W przypadku wszelkich zapytań należy kontaktować się z konkretnymi podmiotami prowadzącymi daną działalność.

 • Ograniczenie spotkań, zajęć, imprez dla seniorów, w tym w szczególności zawieszenie działalności klubów seniora,  uniwersytetów trzeciego wieku, zajęć sportowych dla seniorów, programu „ złota rączka”.
 • Zaleca się częściowe zawieszenie działalności dziennych domów pomocy społecznej, za wyjątkiem udzielania posiłków na miejscu i na wynos.
 • Zawieszenie zajęć dla niepełnosprawnych mieszkańców miasta Katowice, w tym w szczególności udział
  w Warsztatach Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domach Samopomocy, Ośrodkach dla Osób Niepełnosprawnych, Ośrodkach 24+, zajęć popołudniowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Zawieszenie działalności placówek wsparcia dziennego, w tym świetlic i klubów młodzieżowych oraz placówek pracy podwórkowej prowadzonych zarówno przez MOPS w Katowicach, jak i organizacje pozarządowe.
 • Wstrzymanie odwiedzin w publicznych i niepublicznych domach pomocy społecznej, całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, mieszkaniach chronionych, placówkach dla bezdomnych, innych placówkach całodobowej pomocy społecznej.
 • Ograniczenie do minimum wyjść na zewnątrz, tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, podopiecznych
  z publicznych i niepublicznych domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, mieszkań chronionych, placówek dla bezdomnych, innych placówek całodobowych pomocy społecznej.

W przypadku kwestii dotyczących pomocy społecznej należy kontaktować się z MOPS Katowice, tel. 32 251 69 00.

SPORT

W związku z rekomendacją Ministerstwa Sportu i Turystyki, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, ograniczenia jego skutków zdrowotnych i społecznych, zaleca się podmiotom prowadzącym i organizującym działalność w zakresie sportu, odwołanie wszystkich imprez i zajęć sportowych. Rozgrywki sekcji sportowych GKS Katowice odbywać się będą bez udziału publiczności.

URZĄD MIASTA KATOWICE – OBSŁUGA MIESZKAŃCÓW

Urząd Miasta Katowice (wraz ze swoimi jednostkami) prowadzi normalną obsługę mieszkańców przy jednoczesnym wdrożeniu działań mających na celu zminimalizowanie ryzyka ewentualnej infekcji.

 • Została znacząco zwiększona częstotliwość czyszczenia/dezynfekcji budynków urzędu – a w szczególności miejsc najczęściej używanych/dotykanych przez Klientów Urzędu – w tym klamki, blaty, poręcze.
 • Przy stanowiskach obsługi Klienta zostaną zamontowane panele plexi minimalizujące kontakt pracowników
  z Klientami Urzędu.
 • Apelujemy do Klientów Urzędu o ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt osobistych w Urzędzie i siedzibach jednostek. Przypominamy o możliwości załatwienia spraw w formie elektronicznej, telefonicznej, drogą pocztową lub poprzez e-PUAP i SEKAP. Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego przy bezpośredniej obsłudze należy zachować odpowiedni dystans zarówno od pracowników, jak również innych osób oczekujących na obsługę.
 • Pracownicy Urzędu Miasta Katowice ograniczają do niezbędnego minimum spotkania, konferencje, podróże służbowe, wydarzenia z udziałem większej ilości osób – na rzecz pracy zdalnej i komunikacji telefonicznej lub mailowej czy też w formie wideokonferencji.

DODATKOWE ZALECENIA PROFILAKTYCZNE POZWALAJĄCE MINIMALIZOWAĆ RYZYKO ZARAŻENIA:

 • Apelujemy o częste mycie rąk ciepłą wodą z mydłem przez 30 sekund oraz unikanie dotykania ust, oczu i nosa.
 • Apelujemy o unikanie dużych skupisk ludzi, miejsc publicznych. W szczególności zalecenie to dotyczy seniorów, dzieci i osób, które cierpią na inne choroby wpływające na osłabienie odporności.
 • Apelujemy o regularne dezynfekowanie telefonów komórkowych
 • Apelujemy do mieszkańców o niekorzystanie z suszarek do rąk w toaletach (w miejscach publicznych, centrach handlowych itp.) – a jednocześnie apelujemy do gospodarzy obiektów o wyłączenie tych urządzeń.
 • W przypadku stwierdzenia u siebie objawów, które mogą przypominać objawy koronawirusa (głównie: gorączka, suchy kaszel, duszności, bóle mięśni) należy w pierwszej kolejności skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną (kontakt telefoniczny: pn – pt od godz. 7.00 do godz. 15.00 tel: 32 253 24 61, 32 253 24 99, 32 253 24 58; całodobowa infolinia: 660 686 917). Na podstawie rozmowy i oceny indywidualnej sytuacji zostaną podjęte decyzje co do dalszych działań. Kontaktować powinny się także osoby wracające z krajów, w których istnieją zwiększone ogniska koronawirusa (w szczególności: Chiny, Włochy, Francja, Niemcy, Iran, Korea Południowa, Hiszpania, USA, Szwajcaria, Japonia, Norwegia, Wielka Brytania, Holandia, Dania, Szwecja, Austria).
 • Apelujemy do pracodawców o niedopuszczanie do pracy pracowników wracających z krajów zagrożonych koronawirusem – tacy pracownicy powinni w pierwszej kolejności kontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologicznąi przestrzegać zaleceń.
 • Apelujemy do organizatorów zgromadzeń publicznych, by w miarę możliwości odwoływali tego typu wydarzenia.
 • Apelujemy do zarządców budynków mieszkalnych, obiektów komercyjnych i biurowych o zwiększenie częstotliwość mycia/dezynfekowania elementów często dotykanych przez ludzi (np. poręcze, klamki itp.).
 • Apelujemy o załatwianie wszelkich spraw (urzędowych, zawodowych, osobistych) w miarę możliwości – telefonicznie lub drogą elektroniczną (mail, telekonferencja).
 • W zakresie bieżących informacji apelujemy o korzystanie wyłącznie z oficjalnych źródeł – są to m.in. ogłoszenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego (www.gis.gov.pl) oraz Ministerstwa Zdrowia (www.gov.pl/koronawirus). W Internecie rozpowszechnianych jest wiele nieprawdziwych informacji, które pozostają w sprzeczności z faktami naukowymi.
 • Noszenie maseczek jest uzasadnione wyłącznie w przypadku osób chorych, które kaszlą i kichają (maseczka pozwala ograniczyć rozpowszechnianie się wirusa). Zdrowe osoby nie powinny nosić maseczek.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych


