First Steps in Science


First Steps in Science to program tutorski, realizowany przez Instytut Fizyki w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie we współpracy z Fundacją EDU-RES, do którego zakwalifikowało się dwóch uczniów z naszej szkoły – Jan Kuś i Piotr Ignacy z klasy 2d.

Celem głównym programu jest indywidualny rozwój zainteresowań uczniów  pod opieką nauczyciela akademickiego, a także rozwinięcie potencjału uczniów zarówno w sferze naukowej, jak i osobistej. Do projektu zakwalifikowało się 20 uczniów z woj. śląskiego. Warunkiem uczestnictwa było poprawne rozwiązanie testu kompetencji, obejmującego zadania z matematyki. Uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani do programu, mają prawo do:

  • opieki tutorskiej pracownika naukowo-dydaktycznego Instytutu Fizyki, którego tematyka badawcza jest możliwie zbieżna z zainteresowaniami i zdolnościami ucznia;

  • realizacji projektu naukowego pod opieką tutora;

  • udziału w cotygodniowych dedykowanych warsztatach problemowych, prowadzonych przez pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu, podczas których uczniowie będą wspólnie z prowadzącym rozwiązywać problem naukowy z zakresu matematyki, fizyki, chemii, informatyki lub techniki; warsztaty będą odbywać się w soboty w nowoczesnych laboratoriach naukowo-dydaktycznych Instytutu i trwać około 3 godzin zegarowych;

  • udziału w comiesięcznych dedykowanych seminariach naukowych o charakterze interdyscyplinarnym, prowadzonych przez profesorów tytularnych zatrudnionych w Instytucie Fizyki;

  • udziału w wybranych wykładach kursowych z zakresu matematyki, fizyki i informatyki, prowadzonych dla studentów I roku studiów.

W roku szkolnym 2018/2019 zrekrutowani uczniowie uczestniczą w projekcie Fundacji EDU-RES, realizowanym w ramach programu wspierania rozwoju uczniów wybitnie uzdolnionych Ministerstwa Edukacji Narodowej.