Informujemy, że decyzją Ministra Edukacji Narodowej, wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, zostają zawieszone zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w okresie od 12, co najmniej do 25 marca.

W tym okresie nie odbędą się również konsultacje przedmiotowe, zajęcia pozalekcyjne, pozaszkolne itp.

Konkurs „Polskie serce pękło. Katyń 1940”


Zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie, zorganizowanym przez Kancelarię Sejmu w 80. rocznicę mordu dokonanego przez Sowietów na polskich oficerach. Można spróbować swoich sił (indywidualnie lub zespołowo) w obu kategoriach lub w jednej z dwóch wymienionych poniżej:

 1. Praca plastyczna (stworzenie projektu karty pocztowej na temat związany ze zbrodnią katyńską; wymagania szczegółowe stawiane pracy: niepowtarzalność i oryginalność, format A5, dowolna technika wykonania). Dopuszcza się przyjęcie do konkursu wersji elektronicznej pracy plastycznej; w takim przypadku powinna być ona zapisana na nośniku elektronicznym, w formacie .pdf oraz musi być do niej dołączony wydruk w wersji papierowej.
 2. Praca literacka (przygotowanie pracy pisemnej na temat: „Polskie serce pękło. Katyń 1940 – dlaczego nie wolno nam zapomnieć o Katyniu?”; wymagania szczegółowe stawiane pracy: niepowtarzalność i oryginalność, objętość pracy nie może przekroczyć 6 stron formatu A4, Times New Roman o rozmiarze 12, interlinia powinna wynosić 1,5, a marginesy znormalizowane – 2,54 mm).

Termin zgłaszania prac mija 23 marca 2020 r. Sprawy formalne związane z konkursem i wskazówki merytoryczne – sala 303.

II Mistrzostwa VIII LO w szachach


Dnia 20 lutego 2020 r. odbyły się w naszej szkole II Mistrzostwa VIII LO w szachach. Wszyscy chętni do gry uczniowie walczyli o mistrzostwo, rozgrywając 7 rund w systemie szwajcarskim – po 10 minut na zawodnika. Pojedynki były niezwykle zacięte, a szachiści walczyli o punkty do samego końca. Turniej zakończył się zwycięstwem Marcina Wykpisa (6,5 pkt), drugie miejsce w klasyfikacji generalnej zajął Mateusz Orzeł (6 pkt), natomiast trzecie zajął Piotr Ignacy (5,5 pkt). Wśród kobiet najwięcej punktów zdobyła Małgorzata Stachoń (5 pkt).

Podczas turnieju mieliśmy zaszczyt gościć wiceprezydenta FIDE (Międzynarodowa Federacja Szachowa) pana Łukasza Turleja, który wygłosił przemówienie oraz zapewnił dla dwóch pierwszych osób udział w VIII Turnieju Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, który odbędzie się w MCK w Katowicach. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się pokazowa partia pomiędzy panem Łukaszem a Andrzejem Sułkowskim (mistrzem Śląska w szachach). Partię wygrał nasz gość, dając mata w ostatnim momencie, kiedy pozostała mu jedna sekunda na zegarze.

Szczególnie dziękujemy osobom, które podjęły się przygotowaniu tego turnieju. Są to: Andrzej Sułkowski (3c2), Tomasz Kułak (3b), Kamil Klencz (3c2), Szymon Trendel (3b), Zuzanna Kulpa (2d) oraz Julia Repeć (1c1). Dziękujemy również dyrekcji, która udostępniła nam salę, w szczególności Pani Dyrektor za przemówienie i słowa otuchy dla zawodników oraz Pani Profesor Beacie Adamek, która czuwała nad przebiegiem tego wydarzenia.

Czekamy z niecierpliwością na III Mistrzostwa VIII LO, które odbędą się w przyszłym roku.

Laureatka „Pigmaliona fantastyki”


Nasza uczennica z klasy IIIC1, Maja Swoboda, odniosła kolejny literacki sukces. Jej opowiadanie zatytułowane „Delete” zdobyło uznanie jury XI Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego na Opowiadanie Fantastyczne „Pigmalion fantastyki”, zajmując pierwsze miejsce w kategorii wiekowej do 18 lat.

Prace konkursowe oceniali, m.in. popularna pisarka Anna Kańtoch oraz tłumacz „Świata Dysku” Terry’ego Pratchetta Grzegorz W. Cholewa. Na konkurs nadesłano prawie 200 prac z całej Polski. Organizatorem konkursu był Miejski Ośrodek Kultury w Chrzanowie.

Serdecznie gratulujemy i czekamy na kolejne literackie osiągnięcia utalentowanej autorki!